s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DAT­ÇA­LI EŞ­ŞEK­LER­LE RÖ­POR­TAJ (9)

05 Eylül 2022, Pazartesi 18:00

Ya­ba­nıl eş­şek­le­ri­mi­zin sudan se­bep­ler­le iki ayrı gruba ay­rı­lıp bir­bir­le­ri ile te­piş­me­ye baş­la­ma­sı­nı fır­sat bilip tam ta­ban­la­rı yağ­la­yıp ka­ça­cak­tım ki.. Bana yar­dım­cı olan ha­yır­se­ver eş­şek­ler­le göz göze gel­dim..
--Bir­bir­le­ri­ni öl­dü­re­cek­ler ..​Ne olur bun­la­rı ayır..​Bizim gü­cü­müz yet­mi­yor . Kavga biraz da sizin yü­zü­nüz­den çıktı ..
der gibi masum masum yü­zü­me ba­kı­yor­lar­dı..
Eş­şek­li­ğim tuttu..
Fır­sat düş­kü­nü in­san­lık ta­ra­fı­mı bı­ra­kıp, yol ke­na­rın­da­ki mo­to­sik­le­ti­me doğru se­ğit­tim..​Kol­tu­ğun al­tın­da­ki ruh­sat­lı ta­ban­ca­mı kapıp ha­va­ya iki el atış ettim..
Öz­gür­lü­ğü haz­me­de­me­yip, anar­şiz­me doğru dümen kır­mış, bir­bir­le­riy­le te­pi­şip duran eş­şek­ler çil yav­ru­su gibi da­ğıl­dı­lar..
Elim­de ta­ban­ca teker teker ar­ka­la­rın­dan koşup hep­si­ni önüme kat­tım..​Hiza is­ti­ka­met verip tek sıra ha­lin­de kar­şı­ma oturt­tum..
Silah yine başı bozuk kaba güce ga­le­be çal­mış­tı..
Ha­ki­mi­yet ben­dey­di..
Arap­la­rın de­di­ği gibi "El- hükmu li-men galeb"
Yani hükmü galip verir..
Elim­de ta­ban­ca kar­şı­la­rı­na geçip otur­dum.. Yük­sek per­de­den salvo atı­şı­na baş­la­dım..
--Ulan eş­şe­koğ­lu eş­şek­ler... Siz akıl­lan­maz­sı­nız..​Ke­di­ye aslan, as­la­na kedi ke­si­li­yor­su­nuz..
Çıt yoktu.. Can ku­la­ğı ile din­li­yor­lar­dı..
--İnsan­lar ta­ra­fın­dan ezi­len, dü­zü­len ,iş­ken­ce gören, en kötü ko­şul­lar­da köle gibi ça­lış­tı­rı­lan ata­la­rı­nız bu öz­gür­lü­ğü, ba­ğım­sız­lı­ğı kolay mı elde etti sa­nı­yor­su­nuz..?
Ata­la­rı­nız siz­le­ri özgür ve ba­ğım­sız kıl­mak için ne­le­ri feda etti bir bil­se­niz..
Cılız bir ses çıktı..
--N e l e r i ?
-Can­la­rı­nı.. daha ne olsun..?
--Bir takım ca­na­var ruhlu insan müs­ved­de­si ya­ra­tık­lar ta­ra­fın­dan zorla ya­ka­la­nıp, bo­ğaz­la­nıp, sığır eti ni­ye­ti­ne kasap vit­rin­le­ri­nin süsü ol­du­lar..
Şu ha­li­ni­ze bakın..​Mey­da­nı boş bul­muş, aç kurt­lar gibi bir­bi­ri­ni­zi yi­yor­su­nuz..
Ata­la­rı­nı­zın ke­mik­le­ri­ni sız­la­tı­yor­su­nuz..U t a n ı n ...
Kendi ara­la­rın­da ho­mur­dan­ma­ya , fı­sıl­daş­ma­ya baş­la­dı­lar.
.Belli ki .. Ata­la­rın­dan bu ko­nu­lar­da bazı şey­ler duy­muş­lar­dı..(sü­recek)
Not : Fo­toğ­raf tem­si­li­dir..​Kesin bil­gi­le­rim var..​Geçmiş­te böyle olay­lar çok ya­şan­mış­tır..Eş­şek­le­ri­miz ya­ka­la­nıp Datça dı­şı­na ihraç edil­miş­tir.. Şimdi artık on­la­ra her­kes sahip çık­ma­ya ça­lı­şı­yor.


Okunma Sayısı: 1974

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.