Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BÖLÜK -PÖR­ÇÜK- D A T Ç A ......BALIKAŞIRAN-KAYIKAŞIRAN (7)

24 Şubat 2022, Perşembe 16:07

Re­sim­de aynı anda ya­pı­lan Eme­cik- Ba­lı­ka­şı­ran bas­kın­la­rın­da Rum yağ­ma­cı­la­rın çı­kart­ma yap­tık­la­rı Ha­ni­fe ko­yu-gül­lük- ayak adası ta­raf­la­rı gö­rül­mek­te­dir.
Şimdi bir pa­ran­tez açıp, Ba­lı­ka­şı­ran bas­kı­nı­nı bir yana bı­ra­kıp , bu ayak ada­sın­dan söz ede­lim... Şunun şu­ra­sın­da nasıl olsa soh­bet edi­yo­ruz. Des­tan yaz­mı­yo­ruz. Ta­ri­hi bel­ge­sel üret­mi­yo­ruz.
Es­ki­le­rin an­lat­tık­la­rı­na ba­kı­lır­sa, Ha­ni­fe ko­yun­da­ki * bu ayak adası geç­miş­te Datça'nın ka­çak­çı­lık mer­kez­le­rin­den bi­ri­dir.
1970' ​li yıl­la­ra kadar yörük ka­rak­te­ri­miz devam et­mek­te, Eme­cik-Kız­lan-Hı­zır­şah-Ka­ra­köy-Me­su­di­ye köy­le­ri­mi­zin dağ­la­rı, te­pe­le­ri keçi, ova­la­rı koyun kay­na­mak­ta­dır. En önem­li ka­çak­çı­lık mal­ze­me­miz ke­çi-ko­yun-bü­yük baş hay­van­dır. Datça'nın hangi kö­yü­nün geç­mi­şi­ni ka­zı­san "Ka­çak­çı­lık men­kı­be­le­ri" ile kar­şı­la­şır­sı­nız.
İşte bu ayak adası özel­lik­le hay­van ka­çak­çı­lı­ğı için en el­ve­riş­li yer­dir. Geç­miş­te mes­kun de­ğil­dir. Söm­be­ki ada­sı­na ya­kın­dır. Eme­cik-kız­lan köy­lü­le­ri­nin ya­rı­sı keçi pe­şin­de­dir. v.s..
Yine es­ki­le­rin an­la­tı­mı­na ba­kı­lır­sa Yerli ve adalı ka­çak­çı­la­rın işa­ret­leş­me, an­laş­ma yön­te­mi şöy­le­dir.
Bu ada­nın en te­pe­si­ne beyaz bay­rak ası­lır­sa "Gelin teh­li­ke yok" ,kır­mı­zı bay­rak ası­lır­sa " Gel­me­yin Teh­li­ke var."
Ge­le­lim daha önce tüm de­tay­la­rıy­la an­lat­tı­ğı­mız 1915 yı­lın­da­ki Eme­cik bas­kı­nı­na..
Es­ki­ler "Bas­kın ba­sa­nın­dır" der­ler.. Söm­be­ki­de top­la­nan bin kadar bas­kın­cı Rum ken­di­le­rin­den o kadar emin­dir­ler ki.. tek­ne­le­ri­ni ya­naş­tır­dık­la­rı gül­lük-Ha­ni­fe koyu sa­hi­li­ne el­le­ri­ni kol­la­rı­nı sal­laya­rak çı­kar­lar. Nasıl olsa Datça sa­vun­ma­sız­dır. Eli silah tu­tan­lar cep­he­ler­de­dir.
Ama kazın ayağı öyle de­ğil­dir..​Allah razı olsun.. İnsa­ni­yet­li bir rum papaz bas­kı­nı ön­ce­den haber ver­miş­tir. Eli silah tutan Dat­ça­lı­lar ve bir kısım asker si­per­ler­de­dir.
Bas­kın­cı­lar ora­lar­da çift sür­mek­te olan bir Eme­cik köy­lü­sü­nün ev­la­dı­nı rehin alıp- tıpkı ka­çak­çı­lar gibi eline bir beyaz bir kır­mı­zı men­dil ve­rip-Na­hi­ye mer­ke­zi Elee (Re­şa­di­ye) ye ha­ber­ci gön­de­rir­ler.
--Eğer bize mu­ka­ve­met et­me­ye­cek­ler­se beyaz men­di­li al­sın­lar, Eğer mu­ka­ve­met ede­cek­ler, silah kul­la­na­cak­lar­sa kır­mı­zı men­di­li al­sın­lar" der­ler.. (sü­recek)
*Ha­ni­fe koyu : Es­ki­ler­den din­le­di­ğim ka­da­rıy­la şimdi pe­ri­li köş­k' ün bu­lun­du­ğu bu koy adını ; ora­lar­da keçi ot­lat­mak­ta iken sı­cak­tan bu­na­lıp de­ni­ze girip bo­ğu­lan Ha­ni­fe adın­da bir kı­zı­mız­dan al­mış­tır.
Kay­nak­lar :
1-Geç­miş­te yaş­lı­lar­la ya­pı­lan soh­bet­ler.
2-Dat­ça'ya ait bil­dik­le­rim-M.​Fethi Mel­tem
3-Dat­ça ku­va-yı Mil­li­ye­si - Ü.Tür­keş ,M.Çanlı


Okunma Sayısı: 1414

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.