s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Dİ­YAR­BA­KIR'DA BİR KADIN Cİ­NA­YE­Tİ

30 Ekim 2020, Cuma 12:03

Misafir Yazar - Nami Temeltaş : 

“Dik­si­yon ve güzel ko­nuş­ma sa­na­tı” adlı bir litap, bir başka kitap daha var ve sa­nı­rım bir de def­ter! Bir de çanta! İçe­ri­sin­de neler ol­du­ğu­nu asla bi­le­me­ye­ce­ği­miz!
Bir ci­na­ye­tin, bir kat­li­amın ar­ka­sın­da ka­lan­lar!
Ta­nı­yan­la­rı­na bı­rak­tı­ğı anı­lar ise ayrı bir bil­me­ce!
Merve Aslan. 24 ya­şın­da. 3 yıl­dır evin­den ayrı ya­şı­yor. Ya­şa­ya­bi­lir. Nasıl ya­şa­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da her insan gibi o da özgür!
Ancak bazı in­san­lar, onun nasıl ya­şa­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da özgür ol­du­ğu­nu bil­mi­yor. Bil­mek is­te­mi­yor. Özgür ol­ma­sı­na karşı. Öz­gür­lü­ğe karşı. Özel­lik­le de ka­dı­nın özgür ol­ma­sı­na karşı!
Erkek ege­men dü­zen­de bir ka­dı­nın özgür ol­ma­sı­nı is­te­mek, sa­vun­mak, des­tek­le­mek veya be­nim­se­mek dü­ze­ne karşı suç­tur!
Erkek ege­men dü­zen­de, ka­dı­nın özgür ol­ma­sı demek yada ka­dı­nın özgür ol­ma­sı­nı is­te­mek dü­ze­nin yı­kıl­ma­sı­nı is­te­mek­le eş an­lam­lı­dır!
Erkek ege­men dü­zen­de ka­dın­dan yana olmak, dü­ze­nin er­kek­le­re bah­şet­ti­ği tüm hak­lar­dan fe­ra­gat et­mek­tir!
Dü­ze­nin er­kek­le­re bah­şet­ti­ği hak­la­rı eli­nin ter­siy­le itecek erkek dü­ze­nin de düş­ma­nı ola­ca­ğın­dan bunu göze almak, dü­ze­ne karşı çık­mak, ya­şa­ya­ca­ğı be­del­le­ri de göze al­ma­yı ge­rek­ti­rir.
Kolay de­ğil­dir!
Merve Aslan'ı öl­dü­ren kar­de­şi. 21 ya­şın­da. Adı­ya­man'dan ge­li­yor! Ko­nuş­mak için ge­li­yor! Ko­nuş­mak için ve si­lah­lı!
İkna etmek gibi bir kaygı yok. İkna etmek gibi bir dü­şün­ce yok.
Namus kir­len­miş bir kere!
Te­miz­len­me­si ge­re­ki­yor.
Na­mu­su te­miz­le­me­nin tek aracı var.
Ölüm!
21 ya­şın­da­ki bir genç insan, tek ba­şı­na bunu dü­şü­ne­bi­lir mi? Asla!
Bu bir aile ka­ra­rı. Aile­de karar ve­ril­miş. Uy­gu­la­ya­cak kişi ola­rak kar­deş se­çil­miş. İkna edil­miş. Ka­fa­sı dol­du­rul­muş. Ve karar uy­gu­lan­mış.
24 ya­şın­da­ki genç kı­zı­mı­zın ya­şa­mı sona erdi.
21 ya­şın­da­ki kar­de­şin ise uzun yıl­la­rı ce­za­evin­de ge­çecek. Ya­şa­mın­dan, ya­şa­dı­ğın­dan an­la­ya­ma­ya­cak! Tabi ki hukuk ku­ral­la­rı işler, yargı düz­gün ça­lı­şır, “hak­sız tah­rik” ve “iyi hal” in­di­rim­le­ri uy­gu­lan­maz­sa!
Uy­gu­la­na­ca­ğın­dan emi­nim.
Bu ya­şa­nan ilk kadın ci­na­ye­ti değil. Son da ol­ma­ya­cak. Diğer kadın ci­na­yet­le­rin­den hiç bir farkı da yok!
Di­yar­ba­kır'a ya­kış­tı­ra­ma­dı­ğım için belki de, o ne­den­le de canım daha çok yandı.
Belki de kız­la­rım o kent­te ya­şa­dı­ğı için­di üzül­me­min faz­la­lı­ğı.
Belki de, gör­dü­ğüm fo­toğ­raf, taş­tan ya­pıl­ma otur­ma ban­kın­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren kı­zı­mı­zın son gö­rün­tü­sü!


İnsan olan için er­kek­lik­ten tik­sin­mek o kadar basit ki.
Erkek olmak öl­dür­mek­le eşit­len­miş.
Erkek olmak ez­mek­le, sö­mür­mek­le eşit­len­miş.
Dini ko­nu­la­rın, ve­ri­len fet­va­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı er­kek­ten yana ve cin­sel ko­nu­lar! Ka­dı­na ya­pı­la­bi­le­cek­ler ve ka­dı­na yasak olan­lar­la il­gi­li. Din ve inanç ka­dın­la erkek ara­sın­da­ki hu­kuk­tan iba­ret olmuş!
İnsan­dan bah­se­den yok! Cin­si­ye­ti bir ta­ra­fa bı­ra­kıp insan ol­ma­nın hu­ku­kun­dan, insan ol­ma­nın ku­ral­la­rı ve ge­rek­lik­le­rin­den, insan ol­ma­nın kıs­tas­la­rın­dan, insan ol­ma­nın zo­run­lu­luk­la­rın­dan bah­se­den yok!
İnsan yok, ne­re­dey­se!
İnsan kim? Bir canlı. Si­nek­ten, sü­mük­lü bö­cek­ten, ke­di­den, kö­pek­ten, aslan veya sırt­lan­dan, keçi ya da ku­zu­dan, kuş­tan, ba­lık­tan, öküz­den fark­sız bir canlı!
Sen kim­sin de ken­di­ni dün­ya­nın efen­di­si sa­nı­yor­sun? Teke tek as­la­nın kar­şı­sı­na çıka bi­lir­mi­sin?
Do­ğa­da tek ba­şı­na hü­küm­süz­sün! Senin dı­şın­da­ki tüm can­lı­lar do­ğa­da tek ba­şı­na ya­şa­ya­bi­lir­ken sen ya­şa­ya­maz­sın.

Kalk­mış ken­di­ni bir halt sa­nı­yor­sun. Hele de er­kek­sen!
Düzen sen­den yana ya!
Düzen senin gi­bi­le­rin oluş­tur­du­ğu bir sis­tem ya!
Düzen seni de ez­me­si­ne rağ­men sana bazı hak­lar ve­ri­yor ya. Bun­dan iyisi Şam'da ka­yı­sı! (Bu sözün doğ­ru­su, “Bun­dan iyisi Şam­dak ayısı” dır)
Ezi­li­yor­sun ama ka­dın­la­rı eze­bi­li­yor­sun! Ezi­li­yor­sun ama ka­dın­lar senin kö­len­dir! Köle sa­hi­bi­sin! İste­di­ği­ni ya­par­sın ve biz sana yar­dım­cı da olu­ruz! “Hak­sız tah­rik” ve “İyi hal İndi­ri­mi” uy­gu­la­rız. Ge­re­kir­se gör­mez­den ge­li­riz, dava aç­ma­yız, seni ya­ka­lar ve ar­dın­dan arka ka­pı­dan bı­ra­kı­rız!
Ya­pıl­mı­yor mu?
Böy­le­si­ne iğ­renç bir dü­zen­de erkek olmak iş­ken­ce­d


Okunma Sayısı: 12679

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.