Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YOK OLUP GİDEN DATÇA KÜL­TÜ­RÜ­MÜZ P A L A M U T L A R I M I Z (8)

18 Mayıs 2023, Perşembe 15:55
YOK OLUP GİDEN DATÇA KÜL­TÜ­RÜ­MÜZ P A L A M U T L A R I M I Z (8)

F o t o : Cu­ma­lı-Ya­zı köy ara­sın­da ya­şı­nı ba­şı­nı ,gö­zü­nü ga­şı­nı, da­lı­nı bu­da­ğı­nı,enini bo­yu­nu şa­şır­mış, ata ya­di­ga­rı­mız...
Ge­le­lim şimdi kuru fa­sul­ye­nin ni­met­le­ri­ne ..
Bir za­man­lar en önem­li geçim kay­nak­la­rı­mız­dan pa­la­mut­la­rı­mız nasıl sil­ki­lir­miş, el­le­nir­miş (top­la­mak), ku­ru­tu­lur­muş, sa­tı­lır­mış...
El­le­rin­den ta­vu­ğun yemi ga­ga­la­ma­sı gibi par­mak­la­rıy­la di­dik­le­yip dur­duk­la­rı cep te­le­fo­nu­nu dü­şür­me­yen yeni nes­lin ku­la­ğı­na küpe olsun..?Anlattık­la­rı­mız..
El emeği, göz nuru, alın te­ri­nin, bu onur­lu di­di­ni­şin aşa, işe nasıl ka­rış­tı­ğı­nı an­la­sın­lar..
Hoş ... Her zaman ve her yerde ol­du­ğu gibi ,işin, aşın asıl kay­ma­ğı­nı ma­hal­li sim­sar­lar, Rodos ada­sın­da­ki, İzmir'deki Ya­hu­di tüc­car­lar yiyor imiş ama..... Ney­se­ee..
Lafı uzat­ma­dan, si­ya­se­te, ide­olo­ji­ye bu­laş­ma­dan Pa­la­mu­dun zah­me­ti­ni, yeri dol­du­ru­la­maya­cak bü­yü­ğü­müz rah­met­li Nihat Ak­ka­ra­ca abi­miz­den din­le­ye­lim..?Yat­tı­ğı yer­ler nur olsun...
"....?Pa­la­mut mah­su­lü ağaç­ta tem­muz baş­la­rın­da oluş­ma­ya baş­lar. Mah­su­lü kes­ta­ne­ye ben­zer. İlk ön­ce­le­ri ka­pa­lı­dır. için­de­ki p e l i d i gö­rün­mez. Mah­sül bu du­rum­da iken "k o r u c a k " denir.
Sa­nı­rım bu ke­li­me Ruma' dan ge­li­yor. Söz­lü­ğe bak­tı­ğım­da Rumca "ko r u c a k i " söz­cü­ğü­nün bebek ça­ğın­da­ki kız ço­cuk­la­rı için kul­la­nıl­dı­ğı­nı gör­düm..
"... Mü­ba­de­le­den önce pa­la­mu­du ,deri ta­bak­la­ma ve kumaş bo­ya­ma işin­de kul­la­nan­la­rın Rum ol­duk­la­rı­nı öğ­ren­di­ğim­de "k o r u c a k " söz­cü­ğü­nün Rum­ca­dan gel­di­ği­ne inan­dım. Çünkü ko­ru­cak ta pa­la­mu­dun yav­ru­su olu­yor­du."
"...Ağus­tos ayı gel­di­ğin­de ağaç, bu yavru pa­la­mut­la­rın hep­si­ni bes­le­ye­mez, ko­ru­cak­la­rın ba­zı­la­rı yer­le­re dö­kül­me­ye baş­lar­dı. Telef ol­ma­sın diye bu ko­ru­cak­lar ağus­tos ayın­dan iti­ba­ren ağaç­la­rın di­bin­den top­lan­ma­ya baş­la­nır, daha sonra bun­lar ger­çek mah­su­lün içine ka­rış­tı­rı­lır­dı." (sü­recek)
Kay­nak :
Datça'da ha­ya­tın için­den bit­ki­ler
Datça yerel tarih der­ne­ği
Bitki araş­tır­ma Grubu


Okunma Sayısı: 241

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.