s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TARİH SOH­BET­LERİ -ATA­TÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI : Di­mit­ri­na Ko­va­çe­va (1)

20 Ocak 2022, Perşembe 15:44

Gi­di­niz ve hal­kı­nı­za ile­ti­niz ki ;
benim en içten duy­gu­la­rım Bul­ga­ris­tan'da kal­mış­tır.
M.​Kemal Ata­türk

Kötü haber tez ya­yı­lır der­ler. ​10 ​Kasım 1938 günü sa­ba­ha karşı Sofya rad­yo­su müzik ya­yı­nı­nı bir­den bire kesti. ​Elim ha­be­ri tüm Bul­gar hal­kı­na du­yur­du....
Bir za­man­lar, bir yıl kadar Sofya'da Türk­le­rin as­ke­ri ate­şe­si gö­re­vin­de bu­lun­muş, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin ve Bal­kan pak­tı­nın ku­ru­cu­su, yur­dun­da ve ci­han­da sulh is­te­yen M.​Kemal Ata­türk, öl­müş­tü.
Bul­ga­ris­tan'da bir gün­lük yas ilan edil­miş, bay­rak­lar ya­rı­ya in­di­ril­miş­ti. Radyo Ata­türk'le il­gi­li ya­yı­nı­na devam edi­yor­du..
Orta yaş­lı­lı­ğın renk­le­ri saç­la­rı­na yan­sı­ma­ğa baş­la­mış kadın, ha­be­ri du­yun­ca bir­den bire ir­kil­di.​Kuş tüyü ya­ta­ğın­da doğ­rul­du. Pi­ya­nist­le­re mah­sus uzun ve zarif el­le­ri önce rad­yo­nun düğ­me­le­ri­ne gidip, cı­zı­rı­tı­lı sesi net­leş­tir­di. Daha sonra bu güzel eller ya­ta­ğın baş ucun­da­ki ko­mi­di­n'in çek­me­ce­si­ni ara­la­dı.
Sofya rad­yo­su Ata­türk'­le il­gi­li ya­yı­nı­na devam edi­yor­du.​Kadın zarif el­le­rin­de tut­tu­ğu say­fa­la­rı ,sa­rar­ma­ya yüz tut­muş def­te­ri ka­rış­tır­ma­ya baş­la­dı...​Ata­türk'le il­gi­li tüm dünya ba­sı­nın­da çık­mış kü­pür­ler, fo­toğ­raf­lar, Mus­ta­fa Kemal'in mek­tup­la­rı...
Kadın bir say­fa­ya ge­lin­ce göğsü sı­kı­şıp , el­le­ri tit­re­me­ğe baş­la­dı. Tit­rek el­le­riy­le sayfa için­de­ki sarı zar­fın ka­pa­ğı­nı ya­vaş­ça açtı...(sü­recek)
Kay­nak : Ata­türk'ün büyük aşkı : Di­mit­ri­na Ko­va­çe­va (Bul­gar yazar)


Okunma Sayısı: 870

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.