Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI ; Dimitrina Kovacheva (8)

24 Şubat 2022, Perşembe 16:04

Gi­di­niz ve ile­ti­niz ki.. Benim en içten duy­gu­la­rım Bul­ga­ris­tan'da kal­mış­tır. (Bul­gar bü­yü­kel­çi­si­ne )
Mustafa Kemal Ata­türk
Ata­türk'te ni­ha­yet bir in­san­dır. Ve adına ya­kı­şır aşk­lar ya­şa­mış­tır..​Helal hoş olsun.. ​Onun bu yö­nü­nü eleş­ti­ren­le­rin kalbi de gönlü de boş olsun..
Şimdi sı­ra­sı gel­miş­ken Bul­gar dil­be­ri Di­mit­ri­na ile Ata­mı­zın derin aşk­la­rı­nı bir Bul­gar ya­za­rın ka­le­min­den din­le­me­ye devam ede­lim..
Unut­ma­ya­lım ki.. Bun­la­rı söy­le­yen , yazan bir Bul­gar ya­zar­dır..
"...​Di­mit­ri­na (Miti), Mustafa ​Kemal ile dans et­mek­ten ve onun söy­le­dik­le­rin­den ger­çek­ten büyük bir zevk alır.
Mustafa Kemal ise Di­mit­ri­na' nın güzel ol­du­ğu öl­çü­de akıl­lı da ol­du­ğu­nu o müt­hiş sez­gi­le­riy­le hemen an­la­mış­tır.
--İşte benim ge­le­cek­te gör­mek is­te­di­ğim ideal Türk ka­dı­nı..
diye dü­şün­müş­tür..
Mustafa Kemal'in ak­lın­da hep enkaz ha­li­ne gel­miş Os­man­lı Dev­le­ti'nin son du­ru­mu, Türk ka­dı­nı­nın yü­zü­nü ka­pa­yan fe­ra­ce­ler, köle du­ru­mu­na dü­şü­rü­len Ana­do­lu in­sa­nı­nın dramı var­dır.
Bir gün gelip, Türk ka­dı­nı­nın da Av­ru­pa ka­dı­nı­na eşit ola­ca­ğı inan­cı var­dır. Bun­la­rı miti' nin ku­la­ğı­na fı­sıl­da­mak­ta­dır.
Soh­bet za­ma­nın nasıl geç­ti­ği­ni an­la­mak­sı­zın müzik fas­lı­na gelir.​Miti be­ğen­di­ği bes­te­ci­ler­le ,on­la­rın çok sev­di­ği bes­te­le­ri­ni, ken­di­si­nin pi­ya­no çal­dı­ğı­nı, Fran­sız­ca­sı­nı Ede­bi­yat eği­ti­mi gör­dü­ğü İsviç­re'de ge­liş­tir­di­ği­ni an­la­tır.*
Bu do­ğu­lu Os­man­lı su­ba­yı­nın bek­len­me­yen mo­dern fi­kir­le­rin­den ve genel kül­tü­rün­den et­ki­le­nen Di­mit­ri­na , Mustafa Kemal'i ev­le­ri­ne pi­ya­no din­le­me­ye davet eder..(sü­recek)
* Mustafa Kemal ile Di­mit­ri­na Fran­sız­ca ko­nu­şa­rak soh­be­te dal­mış­lar­dır.


Okunma Sayısı: 1464

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.