Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

10. YÜZ­ YIL­DAN GÜ­NÜ­MÜ­ZE GELEN DERS İBN-İ SİNA

14 Mayıs 2020, Perşembe 15:47

Misafir Yazar - Hande UYAR

Orta Çağ'da mo­dern bil­min ku­ru­cu­su ve he­kim­le­rin ön­de­ri ola­rak bi­li­nir.
Ba­tı­lı­lar ken­di­si­ni “büyük üstat” ola­rak anar­lar…
Top­lam­dan 200'den fazla eseri var­dır.
Bahsi geçen İbn-i Sina'dır. 980 yılı Bu­ha­ra do­ğum­lu İslam bi­li­mi­nin en par­lak dö­ne­mi­ne ön­cü­lük et­miş­tir.
El-ka­nun Fi't Tabib adlı eseri 13. yüz­yıl­dan 17. yüz­yı­la kadar Av­ru­pa'da tıp ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­muş­tur.Yunan Hi­pok­rat ve Galen'in şöh­re­ti­ni ge­ri­de bı­rak­mış­tır. İbn-i Sina'nın bu gü­cü­nü tem­si­len Hi­pok­rat ve Galen ara­sı­na ba­tı­lı­la­rın ad­lan­dır­ma­sıy­la “Avı­ce­na” yer al­mış­tır. Peki ama nasıl?Tür­ki­ye'nin Ko­ro­na­vü­rüs­le mü­ca­de­le­si ne du­rum­da? Prof. Dr. Er­cü­ment Ovalı ve öğ­ren­ci­le­ri­nin yoğun ça­lış­ma­la­rın­dan sonra yeni bir ilaç de­ne­ne­ne­bi­lecek. Eği­tim sis­te­min­de uzak­tan eği­tim üze­rin­de yoğun ça­lış­ma var. Yeni dünya dü­ze­nin­den bah­se­di­li­yor.?Mes­lek Li­se­le­rin­de ya­pı­lan de­zen­fek­ran ve mas­ke­de bunun ça­ba­sı… Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı kendi so­lu­num ci­ha­zı­nı üret­ti. Yeni bir de­zen­fek­ta­nı­mız var. “Borel”. Tür­ki­ye, ko­ro­no­vü­rüs­le mü­ca­de­le­de bir­lik için­de ke­net­len­miş du­rum­da…
Peki İbni Sina bu ba­şa­rı­ya nasıl ulaş­tı? İbn-i Sina'nın elin­de bu­lu­nan da­ğa­nık He­le­nis­tik, Bi­zans ve Sür­ya­ni tıp li­ta­ra­tür­le­ri­ni sis­tem­leş­ti­re­rek kendi göz­lem­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ye­ni­le­di ve an­sik­lo­pe­dik beş ki­tap­tan olu­şan bir eser or­ta­ya koydu. Eser­de Ga­len­ci tıp sis­te­mi eleş­ti­ri­lip tek­rar sis­tem­leş­ti­ril­di. İbn-i Sina, iyi bir göz­lem­ci ve eleş­tir­men­di.İbn-i Sina'dan top­lum ola­rak ala­bi­le­ce­ği­miz ders nedir? Biz top­lum ola­rak ken­di­mi­zi eleş­ti­ri­yor muyuz? Bu eleş­ti­ri­ler­den ken­di­miz­de doğ­ru­lar çı­ka­ra­bi­li­yor muyuz? Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ni iyi göz­lem­le­ye­bi­li­yor muyuz? Ne­re­de ol­du­ğu­mu­zu gö­re­bi­li­yor muyuz? Bunu ya­par­ken bi­linç­li miyiz?


Okunma Sayısı: 7423

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.