Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIN­DI­LI DİLBER TEY­ZENİN KEDİSİ (2)

10 Haziran 2022, Cuma 11:45

Dil­ber tey­ze­nin eh­li­le­şen vahşi Kedi (Vaşak ) ile il­gi­li an­lat­tık­ları ger­çek­ten çok çok il­ginç..​Ama ben ken­di­si­ni ya­ka­la­mış­ken biraz da Sındı köyü ta­ri­hi ile il­gi­li bil­dik­le­ri­ni an­lat­ma­sı­nı is­te­dim..​Ne de olsa eşraf ço­cu­ğuy­du. Ata­la­rı­nın ken­di­si­ne ak­tar­dı­ğı çok önem­li bil­gi­ler ol­ma­lıy­dı..
Biraz ha­fı­za­sı­nı yok­la­ma­sı di­le­ğiy­le ken­di­si­ni soru yağ­mu­ru­na tut­tum. Çok il­ginç ce­vap­lar aldım..
--Sın­dı kö­yü­nün adı ile il­gi­li bil­dik­le­ri­ni­zi, ata­la­rı­nız­dan duy­duk­la­rı­nı­zı bize ak­ta­rır mı­sı­nız..?
--Yaş­lı­lar­dan duy­du­ğu­muz ka­da­rıy­la Ana­do­lu yay­la­la­rın­dan kopup gelen ata­la­rı­mız ön­le­rin­de keçi sü­rü­le­ri , eş­ek­le­rin­de, at­la­rın­da yük­le­ri ko­na-gö­çe bu­ra­la­ra kadar gel­miş­ler..​Yol­lar­da türlü ezi­yet­ler gör­müş­ler.. Ön­ce­le­ri deniz ke­nar­la­rı­na yakın yer­le­re oba­la­rı­nı kur­muş­lar. Bu­ra­lar­da da kor­san bas­kın­la­rın­dan il­lal­lah et­miş­ler..​Ve Datça'nın en ula­şıl­ma­sı güç, en sağ­lık­lı ve en gü­ven­li yeri olan bu günkü kö­yü­mü­zün bu­lun­du­ğu yer­le­re yer­leş­me­yi mü­na­sip bul­muş­lar..
---Kı­sa­ca­sı bu­ra­la­ra sı­ğın­mış­lar.. Söy­len­ti­ye göre S I N D I adı s ı ğ ı n m a k 'tan ge­li­yor...Köyün asıl adı " s ı ğ ı n d ı " imiş.. son­ra­dan dil­ler­de do­la­na do­la­na S I N D I olmuş..
--Kö­yü­nü­zün adı ile il­gi­li Başka söy­len­ti­ler­de var Dil­ber teyze..
--Bi­li­yo­rum.. Sındı , m a k a s an­la­mı­na da ge­li­yor­muş..​Datça ile Betçe ara­sın­da geçit yeri ol­du­ğu için S ı n d ı den­miş.. Ne de­re­ce doğ­ru­dur               bi­le­mem..--Dil­ber teyze.. Bende bu ko­nu­la­ra pek me­rak­lı­yım bi­li­yor­su­nuz..​Karış­tır­dı­ğım, araş­tır­dı­ğım çok eski kayıt ve bel­ge­ler­de , özel­lik­le orta çağ ha­ri­ta­la­rın­da Sındı kö­yü­nün bu­lun­du­ğu yerde eski küçük bir yer­le­şim yeri var..​Adı da C U N D İ ..Sındı adı bu­ra­dan gel­miş ola­bi­lir mi..?
--O ka­da­rı­nı bil­mi­yo­rum ev­la­dım.. Ben ata­la­rım­dan duy­duk­la­rı­mı ak­ta­rı­yo­rum. Rah­met­li babam ve dedem oku­ma­ya, özel­lik­le ta­ri­he me­rak­lıy­dı.. Ça­lış­kan in­san­lar­dı. Hatta rah­met­li babam Meh­met Kemal ,aşı­la­ma­lar, döl­le­me­ler yo­luy­la , uzun­ca bir ka­bu­ğu ve mey­ve­si olan yep­ye­ni bir diş ba­de­mi türü ge­liş­tir­miş. Halen daha kö­yü­müz­de "Kemal Ba­de­mi "ola­rak bi­li­nir.
--Çok te­şek­kür ede­rim Dil­ber teyze.. Şimdi ge­le­lim. hi­ka­ye­si beni çi­le­den çı­ka­ran sizin eh­li­leş­tir­di­ği­niz ve ar­ka­daş edin­di­ği­niz vahşi kedi Vaşak 'ın öy­kü­sü­ne..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 2406

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.