Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AYDEM NE YA­PI­YOR

27 Nisan 2023, Perşembe 17:23
AYDEM NE YA­PI­YOR

İlçe­miz­de Elekt­rik ener­ji­si­ni da­ğı­tı­mın­dan so­rum­lu AYDEM in ver­di­ği hiz­met­ten mem­nun olan­la­rın sa­yı­sı pek çok ol­ma­sa gerek. Bir yağ­mur, bir şim­şek ke­si­len elekt­rik bek­le­me­ler bek­le­me­ler..
Mer­kez İskele ma­hal­le­miz­de kıs­men top­rak al­tı­na alı­nan elekt­rik ile­tim hat­la­rı, gö­rün­tü kir­li­li­ği­ni biraz olsun gi­der­miş gibi gö­rün­se ­de, ye­ter­siz.
Arıza şi­ka­yet­le­ri­nin il­gi­li­le­re /so­rum­lu­la­ra ile­til­me­si hu­su­sun­da yerel yö­ne­timinde bir me­ka­niz­ma oluş­tur­ma­mış ol­ma­sı, bir ek­sik­lik değil mi.?
El­bet­te AYDEM in alt­ya­pı ve ile­ti­şim hat­la­rı­nın ye­ni­len­me­si için ya­tı­rım yap­mak­ta biraz CİMRİ ol­ma­sı ayrı bir konu.
Diğer bir husus ise:
İmar uy­gu­la­ma­la­rı­na uyul­ma­dan veya de­fa­lar­ca ya­pıl­mış olan imar de­ği­şik­lik­le­ri ne­de­niy­le, elekt­rik di­rek­le­ri va­tan­daş­la­rın ar­sa­la­rı­nın or­ta­sın­da kal­mış, ya­pı­laş­ma­da sorun ya­ra­tır du­ru­ma gel­miş­tir.. Beton pom­pa­la­rı­nın elekt­rik tel­le­ri üze­rin­den aşa­rak beton dökme iş­le­mi ,ger­çek­leş­tir­me­le­ri, elekt­rik çarp­ma­ya da­ya­lı iş ka­za­la­rı­na neden ola­bil­mek­te­dir.?Bunun bir ör­ne­ği­ni geçen yıl­lar ya­şa­dık.
Bazı yer­ler­de ise, çıp­lak elekt­rik tel­le­ri ça­tı­lar­la temas ede­bi­lecek du­rum­da­dır. Va­tan­daş­la­rın so­ru­nun gi­de­ril­me­si ko­nu­sun­da­ki ta­lep­le­ri, aylar hatta yıl­lar­ca bek­le­mek­te­dir.
AYDEM el­bet­te ön­ce­lik­le bir kamu hiz­me­ti ver­mek­te­dir. Bu ve ben­ze­ri ko­nu­la­rın çö­zü­mü için, il­le ­de bir ça­lı­şan veya ya­şa­ya­nın ca­nı­nın           yi­ti­ril­me­si mi ge­rek­li.. ???


 


Okunma Sayısı: 669

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.