s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA NE­RE­YE KO­ŞU­YOR

30 Mayıs 2024, Perşembe 19:30

Sayın ,Datça Mıza hiz­met için so­rum­lu­luk yük­le­nen, se­çi­len ve kamu gö­re­vi için gö­rev­len­di­ri­len­ler, el­bet­te biz­ler bu ya­rı­ma­da­da ya­şa­yan­la­rın ce­vap­la­ma­sı, so­run­la­ra çözüm için ne yap­ma­mız ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da fikir beyan eden­le­re so­ra­rım:
HAKİKATEN DAT­ÇA­MIZ NE­RE­YE KO­ŞU­YOR..
Ne­re­den baş­la­sam bi­le­mi­yo­rum;
Ya­şa­mak için bu ya­rı­ma­da­yı seçen biz­ler, Al­la­h'ın yal­nız­ca biz­le­re evet yal­nız­ca biz­le­re bir lütuf gibi gör­dü­ğü­müz bu­ra­sı­nı, şamar oğ­la­nı­na dön­dür­dük.

Yer­le­şim yeri ola­rak, en güzel tarım alan­la­rı­nı BETON yor­gan­lar­la kap­la­ma­ya devam edi­yo­ruz.
Kamu ve özel ya­pı­la­rı, yarım asır geç­me­den yıkıp ye­ni­den yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.

Mev­sim­lik el­bi­se­ler gibi, 2/3/4 ay için­de ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­miz ko­nut­lar­la tüm ya­rı­ma­da­yı kap­la­ma­ya devam edi­yo­ruz,

Beton di­kit­le­ri­mi­ze taş mal­ze­me te­mi­ni için, il­çe­nin mer­ke­zi­ne TAŞ OCAĞI AÇI­YO­RUZ.

Ka­zan­dı­ğı­mız vahşi ka­pi­tal ile, taş du­var­lar­la çe­vir­di­ği­miz tar­la­lar­la, yaban hay­van­la­rı­nın yaşam alan­la­rı­nı kı­sıt­lı­yo­ruz.

Sözde do­ğa­yı ıslah edi­yo­ruz ba­ha­ne­siy­le, ağaç­lan­dır­ma al­dat­ma­sıy­la, arı­cı­lı­ğı bi­tir­dik. Yak­tı­ğı­mız or­man­lık alan­la­ra lüks otel­ler yap­ma­ya devam ede­lim. Suyu ol­ma­yan otele kim gelir.

Üç-beş para ba­ba­sı­nın yat­la­rı­na yuva /ba­rı­nak olsun diye, ne sahil kaldı ne bir TOPAN ADA.

Ta­rım­dan ko­pan­la­rı­mı­zın bu APART sev­da­sı ne za­ma­na kadar sü­recek. Dat­ça'­ya, tarım ürün­le­ri başka yer­den gel­me­si ol­ma­sa, pazar boş.
Yakın bir za­ma­na kadar, Muğla pa­za­rı­nı bo­zan­lar ola­rak (ucuz tarım ürünü ge­ti­re­rek) ha­tır­la­nır­dık.

Su için teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor. Ka­ra­köy hav­za­sın­dan BETÇE ye su gö­tür­müş ol­ma­nın in­şal­lah ce­re­me­si­ni çek­me­yiz.

Tek­rar et­mek­ten ede­me­ye­ce­ğim, Dat­ça'­mız yal­nız biz­le­rin mülkü de­ğil­dir.  Biz­ler ema­net­çi­yiz ve doğal ya­şa­mın­da YA­ŞA­MA HAKKI VAR,

Şim­di­lik sağ­lı­cak­la....


Okunma Sayısı: 183

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.