s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KNİDOS ASLANI DERTLİ..(13)

27 Eylül 2022, Salı 12:09

Resim : 1795 yı­lın­da Kni­dos'u zi­ya­ret eden bir İtal­yan res­sa­mı ta­ra­fın­dan çi­zil­miş bir gra­vür.
Al­tı­nın mer­mer­le kaplı ol­du­ğu , söy­le­nen Kni­dos-kü­çük deniz.
Gel­miş geç­miş en büyük dost­la­rım­dan, beni yü­rek­ten an­la­yan Türk-İsveç kar­ma­sı Sara Esin ile Kni­dos As­la­nı ara­sın­da­ki derin ve an­lam­lı mu­hab­be­tin de­va­mı­nı ya­yın­la­ma­ya devam edi­yo­ruz,..
S. Esin :
--Şim­di bak as­la­nım..​  Kni­dos'un tah­rip ve talan edil­me­si ko­nu­sun­da ikide bir ata­la­rı­mı­za b*k atıp du­ru­yor­sun..​Unut­ma ki dün­ya­nın bu ta­raf­la­rı Bi­zans dö­ne­min­de Bi­zan­lı­lar ta­ra­fın­dan en büyük ta­la­na ,yı­kı­ma maruz kal­mış­tır..
K.​As­la­nı
--Ta­ma­mıy­la hak­lı­sın.. Ama Bi­zans doğu Ro­ma­dır. "Bi­zans" kav­ra­mı bir Alman ta­rih­çi ta­ra­fın­dan çok son­ra­la­rı uy­du­rul­muş­tur. Me­se­la doğu Ro­ma­lı­lar (rum) Hris­ti­yan­lı­ğı kabul et­tik­ten sonra din­le­ri­ne ay­kı­rı bul­duk­la­rı hey­kel sa­na­tı­nı yok etmek için ül­ke­le­rin­de bin­ler­ce sanat ese­ri­ni yok et­miş­ler, hey­kel­le­ri kır­mış­lar kireç ocak­la­rın­da yak­mış­lar­dır. Buna Bi­zans ta­ri­hin­de "Hey­kel kı­rı­cı­lık dö­ne­mi "de­ni­yor.​ Ca­vur­ca is­mi­ni ha­tır­la­ya­ma­dım.
S.​Esin :
--Gü­zel­li­ği dil­le­re des­tan Prak­si­te­les' in ünlü ya­pı­tı K n i d o s -A f r o d i t i ' nin de bu dö­nem­de yok edil­di­ği söy­len­ti­le­ri var..
K.​As­la­nı :
--Ger­çek şu ki kızım..​Kni­dos Af­ro­di­t'i Kni­dos'­ta yok edil­me­di.. ​Hey­ke­le kı­ya­ma­yan bir bi­zans im­pa­ra­to­ru bunu Kons­tan­ti­ni­ye' ye (İstan­bul) gö­tür­dü.. Orada im­pa­ra­tor­la­ra mah­sus Losus sa­ra­yı­na ko­nul­muş..​Son­ra­dan duy­du­ğu­mu­za göre Sa­ray­da çıkan bir yan­gın­da yok olup git­miş..
S.​Esin :
--Doğ­ru söyle ..​Bunu du­yun­ca ü z ü l d ü n - m ü ..?
K.​As­la­nı :
--Ç o o k k k ... Ne de olsa can dos­tum­du.. Hem­şe­rim­di ka­der­da­şım­dı.. Yol­da­şım­dı..​ dert da­şım­dı.. Dün­ya­nın dört ta­ra­fın­dan gelen zi­ya­ret­çi­ler­den bu­nal­dı­ğı, sı­kıl­dı­ğı zaman ge­ce­le­ri ta­pı­nak­tan giz­li­ce kaçar, ya­nı­ma gelir, içini döker dert­le­şir­dik..​Kader utan­sın..
S.​Esin :
--De­mek ki .. Kni­dos'u tah­rip eden sa­de­ce biz­ler de­ği­liz..
K.​As­la­nı :
--Hak­lı­sın kızım.. Neler gör­düm  neler..​Ne tah­rip­ler gör­düm .. Ne yağ­ma­lar..​ Bak ba­ka­lım yu­ka­rı­da ki resim de neler gö­rü­yor­sun..?
S.​Esin :
-Ne gö­re­ce­ğim.. ? Bu­ra­sı Kni­dos-kü­çük deniz..​ Yel­ken­li tek­ne­ler var.. O za­ma­nın adet­le­ri­ne göre gi­yin­miş başı sa­rık­lı in­san­lar var..
K.​As­la­nı :
--Bu Kni­dos gra­vü­rü 1795 yı­lın­da Kni­dos'u zi­ya­ret eden bir İtal­yan res­sam ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.. İsmini ha­tır­la­ya­mı­yo­rum.. Dik­kat­li­ce ba­kar­san bu­ra­da­ki ki­şi­ler­den bi­ri­nin elin­de b a l y o z var.. Önün­de­ki antik taş­la­rı kı­rı­yor..​Bu kır­dık­la­rı taş­la­rı ne ya­pı­yor­lar bi­li­yor­ mu­sun..?
S.​Esin :
--Ha­yır .. bil­mi­yo­rum..
K.​As­la­nı :
--Tek­ne­le­re, mav­na­la­rı yük­le­yip civar ada­la­ra in­şa­at taşı ola­rak satıp, Datça eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lu­nu­yor­lar..​Bu ti­ca­re­ti Dat­ça­lı Türk­ler­le rum­lar bir­lik­te ya­pı­yor­lar..
Ge­nel­de Türk­ler kı­rı­yor, tacir rum­lar ge­mi­le­re yük­le­tip sa­tı­yor­lar..​Ne­ti­ce­de bun­lar "C a v u r- t a ş ı " O günün ko­şul­la­rın­da hiç­bir de­ğe­ri yok.. Ay­rı­ca tar­la­la­ra ge­li­şi güzel atıl­mış taş­lar.. Tarım ya­pıl­ma­sı­na engel olu­yor­lar..
S.​Esin :
--Sa­na Dat­ça­lı­lar ola­rak ger­çek­ten min­net­ta­rız..​Bizim Dat­ça­'nın ta­ri­hi biraz ka­ran­lık..​tarihi­mi­ze ışık tu­tu­yor­sun..
K.​As­la­nı :
--Es­ta­ğfu­rul­lah.. Bende Dat­ça­lı­yım.. ​Bildik­le­ri­mi, gör­dük­le­ri­mi el­bet­te an­la­ta­ca­ğım.. ​Ataları­nı­zın bu ta­lan­da, tah­rip­te pek suçu yok. O yıl­lar­da dünya ge­ne­lin­de tarih, ar­ke­olo­ji bi­lin­ci pek oluş­ma­mış..​Tah­ri­bat dün­ya­nın her ye­rin­de var..
Benim İtal­yan­cam yok. İster­se­niz bu gra­vü­rün al­tın­da­ki İtal­yan­ca açık­la­ma­la­rı bi­ri­le­ri­ne oku­tun, Datça ta­ri­hi­ne ışık tu­ta­bi­lir..
"Kni­dos'ta kı­rı­lan taş­lar mav­na­la­ra yük­le­nip civar ada­la­ra in­şa­at mal­ze­me­si ola­rak sa­tı­lı­yor" gibi bir­şey­ler ya­zı­yor­muş(sü­recek )
Kay­nak­lar : Daha sonra bil­di­ri­lecek..


Okunma Sayısı: 1720

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.