Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BOM­BA-2

26 Ocak 2023, Perşembe 16:59
BOM­BA-2

Foto : Dat­ça-Taş­lık ko­yu-1960
Re­şa­di­ye sos­ye­te­si de­niz­de..? Sol baş­ta­ki rah­met­li ba­ba­mın el­le­ri ara­sın­da­ki çocuk benim. Ya­nım­da­ki ma­yo­lu güzel de annem..
Ya­şa­mı­mı, baş­lan­gıç­tan bu güne kadar ba­şı­ma ge­len­le­ri, iyi­siy­le kö­tü­süy­le, müm­kün ol­du­ğu kadar ta­raf­sız kal­ma­ya ve egom­dan kur­tul­ma­ya ça­lı­şa­rak yaz­ma­ya ve pay­laş­ma­ya karar ver­dim..
Neler an­la­ta­ca­ğım neler..
Me­se­la Mar­ma­ris'i , Fet­hi­ye'­yi yerle bir eden 1957 dep­re­min­de Datça'da ya­şa­dık­la­rı­mı­zı an­la­ta­ca­ğım..?Bu dep­rem­de Datça de­niz­le­rin­de or­ta­ya çıkan t u s u n a m i yi an­la­ta­ca­ğım. 4-5 yaş­la­rın­da da olsam çok iyi ha­tır­lı­yo­rum..
Me­se­la 1983 te sodep par­ti­si­ni ku­rar­ken ba­şı­ma ge­len­le­ri, ma­hal­li si­ya­se­tin iğ­renç­li­ği­ni,  parti baş­kan­lı­ğım dö­ne­min­de ya­şa­dık­la­rı­mı an­la­ta­ca­ğım..
Me­se­la avu­kat­lık mes­le­ği­me ilk baş­la­dı­ğım 1980' ?li yıl­la­rı ve piş­miş ta­vu­ğun ba­şı­na bile gel­me­miş aşk­la­rı­mı, ev­li­lik­le­ri­mi an­la­ta­ca­ğım..Bü­lent Ece­vit­ ile  soh­bet­le­ri­mi­zi an­la­ta­ca­ğım..
Erdal İnönü ile do­yum­suz, esp­ri­li mu­hab­bet­le­ri­mi­zi an­la­ta­ca­ğım..(Bı­ra­kın parti baş­kan­lı­ğı­nı, tanıdı­ğım en ka­li­te, en güzel in­san­lar­dan bi­riy­di.)
İstan­bul Hukuk Fa­kül­te­si(1970-1976) yıl­la­rı­mı an­la­ta­ca­ğım..
Daha neler de  neler... ?Maydanoz' ­lu köf­te­ler..
B e k l e y i n ...


Okunma Sayısı: 227

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.