Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KNİDOS ASLANI DERTLİ..(14)

30 Eylül 2022, Cuma 12:41

Foto : Can dos­tum, ba­şı­mın tatlı be­la­sı Sara Esin, Bri­tish Mu­se­um'da Kni­dos'tan ka­çı­rı­lan ta­ri­hi eser­le­rin pe­şin­de...
Datça ta­ri­hi­ne ışık tu­ta­cak, ,Kni­dos as­la­nı ile ya­pı­lan rö­por­ta­jın de­va­mı­nı ya­yın­lı­yo­ruz..
S.​Esin :
--Kni­dos coğ­ra­fi ko­nu­mu ge­re­ği ka­çı­nıl­maz ola­rak ta­ri­hi bo­yun­ca yağ­ma­lan­mış, talan edil­miş.. Anlat ba­ka­lım as­la­nım sen bu ko­nu­da neler gör­dün ge­çir­din..?
K. As­la­nı :
--Han­gi bi­ri­ni an­la­ta­yım ki..Şehir terk edil­dik­ten sonra yüz­yıl­lar bo­yun­ca şeh­rin ka­lın­tı­la­rı yağ­ma­lan­dı durdu..
Yunan is­ya­nı­nı ( 1821-1829) bas­tı­ran Mısır Hi­di­vi Ka­va­la­lı Meh­met Ali paşa Ka­hi­re­de kendi adına yap­tır­dı­ğı saray ve Cami için ge­mi­ler do­lu­su dev­şir­me taş­la­rı, sü­tun­la­rı Mısır'a ta­şıt­tı. Şimdi bun­lar M.​Ali paşa sa­ra­yı ve ca­mi­si­nin du­var­la­rı­nı süs­le­mek­te­dir.
S.​Esin :
--Gö­zü­nü ba­tı­ya çe­vir­miş, Os­man­lı dev­le­ti­ni borç ba­ta­ğı­na itip so­nu­nu ha­zır­la­mış, al­ko­lik pa­di­şa­hı­mız Sul­tan Ab­dül­me­cit'in İstan­bul­da yap­tır­dı­ğı Dol­ma­bah­çe sa­ra­yı için ge­mi­ler do­lu­su mer­mer sü­tu­nu Kni­dos'tan ta­şıt­tı­ğı söy­len­ti­si var..
K.​As­la­nı :
--Doğ­ru­dur.. Özel­lik­le Kni­dos'tan gö­tü­rü­len ye­şil - fi­ru­ze mer­mer sü­tun­lar bugün Dolma bahçe sa­ra­yı­nı süs­le­mek­te­dir..
Kni­dos'a yakın köy­ler­de­ki bir­çok evin te­mel­le­ri­ni, du­var­la­rı­nı süs­le­yen üzeri be­ze­li mer­mer­le­ri, taş­la­rı bugün dahi gör­me­niz müm­kün­dür..
--Dat­ça ağası, yö­ne­ti­ci­si M.​Ali Ağa, Re­şa­di­ye ma­hal­le­sin­de yap­tır­dı­ğı ko­na­ğın ve Ca­mi­nin taş­la­rı­nı, sü­tun­la­rı­nı Kni­dos'tan ta­şıt­mış­tır.. Şimdi beni ko­nuş­tur­ma.. Dat­ça­lı ata­la­rı­nız Kni­dos'un na­di­de mer­mer­le­ri­ni daha düne kadar kireç ocak­la­rın­da ya­kı­yor­du...
S.​Esin :
--Yi­ne ata­la­rı­ma bok at­ma­ya baş­la­dın..​ Geç bu ko­nu­la­rı.. İngi­liz­ler Seni nasıl bul­du­lar..? Onu anlat..
K.​As­la­nı :
--Na­sıl bul­du­lar­sa bul­du­lar..​Sende bun­la­rı geç..​Ancak bu­lun­du­ğum yerde pa­ket­le­nip,de­niz­de­ki ge­mi­ye ta­şın­mam biraz güç oldu..
Ben sana en iyisi yerin al­tın­dan çı­ka­rıl­dık­tan sonra , İngi­liz kazı he­ye­ti ele­man­la­rı­nın beni hay­ran­lık­la nasıl iz­le­dik­le­ri­ni ve hak­kım­da­ki duy­gu­la­rı­nı an­la­ta­yım.. Hem de ... kazı he­ye­ti baş­ka­nı Sir Char­les Ne­w­ton'un ağ­zın­dan... An­la­ta­yım mı...?
S.​Esin :
--An­lat.. anlat As­la­nım..​He­ye­can­lı olu­yor.. (sü­recek)
Not ; Kay­nak­lar yazı di­zi­si so­nun­da bil­di­ri­lecek.


Okunma Sayısı: 1501

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.