s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Ger­çek iyi in­san­lar DOĞRU ANLAMAK. (18)

24 Haziran 2024, Pazartesi 18:22

Ger­çek İyi in­san­la­rın ge­nel­lik­le kay­bet­miş gö­rün­me­si , yan­lış ve bas­kın al­gı­lar yü­zün­den­dir.
Hayat kumar oyunu de­ğil­dir. Ger­çek­ten ka­zan­ma veya kay­bet­me bir man­tık ya­nıl­sa­ma­sı­dır. İyiler ile kö­tü­ler ara­sın­da bir savaş da yok. Belki man­tık farkı var­dır. İşte, me­se­le bu­ra­da de­ne­bi­lir. Akıl­lı dav­ra­na­rak, has­mı­nın man­tı­ğı­nı kul­lan­ma­ya bak­mak­ta. Çünkü kötü olan,ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun, neye mal ola­cak­sa olsun , ka­zan­ma­ya ayar­lı bir man­tık­la yaşar.Oysa iyi olan için, ka­zan­ma­nın, insan ve canlı kar­şı­sın­da ge­çe­me­di­ği kır­mı­zı çiz­gi­le­ri var.Man­tı­ğı bu­nun­la sı­nır­lı. Kö­tü­yü kö­tü­nün ka­zan­ma man­tı­ğı ile en­gel­le­mek müm­kün­dür.
Ancak, sal­dır­gan ve her şeyi , ka­zan­mak için kul­la­nan bi­ri­ne karşı, et­ki­siz ve ah­la­ki dav­ra­nış­la en­gel­le­mek söz ko­nu­su ola­maz. Tıpkı, boks ta ka­zan­mak için bir çok risk­li tak­tik de­ne­yen bok­sö­re karşı, aynı amaç­la bazı risk­li tak­tik­ler kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­mak gibi. Çok
dik­kat­li ve uya­nık olmak gibi. Gör­dü­ğüm bir filmi ha­tır­la­dım. Mil­yon dolar Beybi. Kadın bok­sö­rün dramı 2004 yı­lın­da ya­pıl­mış. . Ra­ki­bi şey­tan­ca dö­vü­şüp sü­rek­li ka­za­nan bir kadınbok­sör. Clint Eas­t­wo­od, Hi­lary Sw­vank, Mor­gan Fre­eman. Ho­ca­sı, maç­tan önce uya­rı­yor. Hi­lary’i. Ra­ki­bin kötü ni­yet­li. Çok dik­kat­li ol”diye. Maç için­de ra­ki­bi­ni pa­çav­ra­ya çe­vi­ri­yor.
Yere dü­şü­rü­yor. Hakem say­ma­ya baş­lı­yor. Ra­ki­bi aya kal­kı­yor. Hi­lary’nin ge­ri­ye doğru yü­rü­dü­ğü­nü gö­rün­ce ar­ka­sın­dan ya­na­şa­rak en­se­si­ne kötü bir iki yum­ruk vu­ru­yor, yere dü­şü­yor ve kö­şe­sin­de­ki is­kem­le­ye çar­pı­yor ka­fa­sı. So­nuç­ta omu­ri­lik fel­cin­den ölü­yor.Ya­pa­ca­ğı şey, ra­ki­bi­nin yere düş­me­siy­le yu­mu­şa­ma­dan onu dik­kat­le takip et­mek­ti oysa.Ha­ri­ka bir fi­lim­di. Tü­müy­le. Bir kaç oskar ka­zan­mış­tı. Son za­man­lar­da çokça ya­zı­lan bir söz var:İyi in­san­lar so­nun­da hep ka­za­nır” diye. Oysa bu,insan ür­kek­li­ği­ni gi­de­recek bir ce­sa­ret aşı­sın­dan başka bir şey değil.Kötü olana,denk bir ceza ve ted­bir kav­ra­mı­nı ge­ti­ren Kur’anı
Kerim’e kulak ver­mek daha akıl­lı ve ah­la­ki dav­ran­ma­yı öğ­ren­mek: “Kö­tü­lü­ğün kar­şı­lı­ğı ona denk bir kö­tü­lük(ce­za­dır.)”Ancak,bunun bir ver­si­yo­ro­nu da,kö­tü­yü ön­le­ye­bi­lecek ted­bir­ler
ala­rak düş­ma­nı ve kas­tı­nı ön­le­yip de­fe­de­bil­mek­tir.


Okunma Sayısı: 115

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.