s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA­LI EŞ­ŞEK­LER­LE RÖ­POR­TAJ (14)

27 Eylül 2022, Salı 12:09

Foto : Son mo­hi­kan­lar.
Re­şa­di­ye ma­hal­le­sin­de elde kalan 2-3 evcil eşek­ten biri.​Bir­kaç sene sonra on­lar­da hak­kın rah­me­ti­ne ka­vu­şa­cak..
Eşek­ler­le mu­hab­be­ti­miz sü­rü­yor­du ve ata­la­rı ile il­gi­li an­lat­tık­la­rı­ma kulak ke­sil­miş­ler, pür dik­kat din­li­yor­lar­dı..
Yal­nız genç özgür eş­şek­le­ri mut­lak öz­gür­lük şı­mart­mış­tı. Anar­şizm ile öz­gür­lü­ğü ka­rış­tır­mış­lar­dı..​Geçmiş­le­rin­den in­ti­kam almak is­ter­ce­si­ne beni ipe sapa gel­mez so­ru­la­rıy­la kö­şe­ye sı­kış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar­dı..
--Siz insan oğul­la­rı, dün­ya­da­ki ken­di­niz­den başka tüm can­lı­la­rın ,hatta can­sız­la­rın siz­ler için ya­ra­tıl­dı­ğı ego­iz­mi içer­sin­de önü­nü­ze gelen can­lı­la­rı öl­dü­rü­yor yok edi­yor­su­nuz. De­niz­de, ha­va­da kara da ne­re­dey­se canlı bı­rak­ma­ya­cak­sı­nız....​Unut­ma­yın ki.. Hayat diğer can­lı­lar­la bir­lik­te var..
Arı­lar yok olsa , ağaç­lar­da döl­len­me olmaz..3-4 se­ne­de nes­li­niz tü­ke­nir..
--Ta­ma­mıy­la hak­lı­sı­nız.. Siz­le­re ve­recek cevap bu­la­mı­yo­rum..
Genç ve anar­şist ruhlu eşek­ler­den biri atıl­dı..
--Her şe­yi­ni­zi af­fe­de­rim de.. Peki siz­le­re bunca ve­fa­lı dav­ra­nan çi­le­keş ata­la­rı­mı­zı nasıl sucuk yap­tı­nız..? Hiç mi vic­da­nı­nız sız­la­ma­dı..
Doğ­ru­su ve­recek cevap bu­la­mı­yor­dum..​Yine kem-küm edip dur­dum. ka­ça­mak ce­vap­lar ara­dım..
--Ba­kın.. İçi­miz­de kö­tü­ler çok ma­ale­sef,.. Ama her in­sa­noğ­lu kötü değil..​Ben size ata­la­rı­nız­la il­gi­li bazı üzücü ger­çek­le­ri tüm çıp­lak­lı­ğıy­la an­la­ta­yım da..​Siz ka­ra­rı­nı­zı ona göre verin..
--Kış ay­la­rın­da Dat­ça'­mı­zın ge­ne­lin­de uy­gu­la­nan ge­le­nek­le­ri­miz ge­re­ği dağ­la­ra, va­di­le­re ,.ge­çi­ci ola­rak h a y k ı r d ı ğ ı m ı z atlar, eşek­ler, öküz­ler, inek­ler .. 1960' lı yıl­la­rın son­la­rın­da kay­bol­ma­ya baş­la­dı..
Uzun araş­tır­ma­lar­dan sonra bunun da se­be­bi­ni öğ­ren­dik..​Bugün ço­cuk­la­rı Datça'da zen­gi­nim diye kasım kasım ka­sı­lan ba­zı­la­rı­nın ata­la­rı ba­ba­la­rı, de­de­le­ri , dağ­la­ra, va­di­le­re hay­kır­dı­ğı­mız bu ba­şı-boş hay­van­la­rı tutup tutup ,karşı Yunan ada­la­rı­na sat­mış­lar...
Kısa yol­dan zen­gin ol­muş­lar..
O yıl­lar­da sınır mınır, güm­rük müm­rük hak ge­ti­re..​Karşı ada­lar­dan bi­ri­le­riy­le an­laş­mış­lar..​Bun­lar tek­ne­ler­le Datça sa­hil­le­ri­ne gelir, hır­sız­la­rın tut­tu­ğu hay­van­la­rı tek­ne­ye yük­ler ,pa­ra­sı­nı öder , ada­la­ra ge­ri­sin geri yel­ken açar­lar­mış..
--Siz bun­la­rı nasıl öğ­ren­di­niz. ?
--Bi­zim­de ata­la­rı­mız iz sür­müş­ler.. Özel­lik­le Domuz çu­ku­ru sa­hi­lin­de hay­van­la­rın, in­san­la­rın ayak iz­le­ri­ni bul­muş­lar..​Giz­li­ce takip so­nu­cu olay­lar, hır­sız­lık­lar, hatta fa­il­le­ri or­ta­ya çıktı.. .Bu olay­lar­dan sonra dağa hay­van hay­kır­ma ge­le­ne­ği­miz son buldu..
Zaten 1970.​li yıl­lar­da Datça'da tu­rizm emek­le­me­ye baş­la­mış­tı..​Tu­riz­min la­net­li ipine sa­rıl­dık..​Geçmi­şi­mi­ze sün­ger çek­tik. Top­rak­tan ve ge­le­nek­le­ri­miz­den kop­tuk..
Yaşlı ,bilge bir eşşek da­ya­na­ma­dı..
--Vah.. vah.. vah.. De­se­ne sen.. sizin geç­mi­şi­niz biz­den boklu...(sü­recek)

 


Okunma Sayısı: 1587

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.