s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BUN­DAN ŞUN­DAN ONDAN

27 Mayıs 2024, Pazartesi 20:18

Mayıs 2024 ayı geçen yıl­la­ra göre daha hızlı geldi gi­di­yor.?Yeni ev ku­ran­lar, ev­li­li­ğe adım atan­lar ya­nın­da, bu dün­ya­da mi­sa­fir­li­ği­ni dol­du­rup, öbür dün­ya­ya göç eden hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin sanki çok ol­du­ğu bir sü­re­ci ta­mam­lı­yo­ruz. Hı­zır­şah Kö­yü­müz­den Kurt aile­si­nin se­vim­li yüzü Ömer KURT' u (22,05,2024), Uğur­lu Sa­lo­nu­nun iş­let­me­ci­si Celal Bey, bugün ise (23.05.2024) Sev­gi­li dos­tum Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Gür­sel Uçar 'ın Ba­ba­sı­nı hak­kın rah­me­ti­ne uğur­la­dık. He­pi­mi­zin başı sa­ğol­sun. Ke­der­li aile­le­ri­ne sa­bır­lar di­le­rim.

Zaman akıp gi­di­yor.?El­bet­te he­pi­miz bir ­gün ge­lecek, bu dün­ya­dan göçüp gi­de­ce­ğiz. Di­le­rim he­pi­miz ar­ka­mız­dan biz­le­rin olum­lu izler bı­ra­ka­rak göçüp git­me­mi­zi Tan­rı­dan di­le­rim.

Yerel yö­ne­ti­mi dev­ra­lan yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin iş­le­ri epey zor. Sı­nır­lı per­so­nel, ye­ter­li ol­ma­yan tek­nik ekip­man­la yerel hiz­met­le­rin mü­kem­mel ya­pıl­ma­sı bek­len­me­me­li. Ancak icra ma­kam­la­rı­nın ma­ze­ret bil­dir­mek gibi bir se­çe­nek­le­ri yok­tur. Hiz­met alan­lar, iş­le­rin ça­bu­cak ,kendi ar­zu­la­rı doğ­rul­tu­sun­da so­nuç­lan­sın is­ter­ler.?Yetki so­rum­lu­luk mev­zu­at hele bü­rok­ra­si umur­la­rın­da de­ğil­dir. İşte bu ne­den­le, yerel hiz­met­le­rin iş­le­yi­şi ,HALK­LA İLİŞKİLER BİRİMİNCE hal­kı­mı­za an­la­tıl­ma­sı sıkça ya­pıl­ma­lı­dır. Bu ko­nu­da STK ve KENT Kon­se­yi­ne de görev düş­me­li.

Betçe sem­ti­mi­ze gö­tü­rü­len suyun da­ğı­tı­mı ko­nu­sun­da ak­sa­ma­lar ola­bi­lir. Hiz­met alan­lar­la iyi bir di­ya­log ,hiz­me­te ka­tı­lım­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ya­nın­da ta­sar­ruf bi­lin­ci­nin önemi vur­gu­lan­ma­lı. Ancak bence bu ko­nu­da­ki kaygı: su kay­na­ğı­nın re­zer­vi de çok daha önem­li. De­ni­ze ula­şan su kay­nak­la­rın­dan sis­te­min tak­vi­ye edil­me­si­ne aci­len baş­lan­ma­lı­dır. ÇÜNKÜ AKİFER de­di­ği­miz bu ve ben­ze­ri su kay­nak­la­rı son­suz değil.

Ben halen mer­kez ma­hal­le­miz olan İskele Ma­hal­le­miz­de ,yerel hiz­met­ler­le il­gi­li bir baş­vu­ru ma­sa­sı­nın ek­sik­li­ği­ni tek­rar et­me­den ede­me­ye­ce­ğim.

Çe­şit­li ne­den­ler­le yol­lar­da ya­ra­tı­lan/olu­şan kasis ve çu­kur­la­rın mesai sa­at­le­ri dı­şın­da gi­de­ril­me­si, güzel bir uy­gu­la­ma ol­ma­lı.

Çöp-atık ka­te­go­ri­sin­de top­la­nan , çalı , çırpıların öğü­tü­le­rek tek­rar do­ğa­ya ka­zan­dı­rıl­ma­sı (yeşil gübre) veya PELET de­di­ği­miz ya­kı­ta dö­nüş­tü­rül­me­si ön­cü­lü­ğü­nü yap­mak , sayın Be­le­di­ye­mi­ze çok büyük bir maddi kül­fet ge­tir­mez sa­nı­rım. Bu ko­nu­da da STK des­te­ği­ni gö­re­lim ba­ka­lım.

Datça Mıza balık ve deniz ürün­le­ri başka yer­ler­den gelir. Bu beni üzü­yor. Bazı yer­ler­de gör­dü­ğü­müz/duy­du­ğu­muz, bazı deniz/kara hatta hava araç­la­rı­nın (kul­la­nım dışı) uygun yer­ler­de ba­tı­rı­la­rak ,ba­lık­lar için üreme alan­la­rı oluş­tur­ma ça­ba­la­rı ki­mi­le­ri­nin ku­la­ğı­na git­mez mi. Geçen yıl­lar­da ya­pı­lan bir iki sem­bo­lik örnek devam et­ti­ril­me­di. Öy­le­si­ne ha­tır­lat­mak is­te­dim.


Okunma Sayısı: 97

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.