s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SIR­LAR ÜLKESİ D A T Ç A (6)

22 Aralık 2022, Perşembe 16:52

Dat­ça­lı'­nın ak­lı­nı ema­ne­te bı­rak­tı­ğı B a l ı k a ş ı r a n kıs­ta­ğı­na yakın bir yer­ler­de ...
Datça ta­ri­hi­nin du­ayen­le­rin­den bir abi­miz ve Datça sev­da­lı­sı Gök­çer Ka­ra­ağaç kar­de­şim­le bir­lik­te, de­niz­den gelen yosun ko­ku­la­rı­nı içi­mi­ze çe­ke­rek, et­ra­fa ya­yı­lan k e k i k ko­ku­la­rı­nı sin­di­re­rek, Datça ta­ri­hi­nin sır­lar­la dolu ka­ran­lık küflü, ve nemli deh­liz­le­rin­de tem­kin­li bir şe­kil­de adım adım iler­li­yor­duk..
Önü­mü­ze çıkan her ta­ri­hi ka­lın­tı bey­ni­miz­de fır­tı­na­lar es­ti­ri­yor ve ya­şa­dı­ğı­mız, vatan bel­le­di­ği­miz yer­le­rin ta­ri­hi­ne bunca zaman nasıl böyle bu gü­ne  ka­la­bil­mi­ş diye ha­yıf­la­nıp du­ru­yor­duk..
Ve...
Kar­şı­laş­tı­ğı­mız muh­te­şem tarih, umur­sa­maz bir şe­kil­de bize ba­kı­yor "Hadi canım siz de..?Ben bin­ler­ce yıl­dır hep varım..?Siz bugün var, yarın yok­su­nuz" der gibi kü­çüm­ser eda­lar­la gü­lüm­sü­yor­du..
Ve de ..
Datça'mızın du­ayen ta­rih­çi­si­nin ağ­zın­dan inci ta­ne­le­ri dö­kü­lü­yor, ba­lı­ka­şı­ra­nı, Datça'da P E R S is­ti­la­sı­nı an­la­tı­yor­du...
"...?Pers­ler geç ar­ka­ik dö­nem­de Batı Ana­do­lu kı­yı­la­rı­nı kont­rol et­me­ye baş­lar­lar.. K y r o s or­du­su­na ko­mu­ta eden H a r p a g o s ,Karia böl­ge­si kı­yı­la­rı­nı ele ge­çir­mek için Dat­ça-Kni­dos ta­ra­fı­na yö­ne­lir..
"..?Bunu haber alan Kni­dos­lu­lar, va­tan­la­rı­nı ko­ru­mak için Ba­lı­ka­şı­ran kıs­ta­ğı­nı kaz­ma­ya , Datça ya­rı­ma­da­sı­nı -a d a - ha­li­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şır­lar, ancak büyük sı­kın­tı­lar ya­şar­lar..? Kazmala­rı­nı vur­duk­la­rı ka­ya­lar­dan kı­vıl­cım­lar ,fe­la­ket­ler sa­çı­lır..?Yarala­nan­lar, göz­le­ri kör olan­lar olur.."
".. Kni­dos­lu­lar  baş­la­rı­na gelen fe­la­ket­ler kar­şı­sın­da, Dini mer­kez D e l p h i 'deki ka­hin­le­ri P h y t i a'ya da­nı­şır­lar..
Kni­dos­lu kahin P h y t i a der ki...
-Kıs­tak ne kale ister ne kaz­mak
-Z e u s is­te­sey­di ..?bu­ra­yı ada yap­maz­mıy­dı
Böyle olun­ca Kni­dos­lu­lar pers­le­re karşı va­tan­la­rı­nı sa­vun­mak­tan vaz­ge­çer­ler..?Pers­le­re "Bu­yu­run.. geçin.." der­ler..
Pers­ler dö­ne­min­de de Kni­dos öz­gür­dür ve de­ni­za­şı­rı ti­ca­ri iliş­ki­ler ol­duk­ça ge­liş­miş­tir.."
Ba­lı­ka­şı­ran ya­kın­la­rın­da ani­den kar­şı­mı­za çı­kı­ve­ren kale ka­lın­tı­la­rı­nı hay­ran­lık­la iz­li­yor ve du­ayen ta­rih­çi­mi­zin an­lat­tık­la­rı­nı "Ko­yu­nun kaval din­le­di­ği" gibi din­li­yor­duk..(sü­recek)
*B i g a n e : Ya­ban­cı, il­gi­siz.
Kay­nak : He­ro­dot ta­ri­hi


Okunma Sayısı: 367

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.