Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA DAN YANA OLMAK

26 Şubat 2024, Pazartesi 17:53

Üret­me­den ka­zan­ma ter­ci­hi­nin ter­cih edil­di­ği şu gün­ler­de, Datça Dan yana olmak, ola­bil­mek ol­duk­ça zor el­bet­te. Bil­has­sa in­şa­at/imar ran­tı­nın kim­le­rin iş­ta­hı­nı ka­bart­tı­ğı, benim ilgi ala­nı­mın dı­şın­da. Üç çey­rek asır­lık za­ma­nı ta­mam­la­mış biri ola­rak, dör­dün­cü çey­re­ği ta­mam­la­ya­bi­lir miyiz ,acaba..??? !!!

Yerel yö­ne­tim ta­lip­le­ri­nin bu kadar art­tı­ğı şu gün­ler­de, yaş­la­rı sek­se­ni geç­miş, dev­let yö­ne­tim­le­rin­de en üst ma­kam­la­rı işgal etmiş olan­la­rın bile, bu ko­nu­nun ta­kip­çi­si ol­ma­la­rı­na pek akıl er­di­re­mi­yo­rum. Örnek ol­ma­la­rı ge­rek­li olan ko­nu­lar­da de­ğil­ de, bu ko­nu­da isim­le­ri­nin anıl­ma­sı ayıp ol­mu­yor mu? Neyse ge­çe­lim bun­la­rı..

Benim çabam /öne­rim: bu ya­rı­ma­da /üze­rin­de ya­şa­yan­la­ra ve tüm do­ğa­sı­na nasıl ba­kıl­dı­ğı­dır. Artan nü­fu­sun so­nu­cu, konut ta­le­bi el­bet­te ola­cak­tır. Bu ta­le­bin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de, ter­cih edi­len alan­lar, gü­ven­li mi­ma­ri, es­te­tik, çevre ile uyum, abar­tı­ya kaç­ma­dan ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar benim ol­maz­sa ol­ma­zım. Bu ter­cih­le­rin göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, ya­pı­la­cak uy­gu­la­ma­lar­da, kamu özel kesim iş­bir­li­ği ol­ma­sı ge­rek­mez mi?. Ka­mu­nun oto­ri­te­si­nin ki­şi­le­re göre, ya­sa­la­rı eğip bü­ke­rek uy­gu­la­ma yap­ma­sı, ya­sa­lar­dan kay­nak­la­nan gücün, bil­gi­len­dir­me /yol gös­te­ri­ci de­ğil ­de, yal­nız­ca ce­za­lan­dı­rı­cı ta­ra­fı ile uy­gu­lan­ma­sı pek hoş ol­mu­yor. Hele hele, çe­şit­li si­ya­sal sos­yal esin­ti­le­re. Duy­gu­sal iliş­ki­le­re da­yan­dı­rı­la­rak ya­pıl­dı­ğı söy­le­nen İMAR AFFI dü­zen­le­me­si­nin bence hiç tutar ta­ra­fı yok.?Ay­rı­ca son yıl­lar­da gör­dü­ğü­müz dep­rem fe­la­ket­le­ri ile, bunun in­san­dan yana ta­ra­fı­ da yok. Kendi bin­di­ği­miz dalı ke­si­yo­ruz.

Ge­le­lim Dat­ça­mı­za:
İlçe­miz­de­ki alt­ya­pı: su ve ka­na­li­zas­yon yıl­lar önce, ola­bi­lecek yer­le­şi­me göre plan­lan­mış ol­ma­lı. Yıl­lar için­de yıp­ran­ma, ge­niş­le­yen ya­pı­laş­ma alanı, yö­ne­ti­mi zor du­rum­da bı­rak­tı. Mer­ke­zi yö­ne­tim­le yerel yö­ne­tim ara­sın­da­ki ile­ti­şim ko­puk­lu­ğu, an­la­yış fark­lı­lı­ğı ,ter­cih­ler so­nun­da hiz­met­ler ve­rim­li ola­mı­yor. Ay­rı­ca yerel yö­ne­ti­min, akıl­cı pro­je­ler üre­te­me­me­si, ayrı bir sorun olmuş. Her türlü plan­la­ma­nın ma­hal­lin­de ya­pıl­ma­sı, mer­ke­zi yö­ne­ti­min buna des­tek ol­ma­sı, bu böyle ola­cak­tır gibi bir dikte, sonuç ver­mi­yor.

Kamu hiz­met bi­na­la­rı­nın da­ğı­nık­lı­ğı ,va­tan­daş­la­rı­mı­zın en çok ya­kın­dı­ğı ko­nu­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ula­şım ve alt­ya­pı­sı­nın ­da dü­şü­nü­le­rek, bir kam­püs­ de top­la­na­bil­me­si her­ke­si se­vin­di­rir,

Öğ­ren­ci yurdu, il­çe­miz­de yük­sek öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­yan öğ­ren­ci­le­rin so­ru­nu.?Buna bes­len­me­le­ri­ni ek­le­ye­bi­li­riz.

Biz­ler Dat­ça­mı­zın yaşlı ku­şa­ğı­yız. Bir ba­rın­ma /Hu­zu­re­vi artık elzem oldu. Cum­hu­ri­ye­ti­miz kim­se­siz­le­rin kim­se­si ol­du­ğu­na göre, on­lar­dan yana ol­ma­mız lazım de­ğil­ mi. ?

Artık son yıl­lar­da be­ton­dan yana olan ter­ci­hi­mi­zi, bi­raz­cık ­ta in­san­dan/do­ğa­dan yana kul­la­na­lım.
Sağ­lı­cak­la...
 


Okunma Sayısı: 138

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.