Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ME­KAN­LA­RIN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ

18 Şubat 2021, Perşembe 17:20

İnsan­la­rın en temel ih­ti­yaç­la­rın­dan biri olan ba­rın­ma, ilk çağ­lar­da ma­ğa­ra­lar­da baş­la­mış olup za­man­la çadır, son­ra­sın­da ise taş, be­to­nar­me ola­rak devam et­miş­tir. Ma­ğa­ra­lar­da in­san­lar ba­rın­ma, ko­run­ma ve gün­lük ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak kadar bir alan­da kendi ha­yat­la­rı­nı idame edi­yor­lar ve bu da al­gı­sı­na ye­ti­yor­du. İnsan­lar yaşam alan­la­rı­nı daha ilk baş­lan­gıç­tan iti­ba­ren ön­ce­lik­le iç me­kan­la­rı­nı ko­run­ma ve ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­dık­tan sonra bu iç me­kan­lar­da gün­lük ya­şan­tı­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak kul­la­nış­lı,kon­for­lu ve sa­nat­sal iç me­kan­la­ra ih­ti­yaç duy­du­lar. Böy­le­ce iç me­kan­lar­da baş­la­yan us­ta­lık­la­rın­da­ki bi­ri­kim, tec­rü­be ve sa­na­tı dışa akt­rım­la bir­lik­te ''mi­mar­lık'' mes­le­ği or­ta­ya çıktı. Mi­mar­lık ve iç­mi­mar­lık mes­lek­le­ri sa­ye­sin­de ma­ğar­lar­da ya­şa­yan in­sa­noğ­lu daha sağ­lık­lı me­kan­lar­da ya­şa­ma­ya baş­la­dı. Oysa ki ma­ğa­ra­da ki ve ça­dır­da ki in­sa­na göre tüm dü­zen­le­me­yi ken­di­si­nin yap­ma­sın­da hiç sorun yoktu, çünkü gör­dü­ğü ve bil­di­ği bu kadar ve olan da ona ye­ti­yor­du.​Fakat gü­nü­müz­de tek­no­lo­ji ile do­na­tıl­mış dün­ya­da ya­pı­lan bi­na­lar­da ya­şa­ma­nın far­kı­nı ya­şı­yo­ruz. Ya­şa­dı­ğı­mız ev­le­re bir iç­mi­ma­rın do­ku­nu­şu ile hem fi­zik­sel hemde ruh­sal an­lam­da olum­lu de­ği­şim­ler gö­rü­yo­ruz.
İçmi­mar­lık gü­nü­müz in­san­la­rın mekan ile olan iliş­ki­si­ni uyum için­de ya­ra­tan mes­lek da­lı­dır. Bir in­sa­nın bu­lun­du­ğu mekan sos­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik an­lam­da ha­ya­tın­da et­ki­ler­de bu­lu­na­bi­lir. Bu mekan müş­te­ri ağır­la­dı­ğı­mız bir ofis, dük­kan, kafe olup müş­te­ri iliş­ki­le­ri­mi­zi et­ki­le­ye­bi­lir yada kendi evi­niz­de sizin ru­hu­nu­zu da et­ki­le­ye­bi­lir. Bey­ni­miz­de daha çok gör­sel uya­rı­la­ra ve al­gı­la­ra geniş alan ay­rıl­mış­tır. İlk önce görüp sonra onu bü­tü­nüy­le al­gı­la­ma­mız sağ­la­nır. Bu duyum ve al­gı­la­ma aynı za­man­da duy­gu­sal de­ği­şik­lik­le­re de yol aç­tı­ğı için in­sa­nı ha­ya­tın­da ya­şa­dı­ğı mekan son de­re­ce et­ki­le­mek­te­dir. Evi­miz­de yada ça­lış­ma alan­la­rı­mız­da iç­mi­mar­lar­dan yar­dım al­ma­nız me­ka­nı kul­la­na­cak bi­rey­le­rin ça­lış­ma alan­la­rın­da daha ve­rim­li ol­ma­sı; ev­le­rin­de ise bir­lik­te ya­şa­dı­ğı in­san­lar ile uyum için­de ya­şa­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır. Bi­lin­çal­tı algı, za­man­la me­kan­sal psi­ko­lo­ji­nin si­ra­yet­le­ri­ni ki­şi­nin hal ve dav­ra­nış­la­rı­na yan­sıt­ma­ya baş­lar. Sıcak renk­le­rin ev or­ta­mın­da kul­la­nıl­dı­ğın­da daha nos­tal­jik ev­le­ri ha­tır­lat­ma­sı ve ken­di­mi­zi an­ne­mi­zin evin­de gibi rahat his­set­me­mi­zi sağ­lar­ken soğuk renk­le­rin ter­cih edil­di­ği ev­ler­de ise daha genç ve mo­dern çiz­gi­le­rin ol­du­ğu­nu göz­lem­le­riz. Ça­lış­ma alan­la­rın­da ise ofis­ler­de veya resmi ku­rum­lar­da daha soğuk renk­ler gö­rür­ken kafe ve res­to­ran­lar­da sıcak renk­ler in­san­la­rın uzun süre otu­rup rahat his­set­me­si­ni sağ­la­yan bir his oluş­tu­rur. Bu­nun­la bir­lik­te ya­şa­dı­ğı­mız alan­lar­da ter­cih et­ti­ği­miz mo­bil­ya­lar, ob­je­ler, renk­ler ve daha bir çoğu için size en iyi ter­ci­hi ancak bir İçmi­mar su­na­bi­le­cek­tir.
Ta­di­lat­la­rın yo­ğun­luk­ta ol­du­ğu Datça'da ta­di­lat­la­rı­mız­da bir İçmi­ma­rın bu­lun­ma­sı size hem dış cep­he­de yap­tı­ğı­nız iş­lem­ler­de hemde iç me­kan­lar­da yap­tı­ğı­nız se­çim­ler­de çok büyük fark­lı­lık­lar ya­ra­ta­cak­tır.Datça gibi ka­rak­te­ri ve geç­mi­şi olan ilçe ve il­ler­de bu do­ku­ya uygun ta­di­lat­la­rın ya­pıl­ma­sı da yine İçmi­mar­lar sa­ye­sin­de müm­kün­dür. Çünkü İçmi­mar­lık eği­ti­min­de aynı za­man­da sanat ta­ri­hi dersi alan İçmi­mar­lar çev­re­ye uygun ta­sa­rım yap­ma­la­rı için eği­til­miş­ler­dir. İçmi­mar­lar size hem çev­re­ye zarar ver­me­den hem yaşam alan­la­rı­mı­zın ta­ri­hi gü­zel­lik­le­ri­ni boz­ma­dan hemde iç­me­kan­lar­da da ru­hu­nu­za hitap eden ta­sa­rım­la­rıy­la sizi bir­çok açı­dan mutlu edecek pro­je­le­re imza atar­lar.​Hem ken­di­mi­zi hemde çev­re­mi­zi dü­şün­mek için yap­tı­ra­ca­ğı­mız tüm iş­lem­ler­de( ister ta­di­lat, ister basit bir mekan de­ği­şik­li­ği ) bir İçmi­ma­ra da­nı­şa­rak daha güzel so­nuç­lar ala­ca­ğı­nı­zı gö­re­cek­si­niz. Çünkü me­kan­lar hem psi­ko­lo­jik hemde er­go­no­mik ola­rak bir İçmi­mar ta­ra­fın­dan pro­je­len­dir­di­ğin­de daha sağ­lık­lı so­nuç­lar alı­nır.

 


Okunma Sayısı: 7146

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.