s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA "YO­BAZ­LIK VE BAĞ­NAZ­LIK"

23 Eylül 2022, Cuma 11:39

Ev­ren­sel insan, var­lı­ğı­nı ve ya­şa­mı­nı tüm in­san­la­rın ya­şa­mıy­la bü­tün­leş­ti­ren in­san­dır. Çok yön­lü­dür; psi­ko­lo­ji­den fel­se­fe­ye, sa­na­ta bir­çok alan­da öğ­re­nir. Ka­fa­sı açık­tır, dog­ma­tik de­ğil­dir ve araş­tır­ma­cı­dır. O öğ­ren­dik­çe bil­di­ği­ni değil, daha çok bil­me­di­ği­ni dü­şü­nür ve bil­gi­nin sı­nır­sız ol­du­ğu­nun far­kın­da­dır. Kuş­ku­suz Datça in­sa­nı ev­ren­sel­li­ği kabul eder, ye­ni­lik­çi­dir, ay­dın­dır, öğ­ren­me­ye açık­tır, bü­tün­leş­ti­ri­ci­dir…

Yo­baz­lık in­sa­nı top­lum­dan uzak­laş­tı­rır, kı­sıt­lı bir or­tam­da hap­se­der. Yo­baz­lık her şeyde ve her yerde gö­rü­le­bi­lir. Dinde, bi­lim­de, fi­kir­de, dev­rim­de, si­ya­set­te. Bun­lar sağcı, solcu, Fre­ud­cu, Da­r­win­ci, Müs­lü­man, Hris­ti­yan, Ate­ist ola­bi­lir­ler. Bu tip­le­rin ken­di­le­ri­ni aşma ça­ba­la­rı ol­ma­dı­ğı için tüm za­man­la­rı­nı kendi yaşam tarz­la­rı­nı, gö­rüş­le­ri­ni di­ğer­le­ri­ni yok ede­rek yay­mak üzere har­car­lar. Yal­nız­lık­la­rı­nı bas­tır­mak, fi­kir­le­ri­ni top­lu­ma ka­bul­len­di­re­bil­mek için hemen ör­güt­len­me, der­nek­leş­me yo­lu­na gi­der­ler. Yo­baz­lar, de­mok­rat ve hoş­gö­rü­lü de­ğil­dir. Öyle ol­duk­la­rı­nı zan­ne­der­ler. Bü­tü­nüy­le red­de­di­ci­dir­ler. Öze­leş­ti­ri­den yok­sun­dur­lar.

Çev­re­niz­de hiç bun­lar­dan var mı? Aşa­ğı­da­ki ör­nek­le­me­le­re bir bakın derim.

1. Kır ya­şa­mı­nı bi­le­rek ve is­te­ye­rek gelip evi­nin ya­nın­da­ki ya da çev­re­sin­de­ki ağıl ko­ku­sun­dan ra­hat­sız ola­rak kom­şu­su­nu şi­kâ­yet eden?
2. Hay­van­ se­ver ve aydın ol­du­ğu­nu iddia edip doğal yaşam ala­nın­da horoz, köpek se­sin­den şi­kâ­yet eden?
3. Yö­re­sel ürün­le­rin pa­ha­lı­lı­ğın­dan dem vuran?
4. Yerel es­naf­tan, köy­lü­den, iş­çi­den vb. de­vam­lı ola­rak şi­ka­yet­çi olan?
5. Ege­nin bir ri­tü­eli ha­li­ne gel­miş, nos­tal­jik Be­le­di­ye ho­par­lör ilan­la­rı­nı ka­bul­le­ne­me­yen?
6. Bu­lun­duk­la­rı yeri de­vam­lı başka yer­ler­le kı­yas­la­yıp sü­rek­li mız­mız­la­nan?
7. Yö­re­sel ağız/şi­ve­yi ya­dır­ga­yan?
8. Hay­van sever eti­ke­tiy­le kır sa­ki­ni­nin evin­de bes­le­di­ği ke­di­yi kim­se­ye sor­ma­dan alıp ba­rı­na­ğa tes­lim eden?
9. Ba­ka­ma­dık­la­rı hay­van­la­rı so­ka­ğa bı­ra­ka­rak, bu hay­van­lar bir se­bep­le öl­dük­le­rin­de et­ra­fı­nı şi­kâ­ye­te yel­te­ne­rek kır hal­kı­nı bun­dan so­rum­lu tutan?

Bir dü­şü­nün ba­ka­lım. Eğer çev­re­niz­de bun­lar­dan bir ya da bir­ka­çı varsa dik­kat­li olun et­ra­fı­nız­da "yobaz" var!

Yo­baz­la­rın yanı sıra bir de bağ­naz­lar var. Bağ­naz­lık; her­ke­se her şeye ön yar­gı­lar­la ve özen­le acı­ma­sız­ca yar­gı­la­ya­rak yak­laş­mak­tır. Korku için­de ya­şar­lar. Ken­di­le­ri­ne asla gü­ven­le­ri yok­tur. Uç­lar­da ya­şar­lar. Eti­ket ve yaf­ta­la­ma özel­lik­le­ri var­dır. An­la­mak için bir çaba gös­ter­mez­ler. Din­le­mez­ler, din­ler gibi gö­rü­nür­ler. Ye­ni­lik­le­re, yeni yaşam şe­kil­le­ri­ne ka­pa­lı ve at göz­lük­lü­dür­ler. Kendi ka­fes­le­rin­de sözde mesut ve mutlu ya­şar­lar. Bağ­naz­lık aynı yo­baz­lık gibi sa­de­ce dinde değil ırk, po­li­ti­ka, ide­olo­ji ve kül­tür­de de gö­rü­len en­de­mik has­ta­lık­tır.

Peki, çev­re­niz­de bun­lar­dan var mı? Aşa­ğı­da­ki ör­nek­le­me­le­re yine bir göz gez­di­rin.
1. Siz­den daha solcu, sağcı, Ata­türk­çü, laik, çev­re­ci, hay­van sever vb. ol­du­ğu­nu iddia eden?
2. Uzun bir süre yurt­dı­şın­da ya­şa­dı­ğı­nı, kül­tü­rel an­lam­da çok bi­ri­kim­li ol­du­ğu­nu öne sü­re­rek sizin dü­şün­ce­le­ri­ni­zi hiçe sayan, kü­çüm­se­yen?
3. Yerel halk­tan bi­ri­le­ri­ni de­vam­lı eti­ket­le­yip yaf­ta­la­ma alış­kan­lı­ğı olan?
4. Sos­yal med­ya­da, kah­ve­de, so­kak­ta her yerde aynı olum­suz ko­nu­la­rı ya da daha ön­ce­den bahsi geç­miş, gö­rü­şül­müş ge­rek­siz ko­nu­la­rı tem­cit pi­la­vı gibi ısı­tıp ısı­tıp önü­nü­ze koyan?
5. Her ko­nu­da fikri olup her şeyi bil­di­ği­ni iddia eden?
6. Ön­yar­gı­la­rıy­la sizi kar­ma­şık fi­kir­le­rin­de boğ­mak is­te­yen?
7. Çok mutlu ve hu­zur­lu ol­duk­la­rı­nı beyan edip de mut­suz­luk­la­rı yüz­le­ri­ne vuran?

8. Bu­lun­du­ğu­nuz yerde de­vam­lı eleş­ti­ren, top­lum­sal tep­ki­ler­de hep ön plan­da olmak is­te­yen, kar­ma­şık kim­lik­li, hasta ruhlu, amaç­la­rı­nın ne ol­du­ğu an­la­şı­la­ma­yan biri ya da bi­ri­le­ri var mı?

Aman çok dik­kat­li olun çev­re­niz­de "bağ­naz" var!

Bir de hem yobaz hem de bağ­naz olan­lar var. Bun­lar as­lın­da en teh­li­ke­li olan grup­tur. Özel­lik­le yerel yö­ne­tim hiz­met­le­rin­den daimî şi­ka­yet­çi­dir­ler. Ancak takım tutar gibi fa­na­tik par­ti­li ol­duk­la­rın­dan Datça'nın ge­liş­me­si, iler­le­me­si, sağ­lık­lı ve gü­ve­ni­lir bir kent ha­li­ne dö­nüş­me­si­ni ar­zu­la­mak­tan zi­ya­de yerel se­çim­ler­de de­vam­lı şi­kâ­yet et­tik­le­ri par­ti­le­ri­ne tek­rar tek­rar oy ve­rir­ler. Tür­ki­ye'nin belki de en gözde kıyı ken­ti­nin bu halde ol­ma­sı­nın se­be­bi emin olun bun­lar­dır, baş­ka­sı değil!..
"Think glo­bal act local" kü­re­sel düşün yerel ha­re­ket et! Aynen biz­ler de ta­ri­hi­mi­ze, kül­tü­rü­mü­ze, ben­li­ği­mi­ze, ta­bi­atı­mı­za hiç ödün ver­mek­si­zin sahip çı­ka­rak; ma­hal­le­mi­zi, kö­yü­mü­zü, il­çe­mi­zi bu yobaz ve bağ­naz ta­kı­mın­dan ko­ru­mak için kü­re­sel dü­şü­nüp yerel ha­re­ket etmek zo­run­da­yız. Çok iyi or­ga­ni­ze olmuş, bi­li­mi reh­ber edi­nen, aydın bir yerel ha­re­ke­te ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu aşi­kâr. Böyle bir ha­re­ket kır hal­kı­nı güç­len­di­recek, tüm koz­la­rın eli­miz­de ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır.

Vakit kül­tü­rel, si­ya­si, fikri eroz­yo­na uğ­ra­mış, biz­le­ri ve kül­tü­rü­mü­zü şe­kil­len­dir­me­ye ça­lı­şan hafif meş­rep, yobaz ve bağ­naz­lar­dan müm­kün ol­du­ğun­ca uzak­la­şa­rak, Datça'yı kur­tar­ma bir­lik olma vak­ti­dir!

                                     Kalın sağ­lı­cak­la!


Okunma Sayısı: 3698

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.