Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BE­BEK­LER AĞ­LA­MAK­TAN SİZ­LER UY­KU­SUZ­LUK­TAN KUR­TU­LUN

23 Şubat 2018, Cuma 13:53

Ön­ce­lik­le geçen haf­ta­ki ya­zı­mı­zı be­ğe­ne­rek, bizi il­giy­le takip eden okur­la­rı­mı­za çok çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu hafta ol­duk­ça yoğun geç­mek­le be­ra­ber, benim açım­dan son de­re­ce ve­rim­li bir süreç ol­du­ğu­nu söy­le­mek is­te­rim. Ön­ce­lik­le “Sa­mi­mi Mut­fak” adıy­la oluş­tur­du­ğu­muz yo­tu­be ka­na­lı­mız­dan, bu­ra­da ver­di­ği­miz ta­rif­le­rin ve şi­fa­lı ka­rı­şım­la­rı­mı­zın vi­de­ola­rı­nı sa­de­ce siz okur­la­rı­mız için pay­laş­ma­ya karar ver­dim. İna­nı­yo­rum ki biz­zat benim kendi çe­kim­le­rim­le an­la­tı­lan bu ye­mek­ler ve şi­fa­lı ka­rı­şım­lar, bir­çok ta­kip­çi­mi­zin işine ya­ra­ya­cak­tır. Ay­rı­ca iler­le­yen gün­ler­de Aş­çı­lık ve Mut­fak ala­nı­na ilgi duyan sa­mi­mi okur­la­rı­mız­la bir­lik­te ye­mek­ler yapma fır­sa­tı ka­za­na­bi­li­riz, bunun da müj­de­si­ni ver­mek is­ti­yo­rum.Her zaman söy­le­di­ğim gibi; hangi işte olur­sak ola­lım, sa­mi­mi­yet ve iç­ten­lik ne­re­dey­se ha­ya­tın te­me­lin­de saklı, çok önem­li ko­nu­lar­dan bi­ri­dir. Mut­fak ala­nın­da ba­şa­rı­lı olmak, siz­le­rin bu alan­da­ki ça­ba­sı­na ve il­gi­si­ne, özet­le sa­mi­mi­ye­ti­ne bağ­lı­dır. Bu mak­sat ve dü­şün­ce ile bun­dan son­ra­ki sü­reç­te tüm sos­yal medya mec­ra­la­rın­dan “Sa­mi­mi Mut­fak” adıy­la bana ulaş­ma­nız ve so­ru­lar sor­ma­nız müm­kün ola­cak­tır. Bu güzel ha­ber­ler­den hemen sonra lafı fazla uzat­ma­dan bu haf­ta­ki ko­nu­mu­za geç­mek is­ti­yo­rum. Yakın sü­reç­te bebek sa­hi­bi olan aile­le­rin ço­ğun­da ço­cuk­lar­da ha­zım­sız­lık prob­le­mi­ne da­ya­lı hu­zur­suz­luk­la­ra ve sü­rek­li ağ­la­ma­la­ra şahit oldum. Bu süreç, her ne kadar ço­cu­ğun enzim sis­te­mi­nin ça­lış­ma pren­si­biy­le ala­ka­lı olsa da, çö­zü­mü ol­ma­yan bir sonuç değil. Bunu bil­di­ğim için biraz me­ra­kım­dan, biraz da so­rum­lu­luk sa­hi­bi bir aka­de­mis­yen an­la­yı­şı ile ko­nu­yu de­rin­le­me­si­ne ele aldım. Bu göz­lem, bilgi ve araş­tır­ma­la­rım so­nu­cu be­bek­ler­de için “şi­fa­lı kim­yon ka­rı­şı­mı­nın” ha­zım­sız­lık so­run­la­rı­na ve gaz şi­kâ­ye­ti­ne bağlı ağ­la­ma­la­ra, ay­rı­ca ara­lık­sız devam eden bebek hu­zur­suz­luk­la­rı­na, ciddi bir çözüm ol­du­ğu­nu fark ettim. Ay­rı­ca La­tin­ce adı “cu­mi­num cymin“olan bu şi­fa­lı bit­ki­nin; yu­mur­ta­lık ra­hat­sız­lık­la­rı­na, grip, nezle ve ök­sü­rü­ğe iyi gel­di­ği­ni ve vü­cu­dun tüm sa­vun­ma sis­te­mi­ne katkı sağ­la­dı­ğı­nı da be­lirt­mek is­te­rim. Peki bu şi­fa­lı bebek ka­rı­şı­mı­nı nasıl ha­zır­la­ya­ca­ğız. Ön­ce­lik­le te­miz­li­ğin­den emin ol­du­ğu­nuz -1 su bar­da­ğı içme su­yu­nu ocağa ala­lım ve bu suya -1 tatlı ka­şı­ğı kim­yon ek­le­ye­rek orta ısı de­re­ce­si­ne bir taşım kay­nar kay­na­maz ocağı ka­pa­ta­lım. Sa­de­ce kim­yon su ka­rı­şı­mın­dan olu­şan bu sı­vı­yı ince ve temiz bir tül­bent­ten ge­çi­re­lim. Son ola­rak yarım su bar­da­ğı ka­rı­şı­ma 2 küp şeker ata­rak hafif şe­ker­li bir ka­rı­şım oluş­tu­ra­lım. Be­be­ği­niz yemek ye­dik­ten 1-2 saat sonra mız­mız­lan­dı­ğın­da ya da ya­tar­ken kıp­kır­mı­zı bir su­rat­la sü­rek­li ağ­la­dı­ğın­da, çay ka­şı­ğı ile be­be­ğin bü­yük­lü­ğü­ne göre 1 ile 2 çay ka­şı­ğı be­be­ği­mi­ze mama şek­lin­de içi­re­lim. Çok kısa süre sonra be­be­ği­ni­zin çok ra­hat­la­dı­ğı­nı, ha­zım­sız­lık so­ru­nu­nun azal­dı­ğı­nı ve daha dü­zen­li uyu­ya­rak sizin de uy­ku­nu­zu böl­me­di­ği­ni fark ede­cek­si­niz. Sonuç mu; “Be­bek­le­ri­niz ağ­la­mak­tan, siz­ler uy­ku­suz­luk­tan kur­tu­lun”.
Ge­le­lim bu haf­ta­nın muh­te­şem ta­ri­fi­ne; Bu hafta siz­le­re içe­ri­sin­de un kul­la­nıl­ma­yan ve hem kı­va­mı hem lez­ze­ti ile siz­le­ri mest edecek bir tarif olan “Kim­yon­lu et su­yun­da mer­ci­mek çor­ba­sı” ta­ri­fi­ni siz­ler­le pay­la­şa­lım.
Mal­ze­me­ler
1,5 su bar­da­ğı kır­mı­zı mer­ci­mek
4 yemek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı
1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy pa­ta­tes
1 adet orta boy havuç
1-2 diş sa­rım­sak (is­te­ğe göre)
1 çay ka­şı­ğı kim­yon
1 adet tavuk bul­yon
1 çay ka­şı­ğı­nın ucuy­la ka­ra­bi­ber
bir mik­tar tuz (damak ta­dı­nı­za göre)
8-10 su bar­da­ğı su
Ya­pı­lı­şı:
Ön­ce­lik­le su bar­da­ğı ile ölç­tü­ğü­nüz mer­ci­me­ği süz­ge­ce alıp 2-3 su yı­ka­yın ve sü­zül­me­ye bı­ra­kın. So­ğa­nı, ha­vu­cu, pa­ta­te­si soyup ve iri eşit par­ça­lar ha­lin­de doğ­ra­yın. Ten­ce­re­ye yağı, sa­rım­sa­ğı ve so­ğa­nı alıp üze­ri­ne bir mik­tar tuz ek­le­yip 1 da­ki­ka kadar ka­vu­run, kim­yo­nu ek­le­yip 1 da­ki­ka daha ka­vu­run. So­ğan­la­rın üze­ri­ne havuç ve pa­ta­te­si ek­le­yip ko­ku­su çı­kın­ca­ya kadar yak­la­şık 3-4 da­ki­ka orta ateş­te ka­vu­run. Üze­ri­ne süz­dü­ğü­nüz mer­ci­mek­le­ri ek­le­yip 1 da­ki­ka kadar ka­vu­run. Varsa 8 bar­dak et su­yu­nu yoksa 1 adet bul­yon­la bir­lik­te sıcak suyu ten­ce­re­ye ek­le­yin. Ten­ce­re­nin ağzı açık ola­rak ha­vuç­lar yu­mu­şa­yın­ca­ya kadar pi­şi­rin. Ha­vuç­lar pi­şin­ce blen­dır­dan ge­çi­rin ve 1 taşım daha kay­na­tıp ser­vis edin. Evet dost­lar, bu gün­lük de bana ay­rı­lan bö­lü­mün so­nu­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Sağ­lık­la, mut­lu­luk­la sevgi ve hu­zur­la ya­şa­ma­nız, doğru bes­len­me ve doğru mut­fak tek­nik­le­ri ile ha­ya­ta umut­la yak­laş­ma­nız di­lek­le­rim­le bir başka ya­zı­mız­da “Sa­mi­mi Mut­fak” kö­şe­miz­de bu­luş­ma­mız ümidi ile esen kalın, sağ­lı­cak­la kalın.


Okunma Sayısı: 8212

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.