s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KNİDOS ASLANI DERTLİ..(8)

05 Eylül 2022, Pazartesi 18:00

Foto : Kni­dos ha­ra­be­le­ri-1858
İngi­liz­le­rin 1858 Kni­dos ka­zı­la­rın­da bul­duk­la­rı ta­ri­hi eser­ler pa­ket­len­miş san­dık­la­ra yer­leş­ti­ril­miş , ge­mi­ye yük­le­ni­yor..
Türk-İsveç kar­ma­sı can dos­tum Sara Esin ile Kni­dos as­la­nı ara­sın­da Lond­ra Bri­tish -Mu­se­um' da ger­çek­leş­ti­ri­len rö­por­ta­jın de­va­mı­nı ya­yın­lı­yo­ruz..
S.​Esin :
--Dert­li­sin, sı­kın­tı­lı­sın, si­nir­le­rin bozuk.. Hak­lı­sın da..160 yıl­dır Datça has­re­ti çe­ki­yor, üs­te­lik hiçte şa­nı­na ya­kış­ma­yan bir şe­kil­de bu­ra­da ka­fe­se kon­muş as­lan­lar gibi ser­gi­le­ni­yor­sun..
--Doğ­ru söyle.. Datça'nın en çok ne­yi­ni öz­le­din ?
K. As­la­nı :
--Dün­ya­nın çok az ye­rin­de rast­la­nan ha­va­sı­nı öz­le­dim...​Biliyor­sun­dur.. Dat­ça­mız Ak­de­niz iklim ku­şa­ğı için­de Mik­ro-Kli­ma iklim özel­lik­le­ri­ne sahip..
S.​Esin :
--Bil­mi­yo­rum .Ne demek o. ?
--Ha­di canım sende.. Dat­ça­lı­yım di­yor­sun amma .. Ya­şa­dı­ğın yerin iklim özel­lik­le­ri­ni bile bil­mi­yor­sun.. Mik­ro-kli­ma iklim. Yaz ile kış mev­sim­le­ri ara­sın­da sı­cak­lık fark­la­rı­nın en az se­vi­ye­de ol­du­ğu iklim demek. Ak­de­niz iklim ku­şa­ğı için­de üç yerde var..​Datça'da, İspan­ya da bir yerde.. birde.. Ame­ri­ka'­nın Ka­li­for­ni­ya eya­le­tin­de..
S. Esin :
-- Hadi canım sende.. Ka­li­for­ni­ya nire... ? Ak­de­niz-Dat­ça nire..?
K. As­la­nı :
-- Ce­ha­le­ti­ne ve­ri­yo­rum. Bu kadar uzak­lı­ğa rağ­men Ka­li­for­ni­ya Ak­de­niz iklim ku­şa­ğı içer­sin­de...
S.​Esin :
--Ney­se.. İngil­te­re­'nin ik­li­min­den mem­nun de­ğil­ mi­sin..?
K.​As­la­nı :
--Nem­li, paslı, puslu..​Ro­ma­tiz­ma, si­ya­tik.. her türlü il­le­ti bul­dum.
B u t c a ğ ı z l a r ı m -a r g ı y r u ..
S.​Esin :
-Bak yine Dat­ça­lı­laş­ma­ya baş­la­dın... Ko­nu­yu sap­tır­ma­ya­lım.. Bana bu­ra­la­ra kadar ge­ti­ri­liş hi­ka­ye­ni anlat.
Bi­lir­sin.. ​Biz Dat­ça­lı­lar çok me­rak­lı­yız­dır. Ger­çek­ten merak edi­yo­ruz..​Ne işin var senin bu­ra­lar­da.. Gül gibi mem­le­ke­tin­den neden ayrı düş­tün,..?
K.​As­la­nı :
--Yi­ne ya­ra­la­rı­mı ka­şı­yor­sun..​Her işte bir hayır var.. Bu­ra­la­ra ge­ti­ril­me­sey­dim... Belki de ata­la­rı­nız beni yakıp kireç ya­pa­cak­lar­dı..
S. esin :
--İki de bir ata­la­rı­mı suç­la­yıp du­ru­yor­sun.. O ta­rih­ler­de daha tarih bi­lin­ci, ar­ke­olo­ji bi­lin­ci oluş­ma­mış­tı ata­la­rım­da. Köp­rü­nün al­tın­dan çok sular geçti.. Ne yapıp yapıp seni Dat­ça­mı­za gö­tü­re­ce­ğiz..
K.​As­la­nı :
--Dev­let­ler arası an­laş­ma­la­ra göre bu müm­kün değil.. Çünki Kni­dos­ta­ki 1858 ka­zı­sı ,dö­ne­min Os­man­lı pa­di­şa­hı A b d ü l m e c i t ' in izni ve fer­ma­nı ile ya­pıl­dı. İngi­liz­ler yaş tah­ta­ya bas­maz­lar..
S. Esin.:
--Ben bu­ra­ya ha­zır­lık­lı gel­dim..
Datça'da man­yak-at­san atıl­maz, sat­san sa­tıl­maz-ama ka­fa­sı biraz ça­lı­şan de­li-do­lu Avu­kat bir ar­ka­da­şım var.. Ondan bazı şey­ler duy­dum..​Seni İngi­liz­le­rin elin­den almak için yasal bazı boş­luk­lar var­mış..
Bir­den bire pür dik­kat ke­si­len, he­ye­can­la­nan K.​As­la­nı ha­be­rin içine ba­lık­la­ma daldı..
--Me­se­la ne gibi yasal boş­luk­lar..?
S.​Esin :
--Bu man­yak Avu­ka­tın an­lat­tı­ğı­na göre .. O za­man­lar Os­man­lı dev­let ida­re­sin­de , Av­ru­pa­'nın de­re­bey­le­ri gibi bir A Y A N - M E C L İ S İ var­mış.. Meş­ru­ti­yet ,Cum­hu­ri­yet falan henüz ilan edil­me­miş ama böyle bir mec­lis var­mış..
K.​As­la­nı :
--Ee­ee.. sonra..?
S. Esin :
--Pa­di­şah fer­ma­nı­nın ge­çer­li ola­bil­me­si için bu mec­lis ta­ra­fın­dan tas­dik edil­me­si ge­re­ki­yor­muş..(sü­recek)
Not : Hu­kuk­çu­la­rı­mı­zı, ar­ke­olog­la­rı­mı­zı ,yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zi bu ko­nu­yu in­ce­le­me­ye .araş­tır­ma­ya davet edi­yo­rum.. (Y.​ Zi­ya­ Özalp )


Okunma Sayısı: 1925

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.