s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

H Ü K Ü M E T (!) K O N A Ğ I M I Z ..

25 Ekim 2022, Salı 11:05

N i h a y e t ...
1938 yı­lın­da dö­ne­min ide­alist Muğla Va­li­si Recai Gü­re­li'nin him­met ve gay­ret­le­riy­le otel ola­rak ya­pı­mı­na baş­la­nan.
1 Tem­muz 1948'​de İlçe mer­ke­zi­nin Re­şa­di­ye ma­hal­le­sin­den, İskele ma­hal­le­si­ne in­di­ril­me­siy­le, ufak tefek ta­di­lat­lar­la Hü­kü­met ko­na­ğı ola­rak kul­la­nıl­ma­ya baş­la­nan,
yakın dö­nem­de harap, viran ha­liy­le, ilçe mer­ke­zi­nin en gü­zi­de (seç­kin) ye­rin­de yüz ka­ra­sı hale dö­nü­şen ,
Datça ilçe mer­ke­zi­mi­zin en eski ya­pı­la­rın­dan biri olan Eski hü­kü­met ko­na­ğı ni­ha­yet ele alın­dı..
As­lı­na uygun ola­rak res­to­re edi­lip "Halk Eği­tim Mer­ke­zi" ola­rak hiz­me­te açı­la­cak­mış..
Gök­çer Ka­ra­ağaç kar­de­şi­miz­le yap­tı­ğı­mız son tes­pit­le­re göre ma­a­le­sef res­to­ras­yon pek as­lı­na uygun değil..
B u n a d a - ş ü k ü r ...
Geç­miş yıl­lar­da bu ta­ri­hi sa­yı­la­bi­lecek bi­na­nın ta­rih­çe­si­ni, bu­ra­lar­da ya­şa­nan acı - tat­lı ha­tı­ra­la­rı , di­li­mi­zin dön­dü­ğü, ka­le­mi­mi­zin el­ver­di­ği öl­çü­de ak­tar­ma­ya ça­lış­mış­tık..
Hatta ve hatta..
Ken­di­mi­ze göre bu bi­na­nın res­to­ras­yo­nu için ça­ba­la­yıp dur­muş­tuk..
Bir nebze kat­kı­mız ol­duy­sa..
N e - M u t l u - b i z l e r e ...


Okunma Sayısı: 606

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.