s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BİR­LİK­TE DÜ­ŞÜ­NE­LİM

05 Mayıs 2020, Salı 11:12

Co­vid-19 vi­rü­sü sal­gın ola­rak ilan edil­di. Co­vid-19 öl­dü­rü­cü!
Böy­le­si bir sal­gın­da ko­run­mak için, ger­çek an­lam­da ko­ru­yu­cu mas­ke­le­rin kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir ama bizde ger­çek an­lam­da ko­ru­yu­cu mas­ke­yi geç­tik, nor­mal maske bile yok, sa­tı­şı yasak! Dev­let, “biz ve­re­ce­ğiz” de­dik­ten sonra haf­ta­lar geçti ancak kime sor­sak “bana gel­me­di” diyor! Üç beş li­ra­lık mas­ke­nin böy­le­si öl­dü­rü­cü bir vi­rü­se karşı ko­ru­yu­cu ola­bi­le­ce­ği­ne de inan­mı­yo­rum.
Bu­ra­yı ge­çe­lim.
Ko­run­mak için so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı uy­gu­la­nı­yor! Yasak iki türlü. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı in­san­la­rın ta­ma­mı asla so­ka­ğa çı­ka­ma­ya­cak! Ka­lan­lar­dan işsiz olan­lar ise be­lir­le­nen gün­ler­de so­ka­ğa çı­ka­ma­ya­cak.
Ça­lı­şan­la­ra uy­gu­lan­ma­yan so­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rı­nın ne kadar ko­ru­yu­cu ol­du­ğu­nu tar­tış­ma­ya bile gerek yok.
Ça­lı­şa­na virüs bu­laş­mı­yor­mu yoksa ya­şa­mı­mı de­ğer­siz?
Ça­lı­şa­na virüs bu­la­şa­bi­li­yor­sa, bu­la­şan vi­rü­sü evine, evin­de bir­lik­te ya­şa­dı­ğı ki­şi­le­re gö­tür­mü­yor­mu?
So­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rıy­la ev­le­re tık­tı­ğı­mız bu in­san­lar, dı­şa­rı çı­ka­bi­len­ler ta­ra­fın­dan teh­li­ke­ye atı­lı­yor­sa ya­sa­ğın ne an­la­mı var?
Özel­lik­le 65 yaş üstü ve 20 yaş altı in­san­la­ra uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı, “evde kal ce­za­sı” ha­li­ne gel­me­di mi?
65 yaş üstü in­san­la­ra so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ge­ti­ren­ler 65 yaş üzeri değil mi ve on­la­ra bu yasak uy­gu­la­nı­yor mu?
Al­man­ya, İngil­te­re, Ame­ri­ka ve bir çok fark­lı ül­ke­de so­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rı, insan hakkı ih­la­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le pro­tes­to edi­li­yor. Pro­tes­to eden­ler mi ha­ta­lı yoksa uyan­lar mı?
Virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le ana­ya­sal hak­lar as­kı­ya alı­na­bi­lir mi?
So­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rı tüm in­san­la­rı kap­sa­say­dı ve be­lir­li bir süre ol­say­dı an­la­ya­bi­lir­dim ancak öyle ol­ma­dı­ğı için an­la­mam müm­kün değil.
Bir çok soru ba­rın­dı­rı­yor bu sal­gın ve sal­gı­na karşı ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar, yap­tı­rım­lar, ya­sak­lar.
Tam da bu ka­osun or­ta­sın­da, or­ta­da “in­san­la­ra cip tak­mak is­ti­yor­lar” gibi komp­lo te­ori­le­ri do­la­nır­ken, Elon Musk ta­ra­fın­dan bir yıl önce açık­la­nan in­san­la­rın be­yin­le­ri­ne yer­leş­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü cip pro­je­si ye­ni­den gün­de­me so­kul­du! İnsan­lar te­le­fon, bil­gi­sa­yar ve diğer araç­la­rı­nı bu cip sa­ye­sin­de dü­şün­ce­le­ri ile kont­rol ede­bi­le­cek­miş! İnter­ne­te gi­re­bi­le­cek­miş! Hatta bu cip sa­ye­sin­de in­san­la­ra dil öğ­re­ti­lecek ve eği­tim ve­ri­le­bi­le­cek­miş!
Elon Musk gibi bir çok bi­lim­sel ça­lış­ma ve pro­je­ye imza atmış zeki bir insan, bu cip sa­ye­sin­de in­san­la­rın kont­rol edi­le­bi­le­ce­ği­ni, in­san­la­ra is­te­dik­le­ri­ni yap­tı­ra­bi­le­cek­le­ri­ni, hatta has­ta­lan­dı­rıp öl­dü­re­bi­le­cek­le­ri­ni bil­mi­yor­mu?
Cipin yer­leş­ti­ril­di­ği beyin cipi kont­rol ede­bi­li­yor­sa, cip de yer­leş­ti­ril­di­ği be­yi­ni kont­rol ede­bi­lir. Ol­ma­ya­cak bir durum de­ğil­dir, bilim ve tek­no­lo­ji­nin bizim bil­di­ği­miz­den çok daha ile­ri­de ol­du­ğu da açık bir ger­çek­lik­tir. Gerek yö­ne­ten­ler ge­rek­se bilim ve tek­no­lo­ji sa­hi­bi olan­lar, bil­dik­le­ri­ni her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­mez­ler!
Bi­li­nen­le­rin ışı­ğın­da, “in­san­la­ra cip tak­mak is­ti­yor­lar” de­di­ko­du­la­rı­nın or­ta­lık­ta do­laş­tı­ğı za­man­lar­da, Elon Musk'ın bu açık­la­ma­sı­nın gün­dem­leş­ti­ril­me­si ne an­la­ma gelir?
Bu açık­la­ma in­san­la­rı alış­tır­ma tak­ti­ği­mi­dir? Algı pro­je­si­mi­dir?
Bir­lik­te dü­şü­ne­lim.
Co­vid-19 sal­gı­nı or­ta­ya çık­ma­dan önce dün­ya­nın bir çok ül­ke­sin­de, yaşam ko­şul­la­rı, hayat pa­hal­lı­lı­ğı ve zam­lar, kötü yö­ne­tim­ler pro­tes­to edi­li­yor­du.
Yanı ba­şı­mız­da­ki İran'da yö­ne­tim kar­şı­tı isyan ay­lar­ca sür­müş­tü.
Bu pro­tes­to ve is­yan­la­rı ne polis gücü ne de si­lah­lı kuv­vet­ler dur­du­ra­ma­mış­tı.
Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz kı­rıl­ma nok­ta­sı­na kadar gel­miş­ti.
Co­ro­na-19 vi­rü­sü or­ta­ya çık­tık­tan sonra ne­re­dey­se ilk İran'a uğ­ra­dı ve is­yan­lar bitti! Ar­dın­dan tüm dün­ya­ya bu­laş­tı ve tüm is­yan­lar son buldu! Ar­dın­dan Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü (DSÖ) ta­ra­fın­dan Pan­de­mi ola­rak ilan edil­di ki bu sa­ye­de ülke yö­ne­tim­le­ri ana­ya­sal hak­la­rı as­kı­ya alma im­ka­nı­na ka­vuş­tu! Aksi du­rum­da so­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rı ve insan hak­la­rı­nı as­kı­ya alma uy­gu­la­ma­la­rı­nı ya­pa­maz­lar­dı.
Ar­dın­dan ülke yö­ne­tim­le­ri gördü ki in­san­la­rı bu virüs sa­ye­sin­de daha rahat yö­ne­te­bi­le­cek­ler, her de­dik­le­ri­ni yap­tı­ra­bi­le­cek­ler!
Vi­rüs­le il­gi­li ola­rak ve­ri­len ilk tarih en az bir yıldı. Sonra 2023, ar­dın­dan da 2024 ta­rih­le­ri te­laf­fuz edil­di. Süre uza­tım­la­rı art­tı­rıl­dı. Vi­rü­sün yeni ver­si­yon­la­rı keş­fe­dil­di. Yeni tip co­ro­na-19 or­ta­ya çıktı.
Korku sü­re­si daha da uza­tıl­dı.
Bilim in­san­la­rı co­ro­na vi­rü­sü­nü ye­nen­le­rin bir daha ya­ka­lan­ma­ya­cak­la­rı­nı, ya­ka­lan­sa­lar bile daha kolay at­la­ta­cak­la­rı­nı, en azın­dan ölüm­le­rin aza­la­ca­ğı­nı du­yur­du­ğu sı­ra­da Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü hemen bir açık­la­ma yapma zo­run­lu­lu­ğu his­set­ti. Bilim in­san­la­rı­nın açık­la­ma­la­rı in­san­la­rı ra­hat­la­tı­yor­du. Kor­ku­nun devam et­me­si ge­re­ki­yor­du!
DSÖ, “has­ta­lı­ğı at­lat­mış ol­ma­nın tek­rar ya­ka­lan­ma ris­ki­ni or­ta­dan kal­dır­ma­dı­ğı­nı” üze­ri­ne basa basa açık­la­dı.
Korku ye­ni­den yu­ka­rı çe­kil­di.

Bir­lik­te dü­şü­ne­lim
Ya­şa­dık­la­rı­mız­da bir ga­rip­lik yok mu?
Virüs kor­ku­su, ölüm kor­ku­su yü­zün­den tüm in­sa­ni ve Ana­ya­sal hak­la­rı­mı­zı kendi el­le­ri­miz­le, bi­le­rek ve is­te­ye­rek yö­ne­ten­le­rin eline tes­lim etmiş ol­ma­dık mı?


Okunma Sayısı: 7973

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.