s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YEREL TARİH - KA­RA­KÖY BAS­KI­NI - 4

21 Kasım 2022, Pazartesi 17:04
YEREL TARİH - KA­RA­KÖY BAS­KI­NI - 4

Foto : Yağ­ma­cı Rum'­la­rın top­lan­dı­ğı ,İstan­köy ka­sa­ba­sı mey­da­nın­da­ki ya­zı­mız­da sözü edi­len çınar ağacı ve Os­man­lı dö­ne­min­den kalma camii..
Asıl­la­rı Datça Ka­ra­köy­lü A l e k o -F a v i n i oğlu V a s i l i s , daha önce ba­ba­sı­nın kur­du­ğu ti­ca­ri dü­ze­ni devam et­tir­mek­te, Tek­ne­le­riy­le İstan­köy-Dat­ça-Ro­dos-İzmir dört­ge­ni ara­sın­da mekik do­ku­mak­ta , özel­lik­le Rodos ve İzmir'deki Ya­hu­di tüc­car­lar­la alış-ve­riş yap­mak­ta­dır..
Bu ne­den­le dün­ya­nın bu ta­raf­la­rın­da çev­re­si geniş, eli-ko­lu uzun­dur.
Halen daha yerli ye­rin­de duran İstan­köy mey­da­nın­da­ki ulu çınar ağa­cı­nın ora­lar­da bir yer­ler­de, ba­ba­sı­nın ti­ca­ri ya­zı­ha­ne­si ve özel­lik­le Datça'dan top­la­nan pa­la­mut, har­nup, kuru incir gibi mal­la­rın istif edil­di­ği ge­niş­çe bir ma­ğa­za­la­rı(depo) var­dır..
Hadi laf açıl­mış­ken İstan­köy mey­da­nı­nı halen daha süs­le­yen bu ulu çınar ağa­cı­nın il­ginç hi­ka­ye­si­ni an­lat­ma­dan geç­me­ye­lim..
Ağaç henüz genç­ken yan­la­ma­sı­na uza­nan dal­la­rı­nın kı­rıl­ma­ma­sı için, dal­la­rın al­tı­na sağa sola ser­piş­ti­ril­miş antik sü­tun­lar des­tek ola­rak ko­nul­muş­tur.Zaman içer­sin ­de bu dal­lar sü­tun­la­rı kav­ra­mış, sar­mış, sar­ma­la­mış ve adeta kendi par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­miş­tir. Dal­lar yük­sel­dik­çe sü­tun­lar yer çe­ki­mi­ne mey­dan okur­ca­sı­na ha­va­da asılı kal­mış­tır..
Aleko Fa­vi­ni Datça'dan bazı ne­den­ler­le ko­vu­lup, İstan­köy'e yer­leş­tik­ten sonra giz­li­den giz­li­ye tam bir Türk düş­ma­nı ke­sil­miş­tir. İstan­köy ada­sı­nın İtal­yan­la­rın eline geç­me­sin­den sonra (1912) Türk­le­re karşı kin ve nef­re­ti ale­ni­ye­te dö­kül­müş­tür.
Oğlu Va­si­lis' i de tam bir Türk düş­ma­nı ola­rak ye­tiş­tir­miş­tir.
Va­si­lis' in Türk düş­man­lı­ğı ,sev­gi­li­si Dat­ça­lı Flo­ri­na' nın ba­şı­na ge­len­ler­den sonra daha da art­mış­tır.
Bunu hiçte ya­dır­ga­ma­mak lazım..
Biz de ço­cuk­lu­ğu­muz­da ,de­de­le­ri­mi­zin, ni­ne­le­ri­mi­zin an­lat­tı­ğı se­fer­ber­lik yıl­la­rın­da Datça'da ya­şa­nan Rum bas­kın­la­rı , vah­şet ve deh­şet anı­la­rı ile ye­tiş­ti­ri­lip, tam bir Rum düş­ma­nıy­dık..
Hep dü­şün­mü­şüm­dür..
Din, mil­li­yet, cins, ci­bil­li­yet me­se­le­le­ri acaba bir kader ve coğ­raf­ya so­ru­nu mudur ? diye..
Me­se­la Rum bas­kın­la­rın­da altı ay­lık­ken ka­çı­rı­lan bir Dat­ça­lı bur­nu­mu­zun di­bin­de­ki Söm­be­ki (symi) ada­sın­da­ki ço­cuk­suz bir ra­hi­be ev­lat­lık ola­rak ve­ri­lip bü­yü­tül­se mut­la­ka Türk ve İslam düş­ma­nı ola­cak­tı..
N e y s e ..D e r i n - k o n u l a r ...
Va­si­lis ile Ka­ra­köy­lü baht­sız kı­zı­mız Flo­ri­na ara­sın­da­ki ar­ka­daş­lık iliş­ki­si kısa sü­re­de gönül yan­gı­nı­na dö­nü­şür..
Yan­gın­la­rı­nı hiçte sak­la­maz­lar..
Çı­na­r al­tı­na yakın salaş mey­ha­ne­ler­de ,kah­ve­ler­de bu­lu­şup, diz dize, göz göze has­ret gi­de­rir­ler..
O yıl­lar­da İstan­köy'de İtal­yan­lar var­dır.
Ve tacir F a v i n i aile­si , ti­ca­ri, ik­ti­sa­di, iç­ti­mai (!) ko­num­la­rı ge­re­ği üst düzey İtal­yan yö­ne­ti­ci­le­ri ile ka­çı­nıl­maz iliş­ki­ler için­de­dir..(sü­recek)


Okunma Sayısı: 248

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.