Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BEN­DEN SÖY­LE­MESİ

12 Şubat 2024, Pazartesi 16:28

Kim veya kim­ler üzer­le­ri­ne alır­lar bil­mem ama, yerel yö­ne­ti­me talip olan­la­ra söy­le­ye­cek­le­rim var.
Lüt­fe­dip din­ler­ler­se el­bet­te...!!!!!
Yerel hiz­met­le­rin yü­rü­tül­me­si­ni göz­lem­le­di­ğim ,1950'li yıl­lar­dan iti­ba­ren, bu gö­re­vi ka­rın­ca ka­ra­rın­ca kim­ler yü­rüt­me­ye ça­lış­tı acaba. Şim­di­ki Baş­kan­lık makam gi­ri­şin­de­ki du­var­da­ki re­sim­le­re bir ba­kı­ve­rin. Rah­met­li AK­KA­RA­CA BAŞ­KAN dan iti­ba­ren hepsi ile az veya çok iliş­kim ol­muş­tur. Bir­ kaç ki­şi­lik hiz­met kad­ro­su , bir ­tek jeep lik araç kad­ro­su ile her­ke­sin der­di­ne ko­şan­lar­dan ,bir ÇAKIR OSMAN 'ı , bir Nihat BA­LIK­ÇI­YI kim­ler ha­tır­lar bil­mem ama, onlar Be­le­di­ye­mi­zin gö­rün­me­yen kah­ra­man­la­rı ol­muş­lar­dı. Rah­met­li kar­de­şim Savaş ÖZALP, bizim ku­şa­ğın örnek tem­sil­ci­si bir Be­le­di­ye iş­çi­si gibi bu bay­ra­ğı ta­şı­dı. Rah­met­li Erol Ka­ra­kul­luk­çu Baş­kan dı­şın­da­ki baş­kan­lık gö­re­vi­ni yü­rü­ten­ler,  hep Datça kö­ken­li ol­muş­lar.

Önce insan düs­tu­run­dan ha­re­ket­le, yeni se­çi­lecek Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın ,hiz­me­ti geç­miş tüm baş­kan­la­rın (ahi­re­te göç­müş olan­la­rın en yakın tem­sil­ci­le­ri­nin )bir masa et­ra­fın­da konuk edi­le­bil­me­le­ri ,yeni Baş­kan ola­cak ola­nın vefa borcu de­ğil­mi­dir. İnşal­lah de­me­ye­lim mi...?

Ge­le­lim diğer ko­nu­la­ra:
Köy mi­ni­büs­le­ri­nin kal­kış du­ra­ğı­na es­ki­si­nin yı­kı­la­rak bir ka­fe­ter­ya ya­pıl­ma­sı so­nuç­la­na­cak gibi. Haydi ba­ka­lım biraz geç ka­lın­ma­dı mı acaba.? Benim de­fa­lar­ca dile ge­tir­di­ğim ,çevre is­ti­nat du­va­rı ke­na­rı­na de­vam­lı küçük bir köylü pa­za­rı­nın te­si­si, bu­ra­sı­na can­lı­lık ka­zan­dı­ra­bi­lir. Bek­le­yen­le­rin küçük alış­ve­riş­le­ri­ni ya­pa­bi­le­cek­le­ri bir mekan ka­zan­mış olu­ruz.
Hı­zır­şah Kül­tür evi bah­çe­si­nin bir sergi alanı ola­rak dü­zen­len­me­si, güzel olmaz mı.?
Dü­zen­le­nen fes­ti­val et­kin­lik­le­rin­de, il­çe­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren müzik grup­la­rı neden yer almaz .? Ku­ru­la­cak bir kül­tür bi­ri­min­de bir müzik oto­ri­te­si­nin is­tih­da­mı müm­kün ola­maz mı. ? Bu kadar mi­ma­ri ele­ma­nın bu­lun­du­ğu Be­le­di­ye­miz­de, bir kül­tür ele­ma­nı is­tih­da­mı sorun ol­ma­sa gerek.

KENT KON­SEYİ :Be­le­di­ye kül­tür mer­ke­zin­de, yeri var ,kim­se­si yok. Mekan var içi dol­du­rul­ma­mış. Pek güzel gö­rü­nüm ver­mi­yor.
Sahi park/bah­çe­ler bi­ri­min­de, çalı çırpı odun­su atık­la­rı­nın öğü­tül­eceği güb­re­ye veya PELET e dö­nüş­tü­rül­dü­ğü bir tek­nik ekip/ma­ki­na yok­tur..?
İnşal­lah yeni olu­şa­cak Be­le­di­ye mec­li­sin­de oluş­tu­ru­la­cak ça­lış­ma grup­la­rı, daha ve­rim­li olur. De­net­le­yen ve de­net­le­nen ola­rak... ?
Sahi DATÇA FM rad­yo­mu­zu kül­le­rin­den ye­ni­den çı­ka­ra­bi­lir­mi­yiz.

İnsana say­gı­nın bir ör­ne­ği ola­rak, HUZUR/ Bakım Evi hep tek­rar­la­mak­tan bık­ma­ya­ca­ğım bir konu. Ben­den söy­le­me­si....

Şim­di­lik sağ­lı­cak­la....


Okunma Sayısı: 101

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.