Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TARİH SOH­BET­LERİ -ATATÜRK'ÜN BÜYÜK AŞKI ; Dimitrina Kovacheva (5)

15 Şubat 2022, Salı 10:56

Ata­türk'ümü­zün si­ya­si as­ke­ri de­ha­sı­nı, ba­şa­rı­la­rı­nı,fır­tı­na­lı ya­şa­mı­nı an­lat­mak el­bet­te bizim had­di­mi­zi, hu­du­du­mu­zu aşar..
Ama Ata­türk'te ne­ti­ce­de bir in­san­dır. Onun in­sa­ni yö­nü­nü de yan­sı­ta­bi­lir­sek ne mutlu bize..
Gün­ler­den bir gün Sofya so­kak­la­rın­da avare avare do­la­şan M.​Kemal'in bir şey dik­ka­ti­ni çeker. Daha dün Os­man­lı'nın be­be­si olan Bul­ga­ris­tan'ın baş­ken­ti Sofya so­kak­la­rı­nın du­var­la­rı "Kar­men" oyu­nu­nun afiş­le­ri ile süs­lü­dür.Üs­tü­ne üst­lük "ope­ret"tir.
Bul­gar par­la­men­to­su kül­tür ko­mis­yo­nu üyesi olan Türk mil­let­ve­ki­li Şakir Zümre'nin ken­di­si­ne güç­lük­le temin ede­bil­di­ği bi­let­le Ope­ra­nın yo­lu­nu tutar..
Ve de..​Garip ras­lan­tı­lar so­nu­cu hiç mi hiç ak­lı­na ha­ya­li­ne gel­me­yen il­ginç olay­lar­la kar­şı­la­şır..
M.​Kemal hiçte sı­ra­dan biri de­ğil­dir. Kader ağ­la­rı­nı ör­mek­te, do­ğa­sın­da var olan li­der­lik mis­yo­nu O'nu ge­le­ce­ğin Ata­türk'üne ha­zır­la­mak­ta­dır..
O gece Bul­gar Çar'ı Fer­di­nand da ora­da­dır ve özel lo­ca­sın­dan ope­ra­yı iz­le­mek­te­dir. Bul­gar sos­ye­te­sin­de adını du­yur­ma­ya baş­la­yan ya­kı­şık­lı, tah­sil­li, kül­tür­lü Os­man­lı dev­le­ti­nin ata­şe­si bir subay da ora­da­dır. Ve Bul­gar çar'ı pek merak et­ti­ği bu su­ba­yı lo­ca­sı­na davet eder. Da­ve­te der­hal ica­bet eden M.​Kemal'i Çar çok nazik bir şe­kil­de kar­şı­lar..
Çar, M.​Kemal'e :
-Ope­ra­mı­zı nasıl bul­du­nuz sir.? der..
M.​Kemal ,kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­li dip­lo­ma­tik dili çok iyi bil­di­ği halde,kar­şı­sın­da­ki­nin Çar­lık un­va­nı­na hiç al­dı­rış et­mek­si­zin gayet net ve kes­tir­me bir cevap verir..
-O l a ğ a n ü s t ü ...
Opera bi­ti­şi ar­ka­da­şı Şakir Zümre onu Grand Otel Bul­ga­ria'da ye­me­ğe gö­tü­rür..İşte orada olan­lar olur..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 1321

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.