s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KA­RA­KÖY BAS­KI­NI (12)

07 Şubat 2023, Salı 12:12
KA­RA­KÖY BAS­KI­NI (12)

Foto ; Ka­ra­köy bas­kı­nın­da bas­kın­cı ça­pul­cu­la­rı en­gel­le­mek is­te­di­ği için öl­dü­re­si­ye dö­vü­len ,Ka­ra­köy'ün zen­gin rum­la­rın­dan D i y a b oğlu G a l a n t i 'ye ait su de­ğir­me­ni..(İsim­ler yaşlı ka­ra­köy­lü­le­r'in te­laf­fuz et­ti­ği şe­kil­de ya­zıl­mış­tır, yan­lış ola­bi­lir)
Ka­ra­köy bas­kı­nın­da ya­şa­nan­lar ger­çek­ten içler acı­sı­dır.. Gözü dön­müş bas­kın­cı adalı ça­pul­cu­lar kendi mil­li­ye­tin­den Ka­ra­köy rum­la­rı­nı dahi öl­dü­re­si­ye döv­müş­ler­dir..
İlk he­def­te olan Sabit Efe'nin kör­pe­cik kızı C e m i l e sak­lan­dı­ğı evde ya­ka­la­na­rak köy mey­da­nın­da­ki çeş­me­nin ya­la­ğın­da başı kıtır kıtır ke­si­le­rek kat­le­dil­miş­tir..
Sabit Efe ilk he­de­fin ken­di­si ol­du­ğu­nu bil­di­ği için evine çe­kil­miş, G ı r a'sını (bir cins tüfek) eline almış, av­lu­sun­da ta­kı­lı bu­lu­nan atını almak ve ken­di­si­ni öl­dür­mek için evi­nin avlu ka­pı­sın­dan içeri giren ça­pul­cu­la­rı tek tek av­la­mış, yer­le­re ser­miş­tir..
Ne de olsa bal­kan ko­mi­ta­cı­sı­dır...?Balkan sa­va­şı Ga­zi­si­dir...
Gelin görün ki... İşin içine yine kadın eli değ­miş­tir..
Sabit Efe'nin ka­rı­sı "Yapma Efe.. Tes­lim ol Efe .." Diye yal­var­ma­ya baş­la­mış­tır..
Ka­ra­köy' ­lü yerli Rum­lar ve Rum­lar ta­ra­fın­dan kan­dı­rı­lan köy muh­ta­rı (adını ve­re­me­ye­ce­ğim) da araya gir­miş, Sabit Efe'yi yaşam ga­ran­ti­si ve­re­rek tes­lim ol­ma­ya ikna et­miş­ler­dir..
Evi­nin ka­pı­sın­dan adı­mı­nı atan Sabit Efe,  aya­ğın­dan ilk kur­şu­nu ye­miş­tir..
İşte bun­dan sonra olan­lar olmuş, Bas­kın­cı Rum­lar in­san­lık­tan çık­mış, aç kurt­lar gibi insan avına çık­mış, tek tek ev­le­re gi­re­rek genç kız­la­rı­mı­zın el emeği göz nuru çeyiz san­dık­la­rı­na va­rın­ca­ya kadar yağ­ma­ya, ta­la­na, kat­li­ama baş­la­mış­lar­dır..
Ça­pul­cu­la­rın baş­la­rın­da­ki de­net­çi İtal­yan çavuş bile bu in­san­lık dışı kat­li­ama, yağ­ma­ya, da­ya­na­ma­mış isyan etmiş..
--Siz bana böyle mi söz ver­di­niz.. Hani kat­li­am yoktu ..? Çoluk ço­cu­ğa do­kun­ma­ya­cak­tı­nız..?Diyerek ça­pul­cu­la­rı dur­dur­ma­ya ça­lış­mış­tır..
Ama bas­kın ba­sa­nın­dır ve ça­pul­cu­la­rın vah­şet ve şeh­vet duy­gu­la­rı ka­bar­mış­tır..
Ka­ra­köy bas­kı­nın­da ya­şa­nan­lar in­san­lık dra­mı­dır..
Ve biz bu dramı.,.
Bir daha ya­şan­ma­ma­sı, ku­lak­la­ra küpe ol­ma­sı, dün­ya­yı yö­ne­ten sö­mü­rü­cü güç­le­rin bir daha aleti olun­ma­ma­sı di­le­ği ile her iki ulu­sun ev­lat­la­rı­na ve ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­ma­ya devam ede­ce­ğiz..
(sü­recek)


Okunma Sayısı: 413

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.