s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA İHTİLAL­LER TARİHİ 27 Mayıs 1960 ih­ti­la­li (5)

27 Mayıs 2022, Cuma 10:53

Datça ih­ti­lal kad­ro­su bir milli bay­ram­da görev ba­şın­da..
Re­şa­di­ye'den yola çıkan tek kam­yon­luk ih­ti­lal kut­la­ma kon­vo­yu, Kız­lan kö­yün­de tur atıp Ka­ra­köy mey­da­nı­na ulaş­mış­tı.  O yıl­lar­da De­mir-kı­rat (De­mok­rat) par­ti­nin ka­le­si olan Ka­ra­köy tam bir ölüm ses­siz­li­ğine bü­rün­müş­tü.
Demek ki.. İh­ti­la­lin ko­ku­su bu­ra­la­ra eriş­miş­ti.
Ha­tır­la­ya­bil­di­ğim.. Kö­rük­lü çiz­me­li, ağa kas­ket­li bi­ri­si kah­ve­nin önün­de tek ba­şı­na volta atı­yor ve kam­yo­nun ka­sa­sın­da marş­lar söy­le­yen coş­ku­lu CHP ka­la­ba­lı­ğı (!) ile hiç il­gi­len­mi­yor gö­rü­nü­yor­du..
Son­ra­dan öğ­ren­di­ği­mi­ze göre Ka­ra­kö­y'ün namlı sü­la­le­si ALİKO' lar­dan azılı De­mok­rat par­ti­li bir zat­mış..​Ama CHP' ​li­ler­ce de se­vi­lir­miş..
O gün­le­rin Dat­ça­sı işte...
"Dağ ba­şı­nı duman almış "marş­la­rı ile in­le­yen tek kam­yon­luk kon­vo­yu­mu­zun bun­dan son­ra­ki du­ra­ğı Eski Datça ma­hal­le­siy­di..
O yıl­lar­da Eski Datça ma­hal­le­si­nin azılı de­mir-kı­rat ol­du­ğu­nu bü­yük­le­ri­miz­den du­yar­dık. Si­ya­si ve eko­no­mik çe­kiş­me­ler ne­de­niy­le Eski Datça ile Re­şa­di­ye ma­hal­le­si ara­sın­da ezel­den beri kı­ya­sı­ya bir re­ka­bet ve hu­su­met vardı..
Özel­lik­le dü­ğün­ler­de, şen­lik­ler­de ya­ra­la­ma­ya kadar varan kav­ga­lar, di­diş­me­ler eksik ol­mu­yor­du..
Bu re­ka­bet ve çe­kiş­me yakın ta­ri­he kadar sü­re­gel­miş ve bizim ne­sil­de bun­dan na­si­bi­ni al­mış­tır..
Hiç unut­mam.. 1971 yılı ol­ma­lı..17-18 yaş­la­rın­day­dık. Şimdi Zi­ra­at ban­ka­sı­nın bu­lun­du­ğu yer­de­ki bir dü­ğün­de iki ma­hal­le­nin genç­le­ri kı­ya­sı­ya kav­ga­ya tu­tuş­muş­tu.. Benim na­si­bi­me de çok sevip say­dı­ğım şimdi can ciğer, kuzu sar­ma­sı dos­tum Ma­ran­goz Günay (Ural) düş­müş­tü..​ El­le­ri­miz bi­ri­mi­zin omuz­la­rın­da bir ­bi­ri­mi­ze vur­ma­ya kı­ya­ma­dan ba­kı­şıp, bir­bi­ri­mi­zi tar­tak­la­yıp du­ru­yor­duk..
İki­miz­de sar­hoş­tuk.. Öyle bir ba­kış­tık ki.. "Ulan biz man­yak mıyız ? niçin dö­vü­şü­yo­ruz ? " deyip, sar­maş dolaş mey­ha­ne­nin yo­lu­nu tut­tuk.. Güzel bir anıy­dı. Hala ha­tır­la­yıp gü­lü­şü­rüz..
Hadi yine bir ko­ca­man ney­see.. Çekip ih­ti­la­li ha­tır­la­ya­bil­di­ğim ka­da­rıy­la an­lat­ma­ya ko­yu­la­lım..
Eski Datça ma­hal­le­sin­de de el­bet­te azılı CHP'​liler vardı. ​Me­se­la o za­man­ki Datça Be­le­di­ye baş­ka­nı rah­met­li Osman Ak­ka­ra­ca am­ca­mız azılı CHP'​liydi. Hatta ka­nı­nı akıt­san "İsmet Paşa" diye dam­la­ya­cak cins­ten­di.. 1954-1968 yıl­la­rı ara­sın­da CHP'​den Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­mış­tır..
İpler, nüfus yo­ğun­lu­ğu biraz fazla olan azılı CHP'​li Re­şa­di­ye ma­hal­le­si­nin elin­dey­di...
Tek kam­yon­luk kon­vo­yu­mu­zu se­vinç­le coş­kuy­la kar­şı­la­yıp ,kon­vo­ya ka­tı­lan Be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın ço­cuk­la­rın­dan ikisi oldu..​Ga­li­ba Nev­zat Ak­ka­ra­ca ile Sedat Ak­ka­ra­ca abi­miz­di..
Kon­vo­yu­muz yine marş­lar eş­li­ğin­de o za­man­lar 40-50 ha­ne­den iba­ret İlçe mer­ke­zi İskele ma­hal­le­si­ne yö­nel­di..
İske­le­de Esen adaya kadar bir tur at­tık­tan sonra kon­vo­yun önü si­lah­lı Jan­dar­ma­lar ta­ra­fın­dan ke­sil­di..
Sük­lüm pük­lüm ge­ri­ye dön­dük..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 2453

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.