Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA İHTİLAL­LER TARİHİ

18 Nisan 2022, Pazartesi 17:15

27. Mayıs. 1960  İh­ti­la­li..(1)
Dün gibi ha­tır­lı­yo­rum, 27 ​Mayıs 1960 ih­ti­la­li­ni..
İlko­kul bir­dey­dim.. Oku­lun son gün­le­riy­di..
"An­ka­ra­'da ih­ti­lal olmuş..​Okullar ka­pan­mış" de­di­ler.
Biz ço­cuk­lar bay­ram ettik..​Artık okula git­me­ye­cek­tik.. Ka­pan­la­rı­mı­zı (1) sırt tor­ba­la­rı­mı­za yer­leş­tir­dik. "Ben"(2) ku­tu­la­rı­mı­zı tor­ba­ya koyduk...​ Goyun'la­rı­mı­zı ke­çi­le­ri­mi­zi önü­mü­ze kat­tık. Re­şa­di­ye yo­ku­şun­dan aşağı, ça­yı­r i­çi­ne doğru yol­lan­dık..
"G a b a c a "(3) guş­la­rı, er­ke­ği, gan­cı­ğı ala­ca­sı, ağaç­lar­da ça­lı­lar­da cak­gır cak­gır çak­gı­rı­yor­du..
Sarı uzun guy­ruk­lar (4) bah­çe­ler­de ,tar­la­lar­da öküz ,inek bok­la­rı et­ra­fın­da do­la­nı­yor­du..​Ak guy­ruk­lar , Te­pe­li ça­vuş­lar(ibibik) har­man yer­le­rin­de boy gös­ter­me­ye baş­la­mış­tı.
Ça­yı­ri­çin­de hemen he­pi­mi­zin bağ­la­rı bah­çe­le­ri vardı..
Gara erik­ler ga­rar­ma­ya, ga­yı­sı­lar sa­rar­ma­ya baş­la­mış­tı..
, Nasıl olsa bi­ri­le­ri­nin bah­çe­si­ne dalar, mey­vele­ri çalar ,tor­ba­la­rı­mı­zı dol­du­rur­duk..
Nasıl olsa guş da boldu..
Akşam üzeri ka­pan­lar­da sal­lan­dır­dı­ğı­mız kuş­lar­la bay­ram ede ede evi­mi­ze dö­necek, kuş­la­rı kı­zar­ta­cak, mis gibi ya­ğı­nın üze­ri­ne bir ­kaç tane de yu­mur­ta kı­ra­cak..​Garnımızı do­yu­ra­cak­tık.
Gel key­fim gel..
Bize ne ih­ti­lal­den mih­ti­lal­den.. İhti­la­lin ne ol­du­ğu­nu bile bil­mi­yor­duk..
B i z- ç o c u k t u k ..
Akşam üzeri ev­le­re dö­nüş­te bir de bak­tık ki...
O r t a l ı k - C a n d ı r m a - g a y n ı y o r ..(sü­recek)
'(1) Kapan : Kuş av­la­mak için tel­den fak..
(2) Ben : Kuş av­la­mak için ka­pa­na kıs­tı­rı­lan kurt­çuk..
(3) Ga­ba­ca : Örüm­cek kuşu.. Yaz ay­la­rın­da Datça'ya gelen göç­men kuş.
(4) Sarı uzun guy­ruk : Kuy­ruk sal­la­yan ku­şu­nun alay ha­lin­de gezen sa­rı-kah­ve renklisi..​Yazı Datça'da ge­çi­ren göç­men kuş..
Not: 27.​Mayıs.1960. ih­ti­la­li­nin Datça'ya yan­sı­ma­la­rı­nı an­la­tır­ken o gün­le­rin Dat­ça'­sı­nın sos­yo -eko­no­mik du­ru­mu­nu po­li­tik iliş­ki­le­ri,, yaşam tar­zı­nı, falan da an­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.


Okunma Sayısı: 2740

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.