s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KUR­TU­LUŞ SA­VA­ŞI YIL­LA­RI (son)

21 Aralık 2021, Salı 12:27

Fo­toğ­raf­ta 9 ey­lül­de düş­ma­nın İzmir'de de­ni­ze dö­kül­dü­ğü ha­be­ri­ni alan Dat­ça­lı­la­rın genç-ih­ti­yar, ka­dın- kız, çoluk -ço­cuk top­la­nıp , şen­lik­ler, kut­la­ma­lar , hatta bi­raz­ da Dat­ça­lı Rum­la­ra karşı taş­kın­lık­lar yap­tık­la­rı Re­şa­di­ye Na­hi­ye­si "GAVAK DİBİ" mey­da­nı­nın bu günkü hali gö­rü­lü­yor.
Yıl­lar­ca ma­lı-ca­nı yanan, gen­ce­cik ev­lat­la­rı­nı cep­he­ler­de şehit veren Dat­ça­lı­la­rın bir takım taş­kın­lık­lar­da bu­lun­ma­sı o günün ko­şul­la­rın­da gayet nor­mal­dir.
Datça ku­vayi  mil­li­ye­sin­ ce tu­tu­lan künye def­ter­le­rin­de, eli silah tutan cep­he­ye sevk edi­len veya Datça sa­vun­ma­sın­da gö­rev­len­di­ri­len 205 kişi gö­rün­mek­te­dir..(1)
Bun­lar Re­şa­di­ye mer­kez­de (50), Kız­lan kö­yün­de (27) Eski Dadya kö­yün­de (43) Eme­cik kö­yün­de (17) Hı­zır­şah kö­yün­de (25) , Ka­ra­köy­de (23) ki­şi­dir.(2)
Genel se­fer­ber­li­ğin ilk gün­le­rin­de Datça'dan ih­ti­yat za­bi­ti (Yedek Subay) ola­rak Halil oğlu Meh­met Ziya, Hü­se­yin Za­hi­ri, Ab­dul­lah oğlu Tah­sin Türk­yıl­maz, Şadi oğlu Halit Mus­lu­oğ­lu, Ali bey oğlu Hasan Hu­li­si Özkan cep­he­ye sevk edil­miş ve za­fe­re kadar cep­he­de tu­tul­muş­lar, vatan sa­vun­ma­sın­da gö­rev­len­di­ril­miş­ler­dir..(3)
Nüfus ka­yıt­la­rı­na ba­kı­lır­sa Re­şa­di­ye na­hi­ye­sin­de (46) şe­hi­di­miz var­dır. Bu ra­kam­la­ra Mer­ke­zi Cu­ma­li köyü olan Sü­ley­ma­ni­ye (Betçe) na­hi­ye­si asker ve şe­hit­le­ri dahil de­ğil­dir.
Kur­tu­luş sa­va­şı bo­yun­ca Re­şa­di­ye ve Sü­ley­ma­ni­ye na­hi­ye­le­ri bir­lik­te ha­re­ket et­miş­ler­dir..
Kur­tu­luş sa­va­şı bo­yun­ca va­ta­nın kur­ta­rıl­ma­sı uğ­run­da şehit ve gazi olan tüm Dat­ça­lı­la­ra Tan­rı­dan rah­met, bi­raz­da hür­met di­li­yo­ruz..
Ay­rı­ca Va­ta­nın kur­ta­rıl­ma­sı­na ön­der­lik eden, son yıl­lar­da ne­re­dey­se "Vatan haini" ilan edil­mek üzere olan Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal pa­şa­mız olmak üzere İsmet İnönü, Ali Fuat Ce­be­soy. Kazım Ka­ra­be­kir, Fah­ret­tin Altay, Ma­re­şal Fevzi Çak­mak gibi ga­zi­le­ri­mi­ze tan­rı­dan rah­met ve biraz daha hür­met te­men­ni edi­yo­ruz..
"Keşke Yunan ka­zan­say­dı" di­ye­bi­lecek kadar mec­zup ki­şi­le­ri ne­re­dey­se "Milli kah­ra­man" ilan edecek olan ,Büyük Ata­türk'ümü­zün ta­bi­riy­le "Gaf­let ,de­la­let.​hatta hi­ya­net için­de" bu­lu­nan zih­ni­ye­ti bin­ler­ce defa la­net­li­yo­ruz.,.
Kalın sağ­lı­cak­la..(son)
Kay­nak­lar :
(1)-Dat­ça ku­vayi mil­li­ye bel­ge­le­ri-Bel­ge no : 22 ,belge ta­ri­hi : 25. teş­ri­ni sani (Ekim)- 1335 (1919)
(2) Datça ku­vayi mil­li­ye bel­ge­le­ri-Bel­ge no : 62 ,Belge ta­ri­hi :29. nisan. 1336 (1920)
(3) Re­şa­di­ye eş­ra­fın­dan rah­met­li Fethi (Mel­tem) bey'in "Datça'ya ait bil­dik­le­rim" ki­tap­çı­ğı..


Okunma Sayısı: 656

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.