s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA KENT ARŞİVİ VE ARAŞ­TIR­MA MER­KEZİ (1)

11 Kasım 2022, Cuma 13:02

-K e n t -b e l l e ğ i -
Benim gibi Datça aşığı ve Datça Don Kişot' u Gök­çer Ka­ra­ağaç kar­de­şim­le
ay­lar­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve ken­di­miz­ce k u t s a l say­dı­ğı­mız Datça kent ar­şi­vi ve araş­tır­ma mer­ke­zi oluş­tur­ma pro­je­mi­zi pra­ti­ğe ge­çi­ri­yor, her­ke­sin tak­dir ve teş­vik­le­ri­ne su­nu­yo­ruz.
Ama­cı­mız, pro­je­miz, ke­sin­lik­le po­li­tik ve ide­olo­jik kay­gı­lar­dan uzak­tır..
Bu ko­nu­da­ki sa­mi­mi­ye­ti­miz, şu ana kadar Gök­çer kar­deş­le bir­lik­te -tüm im­kan­sız­lık­lar içer­sin­ de -Dat­ça ile il­gi­li or­ta­ya koy­du­ğu­muz kitap, bro­şür, yayın, top­lan­tı ,sunum vs. ile sa­bit­tir .
Dat­ça­da­ki tüm si­ya­si, idari bi­rim­le­ri, sivil top­lum ör­güt­le­ri­ni, der­nek­le­ri, ce­ma­at­le­ri, Dat­ça­mı­zı seven her­ke­si ,Datça kent ar­şi­vi ve araş­tır­ma mer­ke­zi bi­ri­mi oluş­tu­rul­ma­sı için bize des­tek ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.
Bu ko­nu­da o kadar sa­mi­mi­yiz ki..
H a t t a ve h a t t a ..
y a r d ı m - d i l e n i y o r u z ..
Eli­miz­de ,her­ke­sin avu­cu­nu ya­laya­cak değil, par­ma­ğı­nı ısır­ta­cak mik­tar ve öl­çü­ler­de ,Dat­ça­mız­la il­gi­li yıl­lar­dır bi­rik­tir­di­ği­miz dö­kü­man­lar, kayıt ve bel­ge­ler, fo­toğ­raf­lar vs. var.Bun­la­rı ,pro­je­mi­zin des­tek görüp ger­çek­leş­me­si ha­lin­de Datça kent ar­şi­vi ve araş­tır­ma mer­ke­zi­ne hibe et­me­ye ha­zı­rız..
Bu pro­je­mi­zin pra­ti­ğe dö­kül­me­sin­de, ger­çek­leş­me­sin­de ilk du­ra­ğı­mız, Datça ma­hal­li bi­rim­le­ri ,özel­lik­le Datça Be­le­di­ye­si üze­rin­de et­ki­li ol­duk­la­rı­na inan­dı­ğı­mız CHP'nin ağır top­la­rı, Aytaç Kurt, Gök­han Sağır ,Sezai Öz kar­deş­le­ri­miz oldu..
Ken­di­le­rin­den yar­dım sözü aldık..
Pro­je­mi­zin ger­çek­leş­me­si için canla başla ça­lı­şa­cak­la­rı­na dair namus sözü ver­di­ler..
Datça'daki diğer si­ya­si ve idari bi­rim­le­ri,sivil top­lum ör­güt­le­ri­ni de bize des­tek ver­me­le­ri için zi­ya­ret edip, ko­nu­yu tar­tış­ma­ya aça­ca­ğız..
Unut­ma­ya­lım ki..
Geç­mi­şi­ni bil­me­yen top­lum­lar sağ­lık­lı bir ge­lecek inşa ede­mez..
H a y d i - D a t ç a..
Lüt­fen bize des­tek verin...
Derin uy­ku­lar­dan uya­na­lım..
Geç­mi­şi­mi­ze ve ge­le­ce­ği­mi­ze hep bir­lik­te sahip çı­ka­lım..
Not : Bu ko­nu­da­ki fikir ve gö­rüş­le­ri­mi­zi ,-eli­miz­de­ki dö­kü­man­la­rı, kayıt ve bel­ge­le­ri de göz­ler önüne se­re­rek -an­lat­ma­ya devam ede­ce­ğiz.(Y.​Ziya Özalp-Gök­çer Ka­ra­ağaç)


Okunma Sayısı: 188

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.