s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KA­RA­KÖY ÇI­NA­RI­NIN ÖY­KÜ­SÜ Ü Ç - A S K E R - Ç I N A R I (2)

01 Haziran 2023, Perşembe 15:56

Ana­do­lu'­ya akan gö­çe­be Türk­men boy­la­rı, zaman içer­isin­de su baş­la­rı­nı tutup yer­le­şik dü­ze­ne geç­tik­ten sonra ilk iş­le­ri yer­leş­tik­le­ri yere çınar ağacı dik­mek ol­muş­tur.. ?Bunun Dat­ça­mız­da da ör­nek­le­ri çok­tur..?Reşa­di­ye K a v a k - d i b i ,İskele ç e ş m e - k a v a k (Eski ce­za­evi altı) ,Ka­ra­köy Üç asker ka­va­ğı gibi.
Datça'da Çınar'a kavak den­di­ği­ni unut­ma­ya­lım..
Çınar ulu ağaç­tır.. Kut­sal ağaç­tır..?Yaşı başı uzun­dur..?Yerleş­tik­le­ri yere uzun ömür­lü ulu çınar ağa­cı­nı dik­mek­le ata­la­rı­mız hem göl­ge­sin­de otur­mak, hem de , dosta düş­ma­na karşı;
--Biz bu­ra­ya kök sal­ma­ya, yer­leş­me­ye, bu­ra­la­rı yurt edin­me­ye gel­dik.. Mi­sa­fir de­ği­liz." demek is­te­miş­ler­dir.
Halk ara­sın­da "Üç asker ka­va­ğı "ola­rak anıl­ma­sı­na ya­şı­nın üç yüz yıl ol­du­ğu­nun söy­len­me­si­ne rağ­men belki de bu çınar ağa­cı­mız da, Ka­ra­kö­y'e yer­leş­me­ye karar veren ata­la­rı­mız ta­ra­fın­dan aynı amaç­la di­kil­miş­tir..
İ l g i n ç t i r ....
Datça coğ­ra­fi ko­nu­mu ge­re­ği de­niz­den gelen teh­li­ke­ler açık­tır...?Ko­run­ma­sı ,sa­vun­ma­sı zor­dur..?Ta­ri­hi bo­yun­ca yağ­ma­lar­dan, ta­lan­lar­dan, bas­kın­lar­dan ya­ka­sı­nı kur­ta­ra­ma­mış­tır..
Dik­kat eder­se­niz Datça da eski yer­le­şim­le­rin, köy­le­rin hemen hepsi de­niz­den uzak, göz­den ırak­tır...
Ka­ra­köy'de yer­le­şik dü­ze­ne geç­mek is­te­yen ata­la­rı­mız kor­san bas­kın­la­rın­dan bıkıp üç yer de­ğiş­tir­miş­tir..
Önce g ü z n e ( gözne ) ta­ra­fın­da de­ni­ze yakın bir yeri mekan tut­muş­lar,. Kor­san bas­kın­la­rın­dan bık­mış­lar, re­sim­de gö­rü­len ulu çı­na­rın bu­lun­du­ğu yere göç­müş­ler..?Bu­ra­da da Kor­san bas­kı­nı­na uğ­ra­mış­lar ve son ola­rak de­niz­den hiç­bir şe­kil­de gö­rün­me­yen şim­di­ki yer­le­ri­ne göç­mek zo­run­da kal­mış­lar­dır..
Ma­ale­sef ve ma­ale­sef.. Bu­ra­da dahi sık sık kor­san bas­kın­la­rı­na maruz kal­mış­lar­dır..?Hele hele 1'ci dünya sa­va­şın­da ,Ça­nak­ka­le sa­vaş­la­rı sı­ra­sın­da 1915 yı­lın­da uğ­ra­dık­la­rı bas­kın yü­rek­ler acı­sı­dır..
Ça­nak­ka­le­'yi ge­çe­me­yen em­per­ya­list güç­le­rin ör­güt­le­di­ği, tah­rik et­ti­ği adalı Rum ça­pul­cu­lar Ka­ra­kö­yü bas­mış­lar, genç kız­la­rı­mı­zın çeyiz san­dık­la­rı­na kadar ev­le­ri,ahır­la­rı, tar­la­da­ki mah­sul­le­ri talan et­miş­ler yağ­ma­la­mış­lar, 14 cana kıy­mış­lar­dır..
Bu bas­kı­nın acık­lı hi­ka­ye­si­ni , ya­kın­da ya­yın­la­na­cak olan 3'cü ki­ta­bı­mız­da tüm de­tay­la­rı ile an­lat­tık..
Ka­ra­köy çı­na­rı­nın ve Hicri 1211 (1796 ) ta­ri­hin­de inşa edi­len çı­na­rın hemen ya­nın­da­ki, fo­toğ­raf­ta du­va­rı gö­rü­len ka­de­ri­ne ve ke­de­ri­ne terk et­ti­ği­miz ca­mi­nin hi­ka­ye­si­ni an­lat­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz...(sü­recek)


Okunma Sayısı: 429

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.