Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BÖ­LÜK-PÖR­ÇÜK- D A T Ç A (4)

08 Aralık 2021, Çarşamba 11:13

Ba­tır- ba­tı-ya­tır-ba­ha­dır-Hı­zır­şah (Ne çok adı var) kö­yün­de­ki hacet evi de­ni­len yeri bu gün­ler­de di­li­mi­ze pe­le­senk yap­tık...​Ba­ka­lım neyin ne­siy­miş birde es­ki­ler­den din­le­ye­lim...​Bu gün nasıl olsa tatil biraz çeşni olsun.
Biz biraz bir geçiş dö­ne­mi­nin ara-ka­ra nes­li­yiz.​ Tel do­la­bı da gör­dük buz do­la­bı­nı da ..​Ka­sa­lı radyo da gör­dük, akıl­lı te­le­fon da..
Biraz do­ğu­lu biraz ba­tı­lı..​Biraz ma­ter­ya­list biraz duy­gu­sal .. falan filan..
Allah uzun ömür­ler ver­sin 90 ya­şın­da­ki annem Hacet evi ile orada gö­rü­len rü­ya­lar­la dalga geç­tik­çe beni azar­lar.. Söy­le­me­dik laf bı­rak­maz­dı..
--Ço­cuk­lu­ğu­muz­da tepe ma­hal­le­sin­de­ki evi­miz­den her cuma ge­ce­si sey­re­der­dik.. Hacet evin­den , batır eski ca­mi­si­ne alay alay dalga dalga, sıra sıra nur iner­di.." de­dik­çe ben güler, dalga geçer..
--Ee­ee.. anne.. şimdi niçin in­mi­yor ? der­dim..
-Siz­de din iman mı kaldı in­sin­ler..? Mem­le­ke­ti ca­vu­ris­ta­na çe­vir­di­niz der. Söy­le­nir du­rur­du..
Bana göre orası da... Datça'nın her ye­ri­nin ol­du­ğu gibi bir kül­tür­ler, uy­gar­lık­lar , söy­len­ce­ler har­ma­nı...
Tam bir zebze çor­ba­sı..​ Hacet evi ef­sa­ne­si­nin için­de şaman, pagan, hris­ti­yan, müs­lü­man .. ne arar­san var..
Lafı ge­ve­le­yip dur­ma­dan Re­şa­di­ye eş­ra­fın­dan rah­met­li Fethi Mel­tem bey am­ca­nın anı­la­rı­na baş­vu­ra­lım.. O bize hacet evini an­lat­sın.. biz din­le­ye­lim.*
"...Hı­zır­şah köyü su­yu­nun çık­tı­ğı yerin üs­tün­de­ki te­pe­nin düz­lü­ğün­de HA­CE­TEVİ de­ni­len bir makam bu­lun­mak­ta­dır. Bu­ra­da iki metre de­rin­li­ğin­de et­ra­fı taş du­var­la örül­müş 5-6 adet çukur var­dır."
"...​Bir ha­ce­ti olan veya bir işe te­şeb­büs edecek olan, hatta ev­len­mek is­te­yen genç kız­lar bu­ra­ya çı­kar­lar. Önce ab­dest alıp iki rekat namaz kıl­dık­tan sonra çu­ku­run içine uza­nıp be­yin­le­ri­ni bo­şalt­ma­ya ça­lı­şır­lar."
"..​Horoz, keçi, eşek, inek ,koyun ses­le­ri­nin kay­naş­tı­ğı bu yerde ya­ka­za (uyur uya­nık­lık gibi bir şey) ha­li­ne gelen ki­şi­nin bey­nin­de rü­ya­ya ben­zer bazı gö­rün­tü­ler mey­da­na gel­di­ği söy­le­nir.
Bu gö­rün­tü­le­rin yo­ru­mu ile ge­le­ce­ğe ait bazı ka­rar­lar ve­ri­lir..."
Rah­met­li Fethi bey am­ca­mı­zın ağ­zın­dan Hacet evi­mi­zi an­lat­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
*Kay­nak ; Datça'ya ait bil­dik­le­rim ki­tap­çı­ğı-M.Fethi Mel­tem.


Okunma Sayısı: 423

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.