s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TARİH SOH­BET­LERİ.

11 Şubat 2022, Cuma 11:36

M. Kemal değme ak­tör­le­re taş çı­kar­ta­cak fi­zi­ğe sa­hip­tir..​Yakışık­lı­dır.. Ka­riz­ma­tik­tir.. Üs­te­lik ken­di­ni iyi ye­tiş­tir­miş, do­na­nım­lı bir kim­lik­tir.
As­ke­ri, si­ya­si de­ha­sı­nın öte­sin­de özel ya­şa­mı da fır­tı­na­lı­dır..
Soğuk bir kış günü As­ke­ri Ataşe ola­rak atan­dı­ğı Sofya'ya gelen M.​Kemal, bal­kan ço­cu­ğu ol­ma­sı­na rağ­men bu­ra­ya pek alı­şa­maz. Ar­ka­daş ve dost çev­re­si edi­ne­mez.
Yakın dostu mu, yoksa sev­gi­li­si mi ol­du­ğu halen daha tar­tış­ma ko­nu­su olan İstan­bul le­van­ten­le­rin­den* Madam Korin' e yaz­dı­ğı mek­tup­lar­da Sofya'ya ge­li­şi­nin ilk gün­le­rin­de ya­şa­dı­ğı bu­na­lım­la­rı şöyle dile ge­ti­re­cek­tir..
"...​Sofya'da kış soğuk.​Bu mev­sim­de baş­lı­ca eğ­len­ce el­çi­lik­te ge­çi­ri­len ge­ce­ler. İş ar­ka­daş­la­rı ile oya­lan­ma ya da is­kam­bil oyun­la­rı..​Bun­lar beni hiç ne­şe­len­dir­mi­yor. Senin İstan­bul'da daha eğ­len­ce­li ya­şa­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Sofya'da bir tek güzel kadın gör­mek bile im­kan­sız.."
M.​Kemal ,Sofya'da ilk gün­ler­de­ki sı­kın­tı­la­rı­nı çabuk at­la­tır. Bul­gar Mec­li­si­nin Türk mil­let­ve­kil­le­ri Şakir Zümre ve Kemal Hakkı ile ta­nı­şır. Bu ki­şi­ler ka­na­lıy­la Sofya sos­ye­te­si­nin içine değil.. gö­be­ği­ne girer .. ve o gö­be­ği deler geçer...
O yıl­lar­da(1913-14) yeni ku­rul­muş küçük bir bal­kan ül­ke­si olan Bul­ga­ris­tan baş­ken­ti Sofya'nın fır­tı­na­lı ha­ya­tı­na ken­di­si­ni kap­tı­rır..​Ne de olsa genç­tir, be­kar­dır, ya­kı­şık­lı­dır.
Bi­raz­da kendi ül­ke­sin­de azın­lık­ta kal­ma­nın ver­di­ği ezik­lik psi­ko­lo­ji­siy­le, ba­lo­lar­dan şö­len­le­re, şö­len­ler­den kon­ser­le­re, kon­ser­ler­den ope­ra­la­ra adeta sü­rük­le­nir.
Bu ge­ce­ler, Sofya'nın o za­man­ki eğ­len­ce mer­kez­le­ri Yeni Ame­ri­ka, Grand Otel, Bul­ga­ria,  Be­se­da gibi me­kan­lar­da ,alkol ve kadın ko­ku­la­rı ara­sın­da sabah gü­ne­şi­nin kı­zıl­lık­la­rı se­lam­la­na­rak nok­ta­la­nır.
M.​Kemal ne­ti­ce­de bir bal­kan ço­cu­ğu­dur. Bu tür or­tam­la­rın ya­ban­cı­sı de­ğil­dir..(sü­recek)
*Le­van­ten : Yakın do­ğu­da -me­se­la İzmir, İstan­bul-yer­leş­miş veya ev­len­miş Av­ru­pa­lı..
Not : Fay­da­la­nı­lan kay­nak­lar yazı so­nun­da su­nu­la­cak­tır.


Okunma Sayısı: 1199

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.