Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YOK OLUP GİDEN DATÇA KÜL­TÜ­RÜ­MÜZ - UZUN­CA AZMAK ( son )

13 Mart 2023, Pazartesi 17:46
YOK OLUP GİDEN DATÇA KÜL­TÜ­RÜ­MÜZ - UZUN­CA AZMAK ( son )

Foto : Uzun­ca az­ma­ğı' da, ken­di­mi­ze ben­zet­tik..?Ru­hu­muz gibi kir­let­tik..!
Uzun­ca azmak ile ve­da­laş­ma­nın za­ma­nı geldi..
Böyle gi­der­se beş -on sene sonra hep­ten ve­da­la­şa­ca­ğız..! Yağ­mur­lar gı­dal­dı...?Bi­na­lar ,zi­na­lar, mü­te­ah­hit ağa­lar ço­ğal­dı..
Hadi ba­ka­lım..?Geçmi­şin rüya gibi, hayal gibi sisli, puslu, bu­ğu­lu anı­la­rı­na biraz daha dalıp uzun­ca az­ma­ğı­mı­zın ba­şı­nı bağ­la­ya­lım..
Biz­den ön­ce­ki ne­sil­ler ,Eleee, Eski Datça, Kız­lan, hatta Batır halkı ön­ce­den ga­vil­le­şir­ler, har­man döv­me­si son­ra­sı, aynı günde hay­van­la­rı ve ken­di­le­ri­ni te­miz­le­mek, vü­cut­la­rı­nı ve ruh­la­rı­nı pis­lik­ler­den arın­dır­mak için hep bir­lik­te uzun­ca az­ma­ğın yo­lu­nu tu­tar­lar, şen­lik ,şa­da­man­lık, pik­nik ya­par­lar hatta Datça entel dan­tel­le­rin­ce biz Dat­ça­lı­la­rın il­kel­li­ği­mi­ze, van­dal­lı­ğı­mı­za, bar­bar­lı­ğı­mı­za (!) bağ­la­nan b o ğ a -g ü r e ş i bay­ra­mı­mı­zın (30 Ağus­tos zafer bay­ra­mı) ilk pro­va­la­rı­nı ya­par­lar­mış..
Hadi .. Hiç ama hiç unu­ta­ma­dı­ğım bir ço­cuk­luk anım­la uzun­ca azmak bah­si­ne nok­ta­yı ko­ya­lım..
Ço­cuk­luk işte.. Bü­yük­ler öküz­le­ri, bo­ğa­la­rı b o y u n d u r u ğ a tak­mış, har­ma­nın üze­rin­de mev­la­na gibi dö­ner­ken, hatta yor­gun­luk­tan dö­vü­nür­ken, on­la­rı uzak­tan sey­re­den biz ço­cuk­lar har­man son­ra­sı uzun­ca az­ma­ğa git­me­nin ha­yal­le­ri­ni ku­rar­dık..
Hangi yıldı..?Pek ha­tır­la­ya­mı­yo­rum..1960' lı yıl­la­rın baş­la­rı ol­ma­lı....?Yine bir har­man döv­me­si son­ra­sı biz ele­li­ler, genç, ih­ti­yar kadın, kız, çoluk çocuk cüm­bür ce­ma­at uzun­ca az­ma­ğın yo­lu­nu tut­muş­tuk..
Do­ya­sı­ya eğ­le­ni­yor, de­niz­de ve az­mak­ta çi­mi­yor­duk..
Biz­den üç-dört yaş büyük ağa­bey­le­ri­miz , benim rah­met­li savaş ağa­be­yim de dahil, ora­lar­dan bir tar­la­dan ele ge­çir­dik­le­ri bir ça­pay­la bazı bit­ki­le­rin kök­le­ri­ni kaz­ma­ya baş­la­dı­lar.. Ha­vu­ca turpa ben­ze­yen bu bitki kök­le­ri­ni taş­lar­la bir güzel ez­di­ler.. Hı­şı­rı­nı çı­kar­dı­lar.. Goca goca gara dimi (!) don­lar­la uzun­ca az­ma­ğa dal­dı­lar..?Bende dayak ye­me­mek için ken­di­le­ri­ni giz­li­ce takip ettim..
O za­man­lar uzun­ca azmak balık kay­nı­yor­du..?Bu ba­lık­la­rı el­le­riy­le ayak­la­rıy­la suya vu­ra­rak ka­çır­tıp bir kö­şe­ye sı­kış­tır­dı­lar ve ez­dik­le­ri bitki kök­le­ri­ni ba­lık­la­rın üze­ri­ne at­tı­lar..
Bir iki da­ki­ka sonra ba­lık­lar yan yat­mış va­zi­yet­te suyun üze­rin­de kuy­ru­ğu dik­miş veya çır­pı­nı­yor­lar­dı..
Ba­lık­la­rı armut top­lar gibi top­la­yıp, goca don­la­rı­nın ara­sı­na so­kuş­tur­lar..? Bir ten­ha­da ateş yakıp bir güzel pi­şir­di­ler.. Afi­yet­le atış­tır­dı­lar..?Sonra da, bir güzel gü­re­şe tu­tuş­tu­lar.. Yer­ler­de an­ga­lan­dı­lar..
Yıl­lar sonra araş­tır­dım.. Kök­le­ri­ni Kazıp ,ba­lık­la­ra at­tık­la­rı bu ot a d a m- o t u y m u ş..
İnsana dahi renk­li rü­ya­lar ha­yal­ler gör­dü­rür hatta ve hatta kuy­ru­ğu dik­ti­rir­miş..
Uzun­ca az­ma­ğa resim çek­mek için son gi­di­şim­de geç­mi­şe, ço­cuk­lu­ğu­ma dalıp ses­siz­ce ağ­la­dımm..? Sar­sıl­dım..
Ya­ra­lı kal­bin ses­siz­ce fer­ya­dı şid­det­li olu­yor..
S a r s ı y o r .. (s o n )


Okunma Sayısı: 164

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.