Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA KAYIP BİR MEDENİYET ; T R İ O P İ O N ..(1)

16 Mart 2023, Perşembe 17:19
DATÇA'DA KAYIP BİR MEDENİYET ; T R İ O P İ O N ..(1)

"Küfür insan ru­hu­nun gı­da­sı­dır, si­gor­ta­sı­dır" der­ler.. ?Tabii bu söz ruh sa­hi­bi in­san­la­ra ya­kış­tı­rıl­mış­tır. Ruh­suz in­sa­nın ken­di­si kü­für­dür, küf­lü­dür zaten..
Ben hakir ve fakir.. İğneyi de, çu­val­dı­zı da önce ken­di­me ba­tı­rıp küfre ken­dim­den baş­la­ya­ca­ğım.. Sonra ka­de­me ka­de­me, ta­ba­ka ta­ba­ka, il­gi­li il­gi­siz, bil­gi­li bil­gi­siz, yet­ki­li yet­ki­siz her­ke­se gönül ra­hat­lı­ğıy­la küf­rün en ka­li­te­si­ni ba­sa­ca­ğım..
Ayıp­mış, suç­muş, gü­nah­mış... Hiç ama hiçççç  umu­rum­da değil..
Hadi ba­ka­lım önce ken­dim­den baş­la­ya­yım..? Yedi ced­di­me sa­ya­yım..
--Ya­zık­lar olsun bana..?Benim gibi ye­me­yi iç­me­yi, gez­me­yi toz­ma­yı seven deli dolu bir Datça aşığı , tıra­lel­li­si ,ka­çı­ğı nasıl böyle bir ka­pı­dan ha­ber­dar olmaz?
Ya­zık­lar olsun bana..?Bin defa , yüz bin defa ya­zık­lar olsun...
Bu kadar gör­kem­li bir me­de­ni­ye­ti ve bu me­de­ni­ye­tin re­sim­de gö­rü­len muh­te­şem ve mü­ba­rek cümle ka­pı­sı­nı bil­me­yen, bu me­de­ni­ye­tin iz­le­ri­ni ,ka­lın­tı­la­rı­nı araş­tır­ma­yan bu ül­ke­nin ve Dat­ça­mı­zın cem' i cümle ar­ke­olog­la­rı­na, yet­ki­li­le­ri­ne, il­gi­li­le­ri­ne ya­zık­lar olsun..
Bu ya­rı­ma­da üze­rin­de ya­şa­yan cem 'i cüm­le­mi­ze ya­zık­lar olsun..
Böyle doğal ve ta­ri­hi de­ğer­ler kıy­met bilen bir mil­le­tin elin­de ol­say­dı..
Emi­nim ki.. Bu kü­çü­cük ya­rı­ma­da, dün­ya­nın bir nu­ma­ra­lı tu­rizm mer­ke­zi olur­du..
Ni­te­kim K n i d o s , ta­rih­te tu­riz­min te­mel­le­ri­nin atıl­dı­ğı yer ola­rak bi­li­nir.. K n i d o s -A f r o d i t i'nin çe­ki­mi­ne ka­pı­lan in­san­lar dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan Kni­dos'a akın eder­ler­miş..
Bah­set­ti­ği­miz bu kapı ve kayıp me­de­ni­yet Kni­dos'tan da eski bir me­de­ni­yet..?Ta­ri­hin ba­ba­sı He­ro­dot'un dahi hay­ran­lık­la sö­zü­nü et­ti­ği, bal­lan­dı­ra bal­lan­dı­ra an­lat­tı­ğı Datça ya­rı­ma­da­sı üze­rin­de ye­şer­miş kayıp bir me­de­ni­yet­ten söz edi­yo­ruz..
Bugün biz bu kayıp me­de­ni­ye­tin, biz­le­rin ne­re­dey­se ak­lı­mı­zı kay­bet­ti­recek olan re­sim­de gö­rü­len cümle ka­pa­sın­dan, bin­ler­ce yıl­lık bir zaman kay­ma­sı ya­pa­rak içeri dal­dık..
Ak­lı­mız, fik­ri­miz, ru­hu­muz ora­lar­da kaldı..
Ka­fa­ya tak­tım..? Datça'nın kayıp me­de­ni­ye­ti T r i o p i o n 'un inini di­bi­ni araş­tı­rıp, cıl­kı­nı çı­ka­ra­ca­ğım..
Beni as­sa­nız da, kes­se­niz de küf­ret­se­niz de..?Ben yine söy­le­ye­ce­ği­mi söy­le­ye­ce­ğim..?Duygula­rı­mı ,dü­şün­ce­le­ri­mi tüm çıp­lak­lı­ğıy­la ken­di­me ve her­ke­se hay­kı­ra­ca­ğım...
Vahhh  vahh vahhh..?Yazık ki ne yazık..
Biz­ler ger­çek­ten  üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız bu top­rak­la­ra layık ve müs­ta­hak in­san­lar de­ği­liz..(sü­recek)
 


Okunma Sayısı: 275

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.