s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BÖLÜK -PÖR­ÇÜK- D A T Ç A .....YA­ZI­LI SÖZLÜ KAY­NAK­LAR­DA

11 Şubat 2022, Cuma 11:33

Şimdi de.. zaman kay­ma­sı yapıp , yüz yıl ön­ce­si­ne,se­fer­ber­lik,1. Dünya sa­va­şı, kur­tu­luş sa­va­şı yıl­la­rı­na gi­de­lim..​ Ba­ka­lım ne yerli dra­ma­lar ya­şan­mış, kim­ler ölmüş, kim­ler kal­mış bu geç­mi­şi de ge­le­ce­ği de b.klu ya­rı­ma­da        üze­rin­de..
Os­man­lı'nın son dö­nem­le­rin­de 1900'lü yıl­la­rın baş­la­rın­da Asya'nın Af­ri­ka'nın ye­ral­tı yer üstü kay­nak­la­rı­nı sö­mü­ren güç­le­rin or­ta­ya at­tı­ğı SELF-DE­TER­MENİZM, güya ulus­la­rın kendi ka­der­le­ri­ne sahip çık­ma­sı tan­ta­na­sı Datça'mıza kadar yan­sır ve yüz yıl­lar­ca bir­lik­te ya­şa­mış olan müs­lim-gay­ri-müs­lim ,Türk-Rum vs. un­sur­lar bir­bi­ri­ne girer..​Kanlı bı­çak­lı olur­lar..
1912 yı­lın­da Rum­lar Kız­lan kö­yü­müz­de ,tekir ta­raf­la­rın­da kör­pe­cik kı­zı­mız Ze­li­ha'yı bir ten­ha­da ya­ka­la­yıp ır­zı­na geçip kat­le­der­ler..
Bizim Ka­ra­köy­lü'­ler 1914 yı­lın­da kı­sa­sa kısas, dişe diş, göze göz deyip Rum kızı Flo­ri­na' yı bir gece an­ne­si­nin koy­nun­dan alıp, dağa kal­dı­rıp ır­zı­na ge­çer­ler..
1'nci dünya sa­va­şın­da Alman em­per­ya­liz­mi­nin çı­kar­la­rı uğ­ru­na baba -oğul, hatta de­de-to­run Yemen, Sina, Ça­nak­ka­le ,Ga­liç­ya cep­he­le­rin­de bir­lik­te sa­va­şan eli silah tutan Datçalılar mem­le­ket­le­ri­ni sa­vun­ma­sız bı­rak­tık­la­rı için Datça'nın dört bir ya­nın­da adalı kor­san­lar cirit at­mak­ta , cana kıy­mak­ta ,Allah ne ver­diy­se, ne bul­du­lar­sa ge­mi­le­re yük­le­yip Datça ya­rı­ma­da­sı­nı so­yul­muş so­va­na çe­vir­mek­te­dir­ler..
Üs­te­lik Datça ya­rı­ma­da­sı "As­ke­ri yasak bölge" ilan edil­miş , eli orak, tır­pan tu­tan­la­rın ekip-biç­me hakkı dahi elin­den alın­mış­tır..
Se­fer­ber­lik ilan edil­miş, Eli silah tutan her­kes cep­he­le­re sevk edil­miş­tir.
Es­ki­le­rin an­lat­tı­ğı­na ba­kı­lır­sa Datça'nın Na­hi­ye mer­ke­zi Elee' de(Re­şa­di­ye) 13-14 erkek kal­mış­tır.. O da kör, topal ,ih­ti­yar cin­sin­den..
İşte o at izi ile it izi­nin bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­ğı ,Datça'nın kas­ve­te, il­le­te, zil­le­te bü­rün­dü­ğü gün­ler­den bi­rin­de, Söm­be­ki ada­sın­dan aklı ba­şın­da, in­san­lı­ğı ye­rin­de bir Rum papaz kü­çü­cük bir san­dal­la Datça sa­hil­le­rin­den bi­ri­ne ya­na­şır ve in­san­lı­ğa ya­kı­şır bir haber ge­ti­rir..
--Söm­be­ki' de bin­den fazla si­lah­lı Rum genç top­lan­dı. Bir kısmı Eme­cik- Gül­lük ta­ra­fı­na bir kısmı da Han­be­le­ni -Ba­lı­ka­şı­ran ta­ra­fı­na çı­ka­cak­lar. Datça'yı baş­tan başa talan ede­cek­ler..​Taş üs­tün­de taş, omuz üs­tün­de baş   bı­rak­ma­ya­cak­lar..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 1104

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.