Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BİR YO­RUM-BİR ÖNERİ

29 Şubat 2024, Perşembe 15:52

İlçe­miz, yarım ada­mız; coğ­ra­fi ve sos­yal ola­rak ül­ke­mi­zin bir min­ya­tü­rü. Üç ta­ra­fı de­niz­le çev­ri­li ol­ma­sı ya­nın­da, hemen hemen Tür­ki­ye­'mi­zin her ilin­den göç almış, al­mak­ta olan , hatta bazı Av­ru­pa­lı­nın ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­mak için ter­cih et­ti­ği bir kent olma yo­lun­da. Bir iki je­ne­ras­yon­dan sonra ,bir Dat­ça­lı pro­fi­li doğar mı, bunu zaman gös­te­recek.

Lüt­fen so­ka­ğa çık­tı­ğı­nız­da bir ba­kı­nız, doğum yeri Kay­se­ri -Ma­lat­ya ,An­ka­ra, İstan­bul olan bi­ri­le­ri, Dat­ça­'mı­zın po­ta­sın­da bir hamur olma yo­lun­da. Kök­le­ri Gü­müş­ha­ne,  Sivas olan­lar ortak iş ya­pa­rak ha­yat­la­rı­nı ka­zan­ma gay­re­tin­de. Bu durum ül­ke­miz de arzu et­ti­ği bir durum değil mi? Bil­has­sa in­şa­at sek­tö­rün­de ha­yat­la­rı­nı ka­za­nan pek ­çok va­tan­da­şı­mız, Ana­do­lu­'mu­zun  pek­ çok yö­re­sin­den ge­le­rek bu­ra­da ha­yat­la­rı­nı ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Öz­ve­ri ile ça­lı­şan bu yurt­taş­la­rı­mız, ye­ri­ne göre ser­ma­ye ve emek­le­ri­ni­ de bir­leş­ti­re­rek ilçe eko­no­mi­mi­zin lo­ko­mo­ti­fi gibi oldular. ?Samimi ola­rak bu­ra­da doğ­muş olan­la­rın ba­zı­la­rı­na sor­du­ğu­muz zaman, kö­kü­müz şu­ra­sı ama, biz artık Dat­ça­lı­yız di­yor­lar. Bu se­vin­di­ri­ci el­bet­te.

Bir diğer husus ise, il­çe­miz­de ya­şa­yan­la­rın ba­zı­la­rı­na ya­kış­tır­dı­ğı­mız YAZ­LIK­ÇI pro­fi­li de­ğiş­mek­te. Bil­has­sa geçen Pan­de­mi dö­ne­min­den sonra bir kaç ay için bu­ra­ya ge­len­le­rin pek çoğu ka­lı­cı oldu. Artık on­la­rın pek çoğu tüm yıl bo­yun­ca il­çe­miz­de ya­şa­mak­ta­lar. Yaş­la­rı biz­ler gibi, yaş­la­rı elli / alt­mış yılın üze­rin­de olan­la­rın, yani eski/yeni Datça Lı­la­rın , sağ­lık/bakım alan­la­rın­da­ki ta­lep­le­ri gün­be­gün ar­ta­rak devam edecek. Bu ko­nu­yu yö­ne­ti­me talip olan­la­rın gün­dem­le­ri­ne al­ma­la­rı elzem. Bunun için, has­ta­ne ve hatta Huzur/Ba­kı­me­vi ge­rek­li­li­ği­ni de­fa­lar­ca gün­de­me ge­tir­me­mi­ze rağ­men, cılız bir ­kaç te­men­ni­den öte bir ses duy­mu­yo­ruz. Öğ­ren­ci yurdu ko­nu­su ise, ki­mi­le­ri­nin gün­de­mi­ne gi­re­bil­di acaba.?Bu ko­nu­lar­da ka­tı­lım­cı, ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir pro­je­le­rin üre­til­me­si, kay­nak öne­ri­le­ri ile bir­lik­te KENT KON­SEYİ' nin gün­de­mi­ne gi­re­bi­lir mi bil­mem.

Te­me­lin­de BE­TON­LAŞ­MA odak­lı pro­je­le­rin , il­çe­mi­ze ne ge­ti­rip, ne gö­tür­mek­te ol­du­ğu­nu LÜT­FEN bir dü­şü­nü­nüz. Yerel yö­ne­tim­le­rin hiz­met po­li­ti­ka­la­rı de­ğiş­mek­te. Üre­ti­me, üre­te­ne des­tek bence ön­ce­lik­li ol­ma­lı. Unut­ma­ya­lım Ül­ke­miz ve Dat­ça'­mız yal­nız­ca TURİZM odak­lı kal­kın­ma mo­de­li­ni sor­gu­la­ma­lı­dır.

Bir diğer konu hatta öne­rim:
Bazı yer­le­şim yer­le­rin­de­ki so­kak­la­rı isim­len­di­rir­ken, il­çe­mi­ze hiz­met ver­miş şah­si­yet­le­rin isim­le­ri­nin ya­şa­tıl­ma­sı gü­zel­de, ba­zı­la­rı­mız ta­ra­fın­dan fark­lı yo­rum­la­nan ya­ban­cı ki­şi­lik­le­rin bas­kın ol­ma­sı nasıl yo­rum­la­na­bi­lir. Tak­di­ri siz­le­re bı­ra­kı­yo­rum. Benim öne­rim, ide­alim olan Ül­ke­miz bü­tün­lü­ğü­nün bir sem­bo­lü ola­rak , ön­ce­lik­le büyük, hatta ili­miz başta olmak üzere sokak /cad­de­le­ri­mi­zi şehir isim­le­mi­zin ve­ril­me­si­ni nasıl kar­şı­lar­sı­nız. (Ör­ne­ğin :AN­KA­RA­DAKİ İZMİR CAD­DESİ gibi). Dat­ça'­mız­da neden bir An­ka­ra/İzmir/ İstan­bul Cad­de­le­ri ol­ma­sın. El­bet­te diğer şe­hir­le­ri­mi­zi ayır­mı­yo­rum. Bunun o il­le­ri­miz­le hatta il­çe­le­ri­miz­le kar­şı­lık­lı ya­pıl­ma­sı, (mü­te­ka­bi­li­yet) bir kay­naş­ma­ya, bü­tün­leş­me­ye küçük de olsa bir ve­si­le olmaz mı? Bunun en tipik ör­ne­ği­ni ;BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİNDE gör­dük. Yüz­ler­ce araç­la va­tan­daş­la­rı­mız Dat­ça'­mı­za aktı. De­mek­ ki Datça Mız se­vi­li­yor. !!!!
Böyle bir te­men­ni­ye sev­gi­li il­gi­li­le­ri­miz ne der­ler ,ne dü­şü­nür­ler acaba.?
Şim­di­lik sağ­lı­cak­la...


Okunma Sayısı: 173

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.