Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YOK OLUP GİDEN DATÇA KÜL­TÜ­RÜ­MÜZ - A Z M A K L A R I M I Z - UZUN­CA AZMAK (2)

27 Şubat 2023, Pazartesi 16:43
YOK OLUP GİDEN DATÇA KÜL­TÜ­RÜ­MÜZ - A Z M A K L A R I M I Z - UZUN­CA AZMAK (2)

Hemen hemen Kız­lan Kö­yü- Es­ki Datça ma­hal­le­si sı­nı­rı­nı teş­kil eden, adını uzun­lu­ğun­dan alan, bir za­man­lar için­de ba­lık­la­rın kay­naş­tı­ğı, oy­naş­tı­ğı Bur­gaz'­da­ki Uzun­ca Az­ma­ğın benim ço­cuk­luk anı­la­rım­da, ha­fı­zam­da yer etmiş önem­li bir yeri var­dır..
Ko­nu­yu biraz da­ğı­ta­ca­ğız ama, hadi yeri gel­miş­ken an­la­ta­yım bari. İçim­de kal­ma­sın..?Be­nim­le bir­lik­te me­za­ra git­me­sin..
Tam an­la­mıy­la, eko­no­mik ve sos­yo­lo­jik an­lam­da dı­şa­rı­ya ka­pa­lı ya­şa­dı­ğı­mız, kendi ya­ğı­mız, tu­zu­muz­la kav­rul­du­ğu­muz, Allah ne ver­diy­se bö­lüş­tü­ğü­müz, veya takas yap­tı­ğı­mız, zor­luk­la­rı i m e c e usulü da­ya­nış­ma ile yen­di­ği­miz 1960'lı yıl­la­rın baş­la­rın­da yani benim ço­cuk­lu­ğum­da biz ele­eli­le­rin (Re­şa­di­ye) yaz ay­la­rı­nın or­ta­la­rın­da vaz­ge­çil­mez, ta­dı­na do­yul­maz bir ge­le­ne­ği­miz vardı..
Har­man­la­rın zor ko­şul­lar­da dö­vü­lüp, buğ­day­la­rın, ar­pa­la­rın, yu­laf­la­rın am­bar­la­ra kal­dı­rıl­dı­ğı Ha­zi­ran ayı son­la­rın­da cüm­bür ce­ma­at, genç-ih­ti­yar, ka­dın- kız, ço­luk-ço­cuk..?Har­man döv­dü­ğü­müz öküz­le­ri­mi­zi, inek­le­ri­mi­zi önü­mü­zü katıp, eş­ek­le­re, at­la­ra at­la­yıp, ki­mi­miz yayan marş­lar ve tür­kü­ler eş­li­ğin­de, şaka şen­lik, cüm­bür ce­ma­at ..?Burgaz'­da­ki uzun­ca az­ma­ğın yo­lu­nu tu­tar­dık..
Çı­kın­la­rı­mız­da yi­ye­cek­le­ri­miz, içe­cek­le­ri­miz, gay­na­mış pa­ta­tes­le­ri­miz, yu­mur­ta­la­rı­mız, tuz­lu- tat­lı g ı m g ı m a'la­rı­mız, p a p a r a'la­rı­mız, ga­vur­ma et­le­ri­miz, do­mat­la­rı­mız (do­ma­tes) so­ğan­la­rı­mız, şi­şe­ler­de ner­giz, gül şu­rup­la­rı­mız, li­mo­na­ta­la­rı­mız..?ayranla­rı­mız.
D a h a, n e l e r , n e l e r ..
Amaç hem insan hem hay­van­la­rın maddi ve ma­ne­vi kir­ler­den arın­ma­sı için, deniz ban­yo­su yap­mak, daha doğ­ru­su de­niz­de çim­mek,, uzun­ca az­mak­ta du­ru­lan­mak.
Amaç bi­raz­da eğ­len­ce, şen­lik şa­da­mat,?yor­gun­luk atmak..
Aman Al­la­h'ım..
Ne gün­ler­di, ne gün­ler..
Bizim nesil, ne güzel süz­geç­ler­den, im­bik­ler­den geç­miş­' de d a m ı t ı l m ı ş ..
Ne muh­te­şem anı­lar bi­rik­tir­miş..
Hep­si­ni teker teker an­la­ta­ca­ğım..
B e k l e y i n ..
*G ı m g ı m a : Un kav­ru­la­rak ya­pı­lan bir çeşit yemek..


Okunma Sayısı: 214

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.