s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DOĞRU ANLAMAK:14 (DOĞRU YAŞAM ÖLÇEKLERİ)

27 Mayıs 2024, Pazartesi 20:20

Ha­ya­tı­mı­za ve yap­tık­la­rı­mı­za not ver­mek is­ter­sek, ya­pa­ca­ğı­mız tek şey, şunu sor­mak­tır ken­di­mi­ze: değdi mi ?. bu mes­le­ği seç­me­me değdi mi, öyle ko­nuş­ma­ya değdi mi, ço­cu­ğu di­sip­lin­li ye­tiş­tir­dim. Değdi mi. Ev­len­dim, değdi mi, sev­dim de değdi mi, üni­ver­si­te oku­ma­ma­ya, ta­mir­ci ol­ma­ya karar ver­dim, değdi mi. Ve ben­ze­ri bütün geç­mi­şi­miz­de­ki durum ve ka­rar­lar için. En kısa tek not yön­te­mi bu so­ru­dur:Değdi mi? Ben

ce her­ke­sin ken­di­ni bu sı­nav­da de­ne­me­si ge­re­kir. Yap­tık­la­rı­nın ve yap­ma­dık­la­rı­nın doğru ve ye­rin­de olup ol­ma­dı­ğı­nı ölç­me­si .Kendi,be­ce­ri ve ye­te­ne­ği­ni,ba­şa­rı­sı­nı,plan ve ide­al­le­ri­ni sor­gu­la­ma­sı. Çünkü ,insan ancak değip değ­me­di­ği­ni tar­ta­rak ya­şa­yı­şı­nı ve ken­di­ni se­ve­bi­le­cek­tir.
xx
Bence en kötü kader, hiç sev­me­di­ğin bir işle ha­ya­tı­nı ka­zan­mak zo­run­da kal­mak­tır.
xx
Yap­tı­ğın doğ­ru­lar, yan­lış­la­rın­dan fazla ise, bence ke­sin­lik­le iyi in­san­sın.
xx
Üzü­le­rek be­lirt­me­li­yim ki, halk ola­rak gün­be­gün kül­tür, tarih ve dü­şün­ce ya­pı­mı­zın yok­sul­lu­ğu daha da açığa çı­kı­yor. Gay­ret gös­ter­di­ği­miz de yok. Çünkü umu­ru­muz­da değil. Bu çok önem­li de­ğer­ler, top­lu­mun eği­tim ve öğ­re­tim müf­re­da­tın­dan hatta aile ge­le­ne­ğin­den bile çok­tan çı­ka­rıl­mış. Bun­la­rın, yani derin kül­tü­rü­mü­zün, tarih ve fikir bi­lin­ci­nin zır ca­hi­li gibi ya­şı­yo­ruz. . Sı­ra­dan, gün­lük ve basit zevk­ler­le ya­şa­ma­yı ve ha­ya­tın bun­dan iba­ret ol­du­ğu­nu kim öne­rip öğ­ret­tiy­se. Çok hazin bir durum ve ne yazık ki bunu fark ede­mi­yo­ruz .


Okunma Sayısı: 229

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.