Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BAŞ­LAR­KEN : 'İNCİ TA­NE­LERİ' ÜZERİNE.

28 Mart 2024, Perşembe 18:32

İNCİ TA­NE­LERİ .Bir dizi baş­la­dı iki ay önce. Yazan,yö­ne­ten, se­nar­yo oluş­tu­ran,
bütün di­ya­log­la­rı man­tık­lı ve du­yar­lı ve şi­ir­sel bir dü­zen­de ha­zır­la­yan, tüm oyun­cu­la­rı
seçen, eği­ten ve öğ­re­ten bir müt­hiş sa­nat­çı ile kar­şı­laş­tı­ğı­mı­zı hay­ret­le ye­ni­den fark
edi­yo­ruz.
Ger­çek­ten hem söz­le­ri, di­ya­log­la­rı, şi­ir­le­ri ve şi­ir­sel an­la­tı­mı,bütün oyun­cu se­çim­le­ri
ger­çek ve inan­dı­rı­cı ol­ma­sı­nın ya­nın­da, ay­kı­rı ve yapay hemen hemen hiç bir nokta
ta­kıl­mı­yor ka­fa­nı­za. Zevk­le, akıl­lı­ca, ke­yif­le,du­yar­lı­ca,esp­ri­li,eği­ti­ci bir muh­te­şem gör­sel
te­ma­şa,canlı,he­ye­can­lı,cesur ve man­tık­lı bir di­zi­yi iki buçuk saat rek­lam­sız il­giy­le
iz­le­ye­rek mutlu ve doy­gun his­se­di­yor­su­nuz.
Ko­nu­muz,yakın 35 yıl­lık geç­mi­şin en de­ği­şik figür,ki­şi­lik ve ka­rak­ter­ler­de
iz­le­di­ği­miz ,ön­ce­le­ri ve ge­rek­ti­ğin­de ko­me­di ve de­ği­şik renk­ler­de ti­yat­ro oyun­la­rı ile
kar­şı­mı­za çıkan ger­çek­ten gör­sel sanat ör­nek­le­ri­nin baş oyun­cu­sun­dan
bah­se­di­yo­rum.'Hay­be­den Ger­çek Üstü aşk','Oto­yay­ga­ra' ,'Bana Bir Şeyh­ler Olu­yor'gibi
uzun süre afiş­ler­de kalan ti­yat­ro oyun­la­rı,Vi­zon­te­le,vi­zon­te­le Tuba,Sazan
Sar­ma­lı,Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı,Ekşi el­ma­lar ve daha faz­la­sı si­ne­ma film­le­ri­nin
ya­za­rı,se­na­ris­ti,ya­pım­cı­sı,oyun­cu­su, öykü ya­za­rı,Kayıp ken­tin ya­kı­şık­lı­sı,Ka­dın­lık bizde
kal­sın,Hü­zün­baz Se­viş­me­ler(17.?baskı) ve sa­yı­sız ken­di­ne özgü ve özgün şi­i­er­le­rin
ya­za­rı..
Yıl­maz Er­do­ğan, üstün bir si­ne­ma sa­nat­çı­sı, çok de­ğer­li ve önem­li bir yazar, se­na­rist,
son de­re­ce üstün bir şair ruha sahip,orta yaşta ha­ri­ka işler yap­mış, ba­şar­mış ve bu yolda
daha nice ba­şa­rı­la­ra imza ata­cak üstün bir sa­nat­çı.İnsana ve in­san­ca de­ğer­le­re
say­gı­lı,top­lum de­ğer­le­ri­ne,ahlak ve inanç­la­rı­na ti­tiz­lik­le bakan,tüm can­lı­la­ra, insan,
hay­van ve doğa var­lık­la­rı­na,top­lum­sal ve in­san­sal ki­şi­lik­le­re ya­ban­cı kal­ma­yan ,bana
göre bu­lun­maz hatta ço­ğu­mu­zun büyük tak­dir­le saygı ve sevgi du­ya­ca­ğı ender
şah­si­yet­ler­den biri. En son, bu İnci ta­ne­le­ri ile, bir hayat fel­se­fe­si sun­du­ğun­dan ötürü
tak­dir ve min­net­tar­lık­la anmak ge­re­ği du­yu­yo­rum. CA.


Okunma Sayısı: 158

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.