Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA-SÖM­BEKİ (SYMI) İLİŞKİLERİ..(5)

02 Aralık 2022, Cuma 12:23
DAT­ÇA-SÖM­BEKİ (SYMI) İLİŞKİLERİ..(5)

Foto ; Datça -1960' lı yıl­la­rın baş­la­rı..?Dev­let ri­ca­li ra­kı-ba­lık -cüm­büş (sof­ra­da­ki cüm­bü­şe dik­kat) mu­hab­be­tin­de.. ?Datça Kay­ma­ka­mı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Jan­dar­ma ko­mu­ta­nı, Özel idare Mü­dü­rü, Mal mü­dü­rü, İl genel mec­li­si üyesi..
Komşu Söm­be­ki­li ba­lık­çı­lar Kons­tan­ti­nos oğlu A n a s t a s i s ,Manol oğlu A n d o n a k i ,nasıl ol­muş­sa olmuş, Datça ce­za­evin­den firar et­miş­ler­di ama..
Aması var işte..
İnsaf­lı kom­şu­la­rı­mız kaç­tık­la­rı tek­ne­yi Bod­rum­lu sün­ger­ci­ler­le iade et­miş­ler­di..?Bu bile kafi de­ğil­di..
Ola­yın yan­kı­la­rı bü­yü­müş­tü..
Türk ceza evin­den nasıl firar edi­lir­di.. ?
Üs­te­lik Rum mah­kum­lar...?Ola­cak şey de­ğil­di..
Milli ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­miz ayak­lar al­tın­day­dı..
1957 yılı Eylül ayıy­dı..
Ve bir gün.. ?Bir cuma gü­nü­nün öğ­le­den son­ra­sı.. O za­man­lar iki günde bir Datça'ya sefer yapan , Dat­ça'­nın Ana­do­lu ile tek ile­ti­şim va­sı­ta­sı olan uzun bu­run­lu posta oto­bü­sün­den elin­de siyah çan­ta­sı, siyah takım el­bi­se­li ,siyah göz­lük­lü, kra­vat­lı , başı fötr şap­ka­lı, kerli ferli , bir adam. .. Dat­ça­lı­la­rın me­rak­lı ve en­di­şe­li ba­kış­la­rı ara­sın­da Datça İs­ke­le Ma­hal­le­si ,Liman mey­da­nı­na indi..
Ağır ve vakur adım­lar­la Esen ada­da­ki hü­kü­met ko­na­ğı­na yö­nel­di..
Gö­ren­ler sağa sola ka­çış­tı­lar..
Ne de olsa.. Dev­let .. Tüm cid­di­ye­tiy­le ..?Haşme­tiy­le..?Uygun adım marş yü­rü­yor­du..
Hay­ret...
Henüz mesai bit­me­miş­ti ama.. Hü­kü­met ko­na­ğı ne­re­dey­se bom­boş­tu..?Oda­cı­dan mü­ba­şir­den başka kimse yoktu..
Üst düzey amir memur ta­kı­mı­nı ara ki bu­la­sın..
Çok bo­zul­du mü­fet­tiş...?Nasıl olur du .. ? Henüz mesai (!) saati bit­me­miş­ti.. ?Bu­ra­sı T.C. hu­dut­la­rı da­hi­lin­de bir kaza mer­ke­zi­nin hü­kü­met ko­na­ğı değil miydi ?
Firar ola­yı­nı tef­tiş için gelen mü­fet­ti­şin aklı fikri ka­rış­tı..
Hü­kü­met Ko­na­ğın­da pi­nek­le­yen bir kaç ki­şi­ye sordu so­ruş­tur­du..
Kos­ko­ca dev­let ri­ca­li ne­re­dey­di..?
Odacı mü­ba­şir ezile bü­zü­le taş­lık koyu ta­ra­fı­nı el­le­riy­le işa­ret et­ti­ler..
--Ta­aa  ha­cı­ıkk  or­da­larr..
Dev­let ri­ca­li, taş­lık ko­yun­da, deniz ke­na­rın­da sof­ra­yı kur­muş dem­le­ni­yor­du..
İşte bun­dan son­ra­sı... Dost­la­ra şen­lik..?Tam Dat­ça'­lık..(sü­recek)
 


Okunma Sayısı: 219

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.