Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIR­LAR ÜLKESİ D A T Ç A (4)

24 Kasım 2022, Perşembe 17:37
SIR­LAR ÜLKESİ D A T Ç A (4)

Foto : Do­ğay­la ta­ri­hin sev­da­lı ku­cak­laş­ma­sı..
Bu­lun­du­ğu­muz me­kan­da do­ğay­la tarih bir­bir­le­ri­ni kara sev­da­lı gibi sar­maş dolaş ku­cak­la­mış, adeta za­ma­na mey­dan oku­yor­lar­dı...
Mek­si­ka kör­fe­zin­den kopup gelen, kuzey Av­ru­pa kı­yı­la­rı­nı ya­la­yıp ısı­tan, ora­dan Av­ru­pa iç­le­ri­ne sızan Gulf st­re­am (Kör­fez akın­tı­sı) sıcak su akın­tı­sı
İsviç­re alp­le­ri­nin doğal ko­ri­dor­la­rı­nı takip ede­rek, Av­ru­pa kı­ta­sı­nı baş­tan başa geçen hava akım­la­rı ya­ra­tı­yor, bu esin­ti­ler Yu­na­nis­tan'ın bir yer­le­rin­de Ege de­ni­zi­ne da­la­rak Bod­rum - İstan­köy adası ara­sın­da­ki ko­ri­dor­dan Datça ya­rı­ma­da­sı­na ula­şa­rak , ya­rı­ma­da­yı ok­si­jen bom­bar­dı­ma­nı­na tu­tu­yor­du..
Bu hava akı­mı­nın , esin­ti­le­rin, Datça ya­rı­ma­da­sı üze­rin­de­ki ,insan ya­şa­mı­nı uzat­ma­ya kadar varan, şi­fa­lı et­ki­le­ri­ni ak­lı­mı­zın yet­ti­ği, ka­le­mi­mi­zin el­ver­di­ği öl­çü­de , iler­ ki gün­ler­de yaz­mak is­te­riz.
'Hadi canım sende..(!) bunca me­sa­fe­ler ara­sın­da hava akımı kel alaka, " falan de­me­yin.. Dün­ya­da olup biten her ­şey, her toz zer­re­si bir­bi­riy­le ile­ti­şim ve et­ki­le­şim ha­lin­de­dir..? Ka­inat denen bu son­suz­luk ale­min­de de öyle..
Her zerre bir ­bi­ri et­ra­fın­da dönüp dur­mak­ta­dır..
İşte tam bu bu­lun­du­ğu­muz nok­ta­da, bu ha­ya­ti hava akımı, li­mo­na­ta    ta­dın­da öyle bir esi­yor­du ki ..
Za­ma­na mey­dan oku­yan ta­ri­hi do­ku­yu ve zir­ve­ye tır­man­mak­tan yo­rul­muş ,ter­le­miş be­den­le­ri­mi­zi iç gı­cık­la­yı­cı bir şe­kil­de, tatlı bir ür­per­ti ile ya­la­yıp ge­çi­yor­du..
Ve Datça ta­ri­hi­nin du­ayen­le­rin­den bir zatı muh­te­rem ,bu ta­dı­na do­yul­maz or­tam­da, ya­rı­ma­da ta­ri­hi­nin sır­lar­la dolu ka­ran­lık ve küf­len­miş deh­liz­le­ri­ne zevk­le da­lı­yor.. Dök­tü­rü­yor da dök­tü­rü­yor­du..
"...?Datça ya­rı­ma­da­sı­na akan Dor ko­lo­ni­le­ri yerli halk­la kay­naş­mış ve ma­hal­li bir­lik­ler oluş­tur­muş­lar­dır.
Datça Ya­rı­ma­da­sı et­ra­fın­da­ki ana ka­ra­ya ve ada­la­ra ser­piş­ti­ri­len D o r ko­lo­ni­le­ri , Polis (şehir) bir­lik­le­ri oluş­tu­ra­rak po­li­tik bir güç ol­ma­yı ba­şar­mış­lar­dır.."
"Dö­ne­min ta­rih­çi­si H e r e d o t o s 'un an­lat­tı­ğı­na göre ; bu etnik kö­ke­ne da­ya­lı polis bir­li­ği­nin kül­tür mer­ke­zi Datça ya­rı­ma­da­sı üze­rin­den es­ra­ren­giz bir şe­kil­de kay­bo­lan Tri­opi­on me­de­ni­ye­ti­nin ya­yıl­dı­ğı alan­dır..?Bu ala­nın Pa­la­mut­bü­kü, Yaka köyü Sındı köyü üç­ge­ni­ni kap­sa­dı­ğı ve mer­ke­zi­nin K u m y e r ma­hal­le­si ol­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir."
"..İşte bu dorik ko­ken­li po­li­si­ye(şehir)bir­lik , Tri­opi­on'daki A p o l l o n kut­sal ala­nın­da , her yıl Apol­lon adına şen­lik­ler yap­mak­ta, oyun­lar dü­zen­le­mek­te ve ara­la­rın­da­ki po­li­tik ,sos­yo­lo­jik ve eko­no­mik bir­li­ği kut­sa­mak­tay­dı­lar..
"(sü­recek)
 


Okunma Sayısı: 430

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.