Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YEREL TARİH - KA­RA­KÖY BAS­KI­NI -3

21 Ekim 2022, Cuma 12:24

Adalı Rum­la­rın Ka­ra­köy bas­kı­nın­da ilk hedef ,Bal­kan sa­vaş­la­rın­da (1912-13)cep­he­ler­de Os­man­lı ar­tı­ğı Bul­gar, Yunan, Ka­ra­dağ, Sır­bis­tan müt­te­fik or­du­la­rıy­la can si­per­ha­ne çar­pış­mış ve derin ya­ra­lar ala­rak gazi olmuş kö­yü­ne dön­müş sabit efe­dir (ZABİT EFEMİZ)..​Bal­kan sa­vaş­la­rın­da al­dı­ğı kur­şun­la­rı ayak­la­rın­da ta­şı­yan Zabit efe­miz ,ak­sa­ma­sı­na sebep olan kur­şun­la­rı haz­me­de­me­yip tam bir Rum düş­ma­nı ke­sil­miş ve et­ra­fı­na top­la­dı­ğı, eli silah tutan Ka­ra­köy­lü­le­ri ör­güt­le­yip ,Dat­ça­lı Rum­lar üze­ri­ne sal­dırt­mak­ta be­ce­ri ve hüner ka­zan­mış­tır.. O yıl­la­rın ko­şul­la­rı öy­le­dir… Ni­te­kim Ak­de­ni­z'in hır­çın, aksi, he­ye­can­la­rı­nın esiri iki ırkı, Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da Ana­do­lu boz­kır­la­rın­da koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak­lar­dır.. Şimdi Ka­ra­köy bas­kı­nı­na dö­ner­sek..​ Sabah na­ma­zın­da ca­mi­den çıkan yaş­lı­la­rı yere seren adalı yağ­ma­cı Rum­lar..​Hedef ola­rak Ka­ra­kö­y'ün iç içe ça­tıl­mış ev­le­ri­ni seç­miş­ler ve ön­le­ri­ne ilk çı­kan­la­rı, ço­luk - ço­cuk, kadın kız de­me­yip kur­şun­la­rı­nın hedef tah­ta­sı yap­mış­lar­dır..​Hadi biraz daha nef­ret ku­sa­lım..2-3 ya­şın­da be­be­le­ri dahi sün­gü­le­ri­nin ucuna takıp, Ka­ra­köy so­kak­la­rın­da gez­dir­miş­ler­dir…Hele hele bana Ka­ra­köy'ün yaş­lı­la­rı ta­ra­fın­dan an­la­tı­lan bir olay var­dır ki..​Ciğe­ri­me iş­le­miş­tir..​En önem­li hedef ola­rak se­çi­len Sabit Efe­mi­zin evi kur­şun yağ­mu­ru­na tu­tu­lur­ken ,kör kur­şun­lar­dan biri ,Sabit efe­mi­zin kom­şu­la­rın­dan bir ka­dın­ca­ğı­za kal­bin­den isa­bet etmiş..​Karaköy­lü­ler ölü­le­ri­ni top­lar­ken can­sız be­de­nin an­ne­si­nin me­me­le­ri­ni emen bir buçuk yaş­la­rın­da bir ço­cuk­la kar­şı­laş­mış­lar­dır…Ne di­ye­lim…Uzay de­ni­len akıl fikir almaz son­suz boş­luk­ta ,Sa­man­yo­lu ga­lak­si­sin­de bir nokta olan güneş sis­te­min­de, gü­ne­şin et­ra­fın­da ve kendi ha­lin­de dönüp duran Dünya ge­ze­ge­ni­nin bi­rin­ci dünya sa­va­şı yan­gı­nın­da Dat­ça­'mı­za da yan­sı­ma­la­rı böy­le­dir.

200 küsur adalı yağ­ma­cı Rumun çe­pe­çev­re ku­şat­tı­ğı Ka­ra­köy'de ilk hedef her ne­den­se' SABİT EFE” dir.​Bu ko­nu­da bil­gi­si­ne, gör­gü­sü­ne baş­vur­du­ğum Ka­ra­köy yaş­lı­la­rın­dan bir kısmı ma­ale­sef Sabit(zabit)efe­mi­zin Ka­ra­köy­lü Di­mit­ri­na kızı Flo­ri­na' nın 15-16 yaş­la­rın­da te­ca­vü­ze uğ­ra­ma­sın ­da biz­zat bu­lun­du­ğu­nu söy­le­miş­ler­dir..​Kelle kol­tuk­ta, her şeyi göze alıp Ka­ra­kö­yü çe­pe­çev­re ku­şa­tan Adalı Rum­lar çap­raz fi­şek­li, eli tü­fek­li Sabit efe­mi­zin evi­nin et­ra­fın­da yo­ğun­la­şır­lar..​Evi kur­şun yağ­mu­ru­na tu­tar­lar..​Daha ön­ce­de an­lat­tı­ğım gibi bu kur­şun­lar­dan biri ge­li­şen olay­la­rı evi­nin pen­ce­re­sin­den me­rak­la sey­ret­mek­te olan Ka­ra­köy­lü bir ana­cı­ğı­mı­zın kal­bi­ne isa­bet etmiş, Ka­ra­kö­yü soyup so­va­na çe­vi­ren ve tüm Ka­ra­köy er­kek­le­ri­ni ön­le­ri­ne katan adalı Rum­lar ar­ka­la­rın­da 14 Ka­ra­köy­lü­mü­zün ce­se­di­ni bı­rak­mış­lar­dır.. Bun­lar­dan biri de ma­ale­sef kok­ma­ya yüz tut­muş me­me­si­ni bir buçuk ya­şın­da­ki be­be­si­nin em­di­ği Sabit efe­mi­zin kom­şu­su Emine tey­ze­miz­dir.. İşte bun­dan sonra an­la­ta­cak­la­rım çok ha­in­dir..​Yağ­ma­cı adalı Rum­la­rın ilk he­de­fi olan, Ka­ra­köy­lü Rum Di­mit­ri­na kızı Flo­ri­na'nın te­ca­vüz ola­yı­na adı ka­rı­şan bal­kan sa­va­şı ga­zi­si Sabit efe­miz, bu sa­va­şla­rın ar­tı­ğı,  to­puy­la, tü­fe­ğiy­le gelip kö­yü­ne yer­leş­miş­tir..​Evi adeta cep­ha­ne­lik­tir..​Sa­ba­hın kör ga­ran­kı­lı­ğın­da kur­şun yağ­mu­ru­na tu­tu­lan evi­nin pen­ce­re­si­ne her ne olur­sa olsun Ala­man Ma­vu­zer (Mav­zer) si­la­hı­nı da­ya­yıp, fi­şek­le­ri­ni ku­şa­nıp ge­rek­li em­ni­yet ted­bi­ri­ni al­mış­tır..​Bun­dan sonra ola­cak­lar YA HERRU YA MERRU” dur.​Cadı ka­za­nı bütün Kar­akö­yün ev­le­rin­de kay­na­mak­ta, Ka­ra­kö­yün ev­le­ri te­pe­den tır­na­ğa si­lah­lı adalı Rum çe­te­ci­ler ta­ra­fın­dan so­yul­mak­ta iken Sabit efe­miz, adalı rum­lar ta­ra­fın­dan ku­şa­tıl­mış evi­nin pen­ce­re­si­ne da­ya­dı­ğı ma­vu­zer tü­fe­ğiy­le kek­lik avına baş­lar ve Ka­ra­köy mey­da­nın­da top­la­nan üç-beş adalı rumu İsa me­si­hi­ne ka­vuş­tu­rur..​Ve der­ken olan­lar olur.. İşin içine kadın par­ma­ğı so­ku­lur..​Adalı Rum­lar o za­man­ki Ka­ra­köy muh­ta­rı­nı da yan­la­rı­na ala­rak Sabit efeye can ve mal ga­ran­ti­si ve­re­rek tes­lim ol­ma­sı­nı öne­rir­ler..​Ba­şı­na ge­le­cek­le­rin fev­ka­le­de bi­lin­cin­de olan Sabit efe­miz.. ”Yapma efe, etme efe “diye yal­va­ran ka­rı­sı­nın ıs­rar­la­rı­na da­ya­na­maz ve si­la­hı­nı pen­ce­re­den dı­şa­rı atıp, adalı rum kor­san­la­ra tes­lim olur…İşte bun­dan sonra olan­lar yü­rek­ler acı­sı­dır.(Devam edecek)


Okunma Sayısı: 975

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.