Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIR­LAR ÜLKESİ .. D A T Ç A (10)

16 Ocak 2023, Pazartesi 17:41

Datça ya­rı­ma­da­sı­nı bir­lik­te adım adım adım­la­dı­ğı­mız du­ayen ta­rih­çi­miz ağ­zı­nı aç­tık­ça ,Datça ta­ri­hi­nin ka­ran­lık deh­liz­le­rin­de do­lan­dık­ça sis per­de­si ara­la­nı­yor­du.
Ve de... ta­rih­çi­mi­zin ağ­zın­dan inci ta­ne­le­ri dö­kü­lü­yor­du.
"....M.Ö. ?4'?ncü yüz­yı­lın baş­la­rın­dan iti­ba­ren Datça ya­rı­ma­da­sı üze­rin­de dö­ne­min bu böl­ge­de süper güç­le­ri olan Atina, Spar­ta ,Pers ege­men­li­ği yavaş yavaş kal­kar.
Deniz ula­şım tek­no­lo­ji­sin­de­ki ge­liş­me­ler, özel­lik­le M.Ö. 387 yı­lın­da ya­pı­lan "Ni­ke­as ba­rı­şı " Ege dün­ya­sı­na huzur ve güven or­ta­mı ge­ti­rir.? Ege kent dev­let­le­rin­de eko­no­mik ve sos­yal yapı yeni di­na­mik­le­re göre ör­güt­le­nir ve ge­li­şir"
"...?Bu olum­lu ge­liş­me­ler ne­ti­ce­si Datça ya­rı­ma­da­sı önem­li bir deniz ti­ca­ret kav­şa­ğı olur ve mer­kez İs­ke­le ma­hal­le­si, Bur­gaz mev­ki­in­de olan Kni­dos kent-dev­let mer­ke­zi ,M.Ö 360' lı yıl­lar­da Datça ya­rı­ma­da­sı­nın en ucun­da­ki Tekir bur­nu­na ta­şın­ma­ğa baş­lar..?Burgaz'­da­ki mer­kez kent ti­ca­ri ve eko­no­mik de­ğe­ri­ni yi­ti­rir.
Antik kay­nak­la­ra ba­kı­lır­sa Kni­dos'­lu ünlü bilim ve sanat adamı Eudo­xos Kni­dos için yeni bir ana­ya­sa ha­zır­lar .. ?Bu dö­nem­de Kni­dos­lu­la­r'ın eski olo­gar­şik sis­te­mi yık­tık­la­rı ve de­mok­ra­si­ye geç­tik­le­ri , tüm çağ­la­rın en önem­li fi­lo­zof­la­rın­dan Aris­to­te­les'in ki­tap­la­rın­da an­la­tıl­mak­ta­dır..?Ve Aris­to­te­les in­san­lık ale­mi­ne çağ­lar ön­ce­sin­den şöyle ses­len­mek­te­dir..
GER­ÇEK DE­MOK­RASİ KNİDOS­TA­DIR...( sü­recek)
Kay­nak : Aris­to­te­les - po­li­tics
 


Okunma Sayısı: 210

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.