Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SAĞ­LIK­LI BES­LE­Yİ­Cİ MÜ­KEM­MEL TAN­TU­Nİ VE YAĞ ASİT­LE­Rİ­NİN ŞİF­RE­Sİ

10 Nisan 2018, Salı 13:31

Ön­ce­lik­le geçen haf­ta­ki ya­zı­mı­zı be­ğe­ne­rek, bizi il­giy­le takip eden okur­la­rı­mı­za çok çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu­ra­dan yaz­dı­ğı­mız ya­zı­la­rı­mı­zı yo­utu­be üze­rin­den de “Sa­mi­mi Mut­fak” ka­na­lı­mız­dan iz­le­ye­bi­le­ce­ği­ni­zi ha­tır­la­ta­rak ko­nu­mu­za ge­çe­lim. Bu hafta yine il­çe­miz için bir ilke imza at­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şa­dık. 7 Nisan 2018 Cu­mar­te­si günü Dünya Masa Te­ni­si et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na ma­sa­la­rı ku­ra­rak, En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği'nin de ka­tı­lı­mı ile o pırıl pırıl ço­cuk­la­rın göz­le­rin­de­ki mut­lu­lu­ğu iz­le­ye­rek dost­luk maç­la­rı dü­zen­le­dik. Her ne kadar bu plan­la­ma­da ilk adımı şah­sım atmış olsa da tüm Datça ilgi ve ala­ka­sı ile bize des­tek oldu. Öy­le­ki top­lam­da 218 imza top­la­ya­rak yine bir re­ko­ra ve­si­le olduk. Hal­kın gü­cü­nün ne ol­du­ğu­nu ve halk için bir­lik ol­ma­nın ne kadar güçlü bir et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu hep be­ra­ber gör­dük. Bu kap­sam­da sayın kay­ma­ka­mı­mız Vehbi Bakır hem ken­di­si hem ço­cuk­la­rı ile, sayın be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Gür­sel Uçar ken­di­si ve ekip ar­ka­daş­la­rı ile, sayın hakim ve sav­cı­mız biz­zat teş­rif­le­ri ile bize ortak amaç için bir­lik ol­ma­nın gü­cü­nü gös­ter­di­ler ve Datça hal­kı­nı çok mutlu et­ti­ler. Ken­di­le­ri­ne bu ve­si­le ile bir kez daha çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Sev­gi­li okur­la­rı­mız, bu hafta hem spor­cu­lar için hem de diyet ya­pan­lar için sağ­lık­lı tan­tu­ni ya­pı­mı üze­rin­de du­ra­ca­ğız, ancak tan­tu­ni üze­rin­de bir­çok tar­tış­ma halen devam et­me­si­ne kar­şın, en önem­li ateş­li tar­tış­ma­la­rın tan­tu­ni ya­pı­mın­da ter­cih edi­len “yağ türü” üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ği­ni gör­mek­te­yiz. Peki in­san­la­rın çoğu zaman yan­lış bil­di­ği yada yan­lış yo­rum­la­dı­ğı, ye­mek­ler­de sağ­lık­lı yağ ko­nu­su nasıl ele alın­ma­lı. Ön­ce­lik­le ye­mek­ler için kul­la­nı­lan yağ asit­le­ri­nin te­mel­de üç gruba ay­rıl­dı­ğı­nı bil­me­miz ge­re­kir. Bun­lar Doy­muş Yağ­lar(Te­re­yağ, İç Yağ, Kuy­ruk Yağı vb.), Tekli Doy­muş Yağ­lar(Zey­tin Yağ, Fın­dık Yağ vb.) ve Çoklu Doy­muş Yağ­lar( Ay­çi­çek Yağ, Mı­sı­rö­zü Yağ, Pamuk Yağ vb) şek­lin­de sı­nıf­lan­dı­rıl­mak­ta­dır. Bu­ra­da sağ­lık­lı bir yemek ya­pa­bil­mek için yağ­la­rın yanma nok­ta­sı­nın Doy­muş­luk ora­nı­na göre et­ki­len­di­ği­ni bil­me­ni­zi is­te­rim. Ör­ne­ğin Te­re­ya­ğı yük­sek ısı­lar­da ça­bu­cak ya­nar­ken, Pamuk Yağı çok çok daha uzun sü­re­de ya­na­cak­tır. Peki bir yağ tü­rü­nün geç yan­ma­sı onu sağ­lık­lı yapar mı? Ke­sin­lik­le hayır. Şöyle örnek ve­re­lim, eğer bir bur­ger yapan yere gidip on­lar­ca kez kı­zart­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ama yağ­la­rın hiç de­ğiş­ti­ril­me­di­ği­ni gör­düy­se­niz, işte o yağın ya­pı­sın­da Çoklu Doy­ma­mış Yağ Asidi mik­ta­rı faz­la­dır de­ni­le­bi­lir. Zey­tin Yağı bu se­bep­le nis­pe­ten daha çabuk kı­rı­lır ve daha çabuk yanar. Bu nok­ta­da yağ­la­rın hangi ye­mek­te nasıl kul­la­nı­la­ca­ğı, yap­tı­ğı­nız ye­me­ğin lez­ze­ti­ni, sağ­lık için et­ki­si­ni, du­man­lan­ma ve yanma nok­ta­sı­nı ve hatta aşırı piş­me­si so­nu­cu yağda mey­da­na gelen “ak­ro­le­in” mad­de­si ile kan­ser hüc­re­le­ri­ni te­tik­le­me­si­ni et­ki­le­ye­cek­tir. Bu se­bep­le doğru yağ kul­la­nı­mı sağ­lık için çok çok önem­li bir ko­nu­dur. İşte tam da bu nok­ta­da bazı yo­utu­be ka­nal­la­rın­da tan­tu­ni ya­pı­mın­da pamuk ya­ğı­nın ol­maz­sa olmaz bir özel­lik ol­du­ğu vur­gu­lan­mak­ta­dır. Bu dü­şün­ce­nin aka­de­mik bir alt ya­pı­sı yok­tur. Çünkü pamuk yağı kul­la­nı­mı­nın her­han­gi bir fast food kül­tü­rün­den çok da büyük farkı yok­tur. Fast food kül­tü­rü ise özel­lik­le kötü huylu de­di­ği­miz ko­les­to­rel ar­tı­şı­na sebep olur. Ko­les­to­rel ar­tı­şı da bir­çok sağ­lık so­ru­nu­nu be­ra­be­rin­de ge­ti­re­rek da­mar­la­rı sert­leş­ti­rir. Ko­les­te­ro­lu doğal yolla azal­ta­bil­mek için 2 yemek ka­şı­ğı taze sı­kıl­mış limon su­yu­nu yarım bar­dak su ile ka­rış­tı­rıp içe­bi­lir yada 1 tatlı ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı, 1 adet kuru soğan, 1 su bar­da­ğı yeşil mer­ci­mek, 1 tutam kuru nane ve 5 su bar­da­ğı sıcak su ile 20 da­ki­ka­da haş­la­yıp blen­dır­dan ge­çi­re­rek bu çor­ba­yı tü­ke­te­bi­lir­si­niz. Bu kap­sam­da zey­tin­ya­ğı veya te­re­ya­ğı ile pamuk yağı kıyas edi­lir­se, hem vü­cut­ta­ki kul­la­nı­mı­nın, hem de damar tı­ka­nık­lı­ğı et­ki­si ve kilo al­ma­da­ki olum­suz yanı ile dik­kat edil­me­si ge­re­ken bir yağ ol­du­ğu­na dik­kat çek­mek is­te­rim. Ta­bi­ki bu kı­yas­la­ma şu an için tan­tu­ni üze­rin­de­ki yo­rum­la­ra örnek ol­ma­sı ve tüm ez­ber­le­ri boz­ma­sı için size ve­ril­di. “Tan­tu­ni” ile il­gi­li bir­çok fark­lı görüş olsa da; bu dürüm çe­şi­di­nin Arap me­de­ni­ye­ti kö­ken­li ol­du­ğu, zaten ke­li­me kö­kün­den an­la­şıl­mak­ta­dır. Bir başka ri­va­ye­te göre dü­rü­mü ya­par­ken özel ta­va­sın­dan çıkan “tan, tun, tin,” şek­lin­de­ki ses­ler­den adını al­dı­ğı be­lir­til­mek­te­dir. Ancak işin özüne iner­sek; tan­tu­ni es­ki­den parça et­le­rin yada biraz haş­lan­mış pi­şi­ril­miş sa­ka­tat ciğer yada et ka­lın­tı­la­rı­nın ince ince doğ­ra­na­rak pamuk ya­ğın­da ye­ni­den pi­şi­ril­me­si ile elde edil­mek­tey­di ve yu­mu­şak et ola­rak anlam ka­zan­mak­tay­dı. Ay­rı­ca içe­ri­si­ne kim­yon ve kır­mı­zı toz biber atı­la­rak, may­da­noz ve su­mak­la ka­rış­tı­rıl­mış soğan ve ince kı­yıl­mış do­ma­tes­le lez­zet­li bir hal al­mak­tay­dı. Bu tar­tış­ma­lar süre dur­sun, biz ge­le­lim ezber bozan sağ­lık­lı tan­tu­ni ya­pı­mı­na.
Evde Tavuk Tan­tu­ni İçin Mal­ze­me­ler
-2 adet ta­vuk­göğ­sü,- 4 yemek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı, -2 yemek ka­şı­ğı ay­çi­çe­ği yağı, -1 yemek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı, -2 tatlı ka­şı­ğı toz biber, -1 tatlı ka­şı­ğı kim­yon, -1 tatlı ka­şı­ğı sumak -1 orta boy soğan, -1 demet may­da­noz, 1 tatlı ka­şı­ğı tuz, ½ çay bar­da­ğı ılık su
Ön­ce­lik­le ta­vuk­gö­ğüs­le­ri­ni jul­yen doğ­ra­yıp son­ra­da daha küçük tavla zarı bo­yu­tu­na ge­ti­re­lim. Soğan ve may­da­no­zu doğ­ra­yıp su­mak­la ka­rış­tı­ra­lım. Sonra geniş ve kız­gın bir ta­va­ya 1 yemek ka­şı­ğı ay­çi­çe­ği yağı ko­ya­rak hemen hızlı bir şe­kil­de ta­vuk­la­rı ka­vu­ra­lım. Kısa su­re­de su­yu­nu kay­bet­me­den dışı be­yaz­la­şır be­yaz­laş­maz bu ta­va­yı ke­na­ra ala­lım. Bir başka ta­va­ya geri kalan 1 kaşık ay­çi­çe­ği ya­ğı­nı, 3 kaşık zey­tin­ya­ğı­nı ve 1 kaşık te­re­ya­ğı­nı ko­ya­lım, biraz bek­le­ye­lim ki ısın­sın. Bu yağ ka­rı­şı­mı­na ke­nar­da bek­le­yen et­le­ri­mi­zi ata­lım. Cızır cızır bir ses duy­ma­mız lazım. Ta­va­da şöyle bir çe­vi­re­lim geri kalan 1 kaşık zey­tin­ya­ğı­nı da koyup, 1 da­ki­ka daha çe­vi­re­lim bu es­na­da, kim­yon ve kır­mı­zı­bi­be­ri­mi­zi ko­ya­lım hafif tu­run­cum­su bir et elde ettik tu­zu­mu­zu ata­lım ve bu ka­rı­şı­ma çok az ılık su ve­re­lim. Üze­ri­ne ince la­va­şı­mı­zı bas­tı­rıp ya­ğı­na bu­la­nan la­va­şı ke­na­ra ala­lım. İçe­ri­si­ne dürüm yapar gibi et­le­ri ya­ya­lım. Su­mak­lı soğan may­da­noz ka­rı­şı­mı­nı ek­le­ye­lim ve dü­rü­mü sa­ra­lım. İşte size muh­te­şem lez­zet­te ev ya­pı­mı­zı tavuk tan­tu­ni hazır. Afi­yet olsun.
Sev­gi­li okur­la­rım; bu gün de, “Sa­mi­mi Mut­fak” kö­şe­mi­zin so­nu­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu hafta ço­ğu­muz için önem­li bir sorun olan yağ asit­le­ri­nin temel ya­pı­sı­na göz attık ve hem diyet ya­pan­lar hem de et se­ven­ler için lez­zet­li ve sağ­lık­lı bir tan­tu­ni ya­pı­mı­nı an­lat­tık. Unut­ma­ya­lım ki yağ­lar ko­les­te­rol ile ko­les­te­rol sağ­lık ile doğ­ru­dan il­gi­li­dir. Yağ asit­le­ri uzun­ca bir konu ol­du­ğu için bu ko­nu­yu uygun bir za­man­da de­tay­lı­ca ele ala­lım. Siz­ler de yo­utu­be “Sa­mi­mi Mut­fak” ka­na­lı­mı­za abone ola­rak yu­ka­rı­da an­lat­tı­ğı­mız ta­ri­fi direk iz­le­ye­rek ve gö­re­rek uy­gu­la­ya­bi­lir, biz­le­re bu günkü ta­ri­fi­miz hak­kın­da, fikir ve gö­rüş­le­ri­ni­zi so­ra­bi­lir­si­niz. He­pi­ni­ze sağ­lık­lı, hu­zur­lu, sevgi ve saygı dolu bir yaşam di­li­yo­rum. Bir başka ya­zı­mız­da doğru bes­len­me tek­nik­le­ri ve doğru ta­rif­ler­le ye­ni­den gö­rüş­mek üzere hoş kalın, hoşça kalın, ka­na­lı­ma abone ol­ma­yı ve takip et­me­yi unut­ma­yın.


Okunma Sayısı: 9648

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.