s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KNİDOS ASLANI DERTLİ..(7)

02 Eylül 2022, Cuma 10:45

Datça has­ta­sı , can dos­tum Sara Esin ile Kni­dos as­la­nı mu­hab­be­ti­ni devam et­ti­re­lim..
S.​Esin :
--Doğ­ru söyle... Dil­le­re des­tan gü­zel­lik­te.. Dün­ya­da ilk tu­rizm ha­re­ke­ti­ni baş­la­tan, bu­lun­du­ğu ta­pı­nak dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan gelen zi­ya­ret­çi­ler­le dolup taşan, cıs­cı­bıl­dak "K n i d o s -A f r o d i t i " ile mu­hab­be­tin oldu mu.. ?
K. As­la­nı :
--Ora­sı­nı hiç ga­rış­tır­ma gari..​ Allengir­li konudur..​Aslında o çok mah­cup bir mah­bu­bey­di..(!) Zi­ya­ret­çi­ler­den sı­kı­lır­dı.. Çok bu­nal­dı­ğı zaman ge­ce­le­ri ta­pı­nak­tan kaçar ya­nı­ma ge­lir­di..
S.​Esin :
--An­lat anlat.. He­ye­can­lı olu­yor..
K.​Aslanı :
--Öze­le girmeyelim..​Kardeş kar­deş otu­rur dert­le­şir­dik..(!)
S.​Esin :
--Pe­ki peki an­la­dık..​Hadi şimdi naz­lan­ma da.. Bize bu­ra­la­ra nasıl ge­ti­ril­di­ği­ni anlat..
K.​Aslanı:
--Ora­sı­nı hiç sorma ...Çok derin bir konudur..​Canım çıktı bu­ra­la­ra ge­lin­ce­ye kadar..​Neredeyse As­lan­lı bu­run­da ge­mi­ye yük­le­nir­ken de­ni­zin di­bi­ni boy­lu­yor­dum.
Uçu­ru­mun di­bin­de­ki, de­niz­de­ki tek­ne­ye in­di­ri­lir­ken neler ya­şa­dım neler ..?
Hatta bu es­na­da ağır­lı­ğı­mın taz­yi­ki ile pa­lan­ga­lar­dan bi­ri­nin bağ­lan­dı­ğı kaya ye­rin­den oy­na­yıp koptu.. İçine ko­nul­du­ğum kasa boş­luk­ta sal­la­nıp büyük bir şans eseri kal­dı­raç ayak­la­rı­nın bi­ri­ne çar­pa­rak durdu..​Yoksa de­ni­zin di­bi­ni boy­lu­yor­dum...
S.​Esin :
--Vayyy beee.. Ne teh­li­ke­ler at­lat­mış­sın..​Geçmiş olsun.. Lüt­fen de­tay­la­rıy­la anlat..
K.​Aslanı :
--Şim­di­ye kadar hiç bun­la­rı bana soran ol­ma­dı..​ Zevkle an­la­tı­rım..
Yaş­lı­lık işte.. İsim­le­ri unut­ma­ya baş­la­dım.. ​Knidos'a en yakın köyün adı neydi..?
S.​Esin :
--Ya­zı köy..
K.​Aslanı :
-- Hahhh iş­te­ee.. ​Bu es­na­da kazı he­ye­ti­nin ma­hi­ye­tin­de ça­lı­şan Yazı köylü ga­ri­ban iki Türk iş­çi­nin ka­bur­ga ke­mik­le­ri kı­rıl­dı..​Zavallı­lar çok kork­tu­lar "Allah Allah .. yan­dım.." fer­yat figan..​ Bereket ver­sin kazı he­ye­tin­de dok­tor "M r. E d g e w o r t h " diye bi­ri­si var­mış..​ Olaya hemen mü­da­ha­le etti.. İşçi­le­ri sarıp sar­ma­la­dı..​Tedavi etti..(sü­recek)
Kay­nak :
His­tory of dis­co­ve­ri­es at Ha­li­car­na­sus -C n i d u s ect.. 1863 -Sir Char­les Ne­w­ton..


Okunma Sayısı: 1961

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.