Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BİR PORT­RE EGE TÜR­KÜ­LERİNİN SESİ

16 Kasım 2023, Perşembe 17:30
BİR PORT­RE EGE TÜR­KÜ­LERİNİN SESİ

Bugün siz­ler­le, ege tür­kü­le­ri­ni (Muğla odak­lı) şarkı for­mun­da icra etmiş bes­te­le­miş bir Mi­las­lı (Me­las­lı) bir hem­şe­ri­miz­den bah­set­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.

O türkü din­le­nin­ce , ar­ka­sın­dan is­mi­nin anıl­ma­ma­sı müm­kün ol­ma­yan ,,EGE tür­kü­le­ri­mi­zin ka­di­fe sesli Efesi , Nazmi YÜK­SE­LEN 'i ha­tır­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.

Girit ada­sın­dan, Lozan ant­laş­ma­sı so­nun­da mü­ba­dil ola­rak, Milas'a gelip yer­le­şen bir aile­nin ferdi ola­rak 1926 yı­lın­da dün­ya­ya gelir. Yine onun­la­ da ,An­ka­ra­ da bu­lun­du­ğum yıl­lar ­da, Muğ­la­lı­lar Der­nek ge­ce­le­ri­mi­ze, tüm saz he­ye­ti hiç­bir kar­şı­lık talep et­me­den ver­di­ği des­tek­ler­de ta­nı­dım. Son ola­rak' ­da ve­fa­tın­dan bir­kaç yıl önce ,TRT İNT Rad­yo­sun­da canlı ola­rak yap­tı­ğı­mız yayın, bende hep bir anı ola­rak ka­la­cak­tır.

Evet, sa­nat­çı­la­rı­mı­za ha­yat­ta iken ye­te­rin­ce des­tek ver­di­ği­miz söy­le­ne­mez. Ben o ne­den­le ,ege tür­kü­le­ri­mi­zi en güzel icra etmiş olan Sev­gi­li hem­şe­ri­miz Nazmi YÜK­SE­LEN ağa­be­yi­mi­zin ,unu­tul­ma­sı­na gön­lüm razı ol­mu­yor.

Evet, bes­te­ka­rı ol­du­ğu, ken­di­si ile öz­deş­leş­miş, OR­MAN­CI tür­kü­sü­nü, onun gibi icra ede­bi­len bir sa­nat­çı ta­nı­ma­dım. Yö­re­sin­de ya­şan­mış bir öy­kü­yü, sanki ken­di­si ya­şa­mış gibi, bir sa­nat­çı böyle söy­le­ye­bi­lir.- bes­te­le­ye­bi­lir­di. ,
Yarım asır­dan fazla bir türkü çalıp söy­le­ye­bi­li­yor, bir­kaç kuşak ta­ra­fın­dan be­nim­sen­me­si­nin bir an­la­mı ol­ma­lı. Evet o Nazmi Ağa­be­yi­miz bu top­ra­ğın sesi ol­ma­yı be­cer­miş bir hem­şe­ri­miz.
Daha çok EGE böl­ge­miz­de po­pü­ler ol­ma­sı­na rağ­men, An­ka­ra /İstan­bul da da çe­şit­li ga­zi­no­lar­da 60-70 yıl sah­ne­ler­de ka­la­bil­me­si­nin bir an­la­mı ne­de­ni ol­ma­lı. Bil­has­sa İzmir mü­zik­hol­le­rin de , ciddi ödün ver­me­yen efen­di giyim tarzı, o bri­yan­tin ile ta­ran­mış saç­la­rı­nı ta­mam­la­yan ba­kım­lı bı­yık­lı hali ile, mü­zis­yen Ka­va­noz Kar­deş­ler­le ver­di­ği kon­ser­ler, unu­tu­lur ­mu.?

O Taş ve 45'lik plak­la­rın, dö­ne­mi­nin altın ça­ğı­nı ya­şa­dı­ğı yıl­la­ra , adını yaz­dı­ra­bil­miş, ola­rak hep ha­tır­lan­ma­lı ve unu­tul­ma­ma­lı.

Bes­te­kar, söz ya­za­rı, Türk Halk Mü­zi­ği Der­le­yi­ci­si ve ic­ra­cı­sı ola­rak, çe­şit­li plak­lar­da anı­la­rı ya­şı­yor ve ya­şa­ya­cak­ta.

Doğ­du­ğu MİLAS il­çe­miz­de, 16 Mart 2015 günü ara­mız­dan ses­siz­ce göçüp git­se­ de, o EGE/MUĞLA tür­kü­le­ri­miz­de hep bu top­ra­ğı­mı­zın EFE sesi ola­rak ya­şa­tıl­ma­lı ve yeni ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı unu­tul­ma­ma­lı.

Çünkü, bir sa­nat­çı­nın hele bunun bir Nazmi Yük­se­len kla­sın­da ye­tiş­me­si müm­kün ol­mu­yor.
De­ğer­le­ri­mi­zi ko­ru­ya­lım, kol­la­ya­lım ve ya­şa­ta­lım.
SAĞ­LI­CAK­LA....

YK
 


Okunma Sayısı: 154

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.