s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI ; Dimitrina Kovacheva (15)

22 Mart 2022, Salı 14:21

“ İçimde bir kadeh hayat ik­si­rin­den
Za­man­sız ay­rıl­dım bi­lin­sin Fik­ri­ye'den.."
Mustafa  Kemal Ata­türk.
Re­sim­de Ata­türk'ün büyük aşk­la­rın­dan Fik­ri­ye yen­ge­miz gö­rül­mek­te­dir. Ve­fa­kar fe­da­kar, ce­fa­kar Fik­ri­ye yen­ge­miz, kur­tu­luş sa­va­şı bo­yun­ca Ata­türk'ün sır­da­şı, yol­da­şı hiz­met­ka­rı ol­muş­tur..
Ya­şa­mı, ölümü üze­rin­de­ki sır per­de­si ma­ale­sef kalk­mış de­ğil­dir.
Ama Ata­türk'te ne­ti­ce­de bir in­san­dır..​Biz onu doğ­ru­suy­la ,eğ­ri­siy­le her şe­yiy­le se­vi­yo­ruz..​Bu tür ko­nu­lar­da ahkam kes­mek el­bet­te bizim had­di­mi­zi, hu­du­du­mu­zu, bo­yu­mu­zu pos­tu­mu­zu aşar..
Hadi ba­ka­lım.. Fa­na­tik Ata­türk­çü­ler­den zıl­gı­tı ye­me­den, Ata­türk düş­man­la­rı­nın eline mal­ze­me ver­me­den, Biz yine Bul­gar yazar Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va'nın ağ­zın­dan M,.Ke­mal - Di­mit­ri­na aş­kı­nı an­lat­ma­ya devam ede­lim.
"...​M.​Kemal ev­li­lik fik­ri­ni ilk defa kadim dostu, Sofya Bü­yü­kel­çi­si Ali Fethi'ye (Okyar) açar. O'nun bu ev­li­li­ği onay­la­dı­ğı­nı se­vi­ne­rek görür.​ Ama bu ona­yın al­tın­da bir takım hin­lik­ler yat­mak­ta­dır. M.​Kemal'e na­za­ran çok daha fazla batı kül­tü­rü­ne bu­laş­mış Ali Fethi'de Sofya sos­ye­te­si­nin göz be­bek­le­rin­den MİMİ RAÇO PET­ROV­NA ile mer­ci­me­ği fı­rı­na ver­miş ve müş­te­rek dost­la­rı Dimo Açkov ara­cı­lı­ğıy­la kızı aile­sin­den is­te­me­yi dü­şün­mek­te­dir..."
"...​Ge­le­ce­ğin T.C. Baş­ba­ka­nı Ali Fethi (Okyar ),ge­le­ce­ğin T.C. Dev­let Baş­ka­nı M.​Kemal'i çok­tan sol­la­mış­tır.
Ne de olsa Bü­yü­kel­çi­dir. Dip­lo­ma­tik bir skan­da­la gerek yok­tur.
İlişki son de­re­ce giz­li­dir..
M.​Kemal ise bir aracı kul­lan­ma­ya gerek duy­maz.​ Bir gece Ko­va­çev'lerin ev­le­ri­ne gider..." (sü­recek)
Kay­nak :
Umut­suz bir aşkın öy­kü­sü
M.​Kemal ve Miti Ko­vac­he­va
Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va


Okunma Sayısı: 2241

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.